مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (641)

تقدیم به پدر گرامی و مادر عزیزمآنان که همیشه دوستشان دارم و سلامتشان را از خداوند متعال خواستارم. فهرست مطالبردیف عنوان صفحه1فصل اول : هیدرات گازی و عوامل مؤثر در آن‌1-1هیدرات31-2تشکیل هیدرات ها31-3شرایط تشکیل هیدرات41-4فاکتورهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (642)

1-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها81-7-3- روش کمی و آماری 91-8- تعریف واژگان 101-9- ساختار کلی تحقیق10فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 مقدمه132-2 حاکمیت شرکتی142-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی162-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی162-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی192-2-4 سیستم‌های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (643)

اهداف تحقیق: 1-سنجش میزان رعایت عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان 2-سنجش میزان اجرای عدالت توزیعی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان 3- سنجش میزان اجرای عدالت رویه ای در سازمانهای دولتی استان هرمزگان 4- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (644)

گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری……………………………………………… 27فصل دوم : بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژیمبحث اول : قرارداد لیسانس ………………………………………………………………………………..35گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس…………………………………………………………………………….35گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (631)

1-5- سوالات پژوهش111-6- فرضیه های پژوهش111-7- کاربرد نتایج تحقیق111-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات121-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها131-10-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری131-11- محدودیتها و موانع تحقیق161-12- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (632)

2-2-1-4) مؤلفه های فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت172-2-1-5) تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت172-2-1-5-1) مراحل تکامل تکنولوژی172-2-1-5-1) طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی192-2-1-6) سیر تکامل سیستم های اطلاعات222-2-1-7) انواع سیستم های اطلاعات مدیریت232-2-1-8) ضعف سیستم اطلاعات مدیریت242-2-1-9) ابعاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (634)

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..181-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….181-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………191-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..191-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….201-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..201-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….211-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..231-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..241-5-3- Read more…

By 92, ago