دانلود مقاله b (634)

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..181-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….181-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………191-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..191-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….201-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..201-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….211-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..231-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..241-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………….24فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………………….262-1-1- ادامه مطلب…

تحقیق دانلود b (636)

کلیه امتیازهای این پایاننامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات، کنفرانسها و یا سخنرانیها، باید نام دانشگاه بوعلی سینا یا استاد راهنمای پایاننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (637)

فصل سوم:32 کارکرد آیین، روش شناسی ویکتور ترنر32 مقدمه33 1. کارکرد آیین35 1.1 ساختار اجتماعی ندمبو35 1.2 مفهوم درام اجتماعی36 1.3 آیین‌های کارکردی در ندمبو38 1.4 ساختارگرایی انگلیسی39 2. تحلیل نماد در آیین40 2.1 آیین به‌مثابه کنش نمادین40 2.2 نمادها:حاملان معنا42 3. مراحل آیین45 3.1 آیین‌های گذار- ون جنپ46 3.2 ادامه مطلب…

دانلود تحقیق b (638)

7-1-7. تاریخچه آلات قمار228-1-7. ضبط239-1-7. مصادره2410-1-7. معدوم کردن24فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار251-2. مستندات فقهی261-1-2. آیات261-1-1-2. آیات عام272-1-1-2. تفسیر آیات313-1-1-2. آیات خاص332-1-2. روایات381-2-1-2. روایات عام382-2-1-2. روایات خاص413-1-2. اجماع454-1-2. عقل475-1-2. سایر مستندات481-5-1-2 سکرآور بودن482-5-1-2. حرمت از باب اکل سم493-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف‌494-5-1-2. قاعده اعانت ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (639)

فقری جانکاه تر از نادانی، ثروتی بیشتر از خردمندی و عبادتی عظیم تر از تفکر وجود ندارد. حضرت محمد (ص ) تشکر و قدردانی سپاس ایزد منان که انسان را ناطق آفرید و قدرت تفکر را در وجود او بنیان نهاد تا مانند چراغی راه تعالی را بیاموزد. حکم ادب ادامه مطلب…

منابع تحقیق b (629)

گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد78مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر81فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا88مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون89مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون91گفتار اول- محل تسلیم91گفتار دوم- زمان تسلیم93مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا96مبحث پنجم- مطابقت کالا98گفتار اول- مطابقت ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (630)

1-1. تعدیل نقش کارایی 38 سایت منبع 2- نقد تئوری رفتار معقول 39گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری 42مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق 44گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق 44الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین 44ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین 45گفتار دوم: اعمال ادامه مطلب…