مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (634)

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..181-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….181-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………191-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..191-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….201-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..201-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….211-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..231-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..241-5-3- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (632)

2-2-1-4) مؤلفه های فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت172-2-1-5) تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت172-2-1-5-1) مراحل تکامل تکنولوژی172-2-1-5-1) طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی192-2-1-6) سیر تکامل سیستم های اطلاعات222-2-1-7) انواع سیستم های اطلاعات مدیریت232-2-1-8) ضعف سیستم اطلاعات مدیریت242-2-1-9) ابعاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (631)

1-5- سوالات پژوهش111-6- فرضیه های پژوهش111-7- کاربرد نتایج تحقیق111-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات121-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها131-10-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری131-11- محدودیتها و موانع تحقیق161-12- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (629)

گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد78مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر81فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا88مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون89مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون91گفتار اول- محل Read more…

By 92, ago