کار عملی شماره 27 عنوان: آشنایی با ترانزیستور و مفهوم بایاس وسایل مورد نیاز: ترانزیستور های BX107- 2N3055- BC307- 2N2219-25C , 45 کتاب معادل ترانزیستور (جغد)- مولتی متر مراحل کار عملی: شکل ظاهری ترانزیستور را رسم نموده و شماره آنها را در کنارشان بنویسید. با تست کردن ترانزیستور توسط اهم متر پایه های آن را مشخص کنید ودرکنار شکل بنویسید. (بیس پایه ای است که به دو پایه دیگر راه بدهد. یا در بایاس معکوس، راه ندهد.) مقاومت بیس امیتر و همچنین مقاومت کلکتور بیس را برای هر 5 ترانزیستور اندازه بگیرید. (پایه ای که اهم بیشتری دارد امیتر است.) کتاب مشخصه یا معادل ترانزیستور را برداشته و جدول زیر را کامل کنید. شماره معادل‌ها VCE(Max) IC(max) جنس نوع‌ ترانزیستور مقطع پایه‌ها (شکل) شماره ترانزیستور 25C945 5-مدار شکل زیر را ببندید. 6-وقتی که LED روشن است (حالت s=1) مقادیر زیر را اندازه گیری کنید. VBE= Vdc IB= VCD= Vdc IC= 7- وقتی که LED خاموش است (حالت S=2) مقادیر زیر را اندازه بگیرید. VBE= Vdc IB= VCD= Vdc IC= 8- در مدار مرحله 5 ترانزیستور منفی 2219N2 را با ترانزیستور مثبت 2905N2 عوض کنید. مدار را بسته و پلاریته Vcc (ولتاژ تغذیه) را عوض کنید. آنگاه مراحل 6 و 7 را تکرار نمایید. 9-مدار شکل زیر را بسته و سپس با تنظیم جریان کلکتور یتوسط پتانسیومتر جدول را کامل کنید و نتیجه گیری خود را بنویسید. MA 125 100 mA 50 mA MA 0 کار عمل شماره 28 عنوان: تقویت کننده امیتر مشترک وسایل مورد نیاز: مطابق شکل و اسیلوسکوپ- مولتر 1-مدار شکل را ببندید. 2-اسیلوسکوپ را به V0 وصل کنید. دامنه Vs را آنقدر تغییر دهید تا دامنه سیگنال خروجی روی 5 تنظیم شود. 3-بهره ولتاژ مدار را حساب کنید. 4-یک بار 2.2 به خروجی مدار وصل نمایید. ولتاژ دو سر بار را اندازه گرفته و راحساب کنید. ولتاژ دو سر RS را اندازه گرفته و II را حساب کنید. 6-نحوه جریان مدار را به دست آورید. 7-به کمک اسیلوسکوپ شکل موج ورودی و خروجی را مشاهده و رسم نمایید. 8-اختلاف فاز بین ورودی و خروجی را اندازه بگیرید. نکته: خازن های کوپلاژ و خازن بای پش نام دارد. 9-خازن را برداشته و شکل موج0 خروجی را مشاهده و رسم کنید. چه نتیجه ای می گیرید. کار عملی شماره 29 عنوان: تقویت کننده بیس مشترک وسایل مورد نیاز‍: منبع تغذیه- مقاومت های اسیلوسکوپ- مولتی متر- سیگنال ژنراتور- بردبرد. 1-مدار شکل زیر را ببندید. 2-سیگنال ژنراتور را روی فرکانس تنظیم کنید. 3-اسیلوسکوپ را به VO وصل نموده، دامنه سیگنال ورودی را آنقدر تغییر دهید تا دامنه سیگنال خروجی روی 5 تنظیم شود. 4-دامنه سیگنال ورودی را اندازه گرفته و بهره ولتاژ را محاسبه کنید. 5-مقاومت بار .2 را به Vo (خروجی مدار) وصل کنید. 6-دو سر بار را اندازه گرفته را حساب کنید. 7-ولتاژ دو سر RS را اندازه گرفته و را حساب کنید. 8-بهره جریان را به دست آورید. 9-شکل موج های ورودی و خروجی را به کمک اسیلوسکوپ اندازه نموده و رسم نمایید. اختلاف فاز بین ورودی و خروجی را اندازه بگیرید. کار عملی شماره 30 وسایل مورد نیاز: اسلوسکوپ- سیگنال ژنراتور- بردبورد- مولتی متر- ترانزیستور BC1.7، مقاومت های خازنهای مدار شکل زیر را ببندید. فرکانس سیگنال ژنراتور را روی تنظیم کنید. اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل نموده دامنه سیگنال ورودی را آنقدر تغییر دهید تا دامنه سیگنال خروجی روی 5 تنظم شود. دامنه سیگنال را اندازه بگیرید. و بهره ولتاژ را محاسبه کنید. مقاومت بار را به خروجی مدار وصل کنید. ولتاژ دو سر بار (VRL) را اندازه گرفته و IL را محاسبه کنید. ولتاژ دو سر Rs را اندازه گرفته و II را محاسبه کنید. بهره جریان مدار را به دست آورید: به کمک اسیلوسکوپ شکل موج های ورودی و خروجی را مشاهده و ترسیم نمایید. اختلاف فاز بین موج ورودی و خروجی را اندازه بگیرید. نتیجه گیری کلی خود را از انجام کارهای عملی شماره های 28 و 28 و 30 بنویسید. کار عملی شماره 31 عنوان: تقویت کننده های قدرت وسایل مورد نیاز: اسیلوسکوپ – سیگنال ژنراتور- دیود N 41481- مولتی متر- مقاومت های 1 - 2.2 و 47- ترانزیستور BC107 خازن های 10 و 220. 1-مدار شکل زیر را ببندید. 2-در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است توسط ولت متر DC ولتاژ پایه های دو ترانزیستور موجود در مدار را اندازه بگیرید. 3-سیگنال ژنراتور را روی فرکانس 1 تنظیم کنید و به خروجی یک مقاومت 47 (مقاومت بار) وصل نمایید. آنگاه دامنه سیگنال ورودی را طوری تنظیم کنید که دامنه سیگنال خروجی به حداکثر مقدار بدون اعوجاج برسد. 4-توسط اسیلوسکوپ شکل موج های ورودی و خروجی را مشاهده نموده و ترسیم نمایید. 5-جریان بار را با استفاده از رابطه به دست آورده و بهره جریان را محاسبه کنید. 6-بهره ولتاژ را به دست آورید. نتیجه گیری خود را ا زاین کار عملی بنویسید. کار عملی شماره:32 عنوان: تقویت کننده های چندطبقه وسایل مورد نیاز: ترانزیستور 2219N2- خازن های و مقاومت های - - و مراحل کار عملی: مدار شکل زیر را ببندید. سیگنال ژنراتور را خاموش کرده و با یک ولت متر DC ولتاژ پایه های بیس کلکتور و امیتر هر کی از دو ترانزیستور مدار را اندازه بگیرید. سیگنال ژنراتور را روشن کرده و به کمک اسیلوسکوپ دامنه ورودی را طوری تنظیم کنید که خروجی حداکثر و بدون اعوعاج باشد. به کمک اسیلوسکوپ شکل موج های خواسته شده زیر را مشاهده و رسم نمایید. الف- شکل موج ورودی مدار ب- شکل موج کلکتور ترانزیستور اول (خروجی طبقه اول) ج- شکل موج (خروجی مدار یا خروجی طبقه دوم مدار) 5-یک خازن 25 را با پایه امیتر ترانزیستور دوم موازی کنید (خازن بای پس) و شکل موج خروجی مدار را در این حالت رسم کنید. 6-بهره ولتاژ هر یک از طبقات مدار و بهره ولتاژ کل مدار را به دست آورید. بهره ولتاژ طبقه اول مدار = بهره ولتاژ طبقه دوم مدار = بهره ولتاژ کل مدار = آیا ؟ 7) اختلاف فاز خروجی طبقه اول مدار با ورودی چقدر است؟ اختلاف فاز خروجی طبقه دوم مدار با ورودی چقدر است؟ نتیجه گیری خود را از این کار عملی بنویسید. کار عملی شماره 33 عنوان: ترانزیستور با اثر میدانی وسایل مورد نیاز: اسیلوسکوپ منبغ تغذیه- سیگنال ژنراتور- مولتی متر- بردبورد- ترانزیستور 3819N2- خازن و مقاومت 1 مراحل کار عملی: مدار شکل زیر را ببندید. سیگنال ژنراتور را روی 1 تنظیم کنید. سیگنال ژنراتو رار خاموش کرده و ولتاژ پایه های درین، سورس و گیت را با ولت متر DC اندازه گیری کنید. VD=……….VS =…………..VG = ……………… برای حلقه خروجی، KVL بنویسید. نقطه کار سیگنال ژنراتور را روشن نموده و دامنه سیگنال خروجی را طوری تنظیم کنید که اعوعاج نداشته باشد. به کمک اسیلوسکوپ شکل موج های ورودی و خروجی را مشاهده و رسم نمایید. بهره ولتاژ را به دست آورید. اختلاف فاز بین ورودی و خروجی به کمک اسیلوسکوپ اندازه گیری کنید. خازن بای پس را از مدار جدا نموده و مجددا شکل موج خروجی را رسم کنید. 10)نتیجه گیری خود را از این آزمایش بنویسید. کار عملی شماره34 عنوان: تثبیت کننده‌ها وسایل مورد نیاز: ترانزیستور 2219N2- مقاومت های 47- 270- k1 و 100- خازن 10 و پتانسیومتر - 5780 Ic و مقاومت 150- منبع تغذیه- مولت متر- دیود زینر- 8.2 ولتی یا 10 ولتی. مدار شکل زیر را ببندید. با توجه به ولتاژ های ورودی داده شده در جدول ولتاژ های خروجی جریان گذرنده از دیود زینر و جریان گذرنده از مقاومت بار را اندازه گرفته. جدول را کامل کنید. 1 Vdc 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 نتیجه گیری خود را بنویسید. مدار شکل زیررا ببندید. منبع تغذیه VI را مطابق اعداد جدول تنظیم نموده، ولتاژهای خروجی را با ولت متر اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید. 16 15 14 13 12 11 10 5 1 ولتاژ ورودی را روی 15 ولت تنظیم نموده و مقدار RL را طبق جدول زیر در نظر گرفته و برای هر حالت ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید. 180 120 100 56 47 RL اهم نتیجه گیری خود را از این کار عملی بنویسید. کار عملی شماره 35 عنوان: نوسان ساز سینوسی وسایل مورد نیاز: ترانزیستور 2222N2- مقاومت های K1، K47، K10، 150 پتانسیومتر K50-0 خازن های 0.1 و 1، سلف با هسته متغیر از 500 از . 1-مدار شکل زیر را ببندید. 2- به کمک اسیلوسکوپ شکل موج خروجی را مشاهده و ترسیم نمایید. فرکانس خروجی را حساب کنید. با تنظیم پتانسیومتر k50-0 اعوعاج خروجی را می توانید از بین ببرید. راهنمایی: دو سر اولیه قرمز رنگ (اسیلاتور رادیو) با پیچاندن هسته شان بین 300 تا قابل تنظیم است. 3-اسیلوسکوپ را از حالت INT به حالت EXT ببرید. از ورودی تریگر اسیلوسکوپ به خروجی نوسان ساز وصل نمایید. (به این عمل تریگر کردن اسیلوسکوپ از خروجی می گویند.) سپس شکل موج نقاط B , A را رسم کنید. کار عملی شماره 36 عنوان: مولتی ویبراتورها وسایل مورد نیاز: ترانزیستور 2219N2- LED مقاومت ها و خازن ها مطابق شکل مراحل کار عملی: مدار شکل زیر را ببندید. اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل نموده و شکل موج مشاهده شده را رسم نمایید. فرکانس را به دست آورید. اسیلوسکوپ را از حالت INT به حالت EXT ببرید. از ورودی تریگر اسیلوسکوپ به خروجی مولتی ویراتور وصل نمایید. و شکل موج C و B هر ترانزیستور را رسم نمایید. در مدار فوق خازن ها را به 100 تغییر دهید. چه چیز مشاهده می نمایید؟ در خاتمه این قسمت از کار عملی مقاومت های 33 را با مقاومت های 10 جایگزین نمایید. مشاهدات خود را نتیجه گیری کنید. مدارش کل زیر را ببندید. در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پایه های هر دو ترانزیستور را اندازه گرفته یادداشت کنید. سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی به اندازه KHz 1 تنظیم کنید. ولتاژ خروجی آن را روی حداکثر مقدار قرار دهید. شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمایید. 10)فرکانس را به KHz2 افزایش دهید. مشاهدات خود را بنویسید. 11)مدار شکل زیر را ببندید. 12)کلید را در حالی که کلید باز است ببندید. کدام LED روشن می شود. 13)کلید را در حالی که کلید باز است ببندید. کدام LED روشن می شود. 14) مراحل 12 و 132 را چند بار تکرار کنید و نتیجه گیری خود را بنویسید. نام هر یک از مولتی ویبراتورهای فوق را بنویسید. کار عملی شماره 37 عنوان: الکترونیک صنعتی وسایل مورد نیاز: اسیلوسکوپ- منبع تغذیه- مولتی متر- بردبرد- تریستور 106 C دیاک IN5758- ترانس 220:06 ترانزیستور UJT شماره 2646N2- لامپ کوچک 6V مراحل کار عملی: توسط مولتی متر (اهم متر) پایه های تریستور C106 را مشخص نمایید. سپس شکل ظاهری آن را رسم نموده و نام پایه های آن را که مشخص نموده اید بنویسید. راهنمایی: با توجه به شکل در ساختمان SCR بین G و K یک اتصال PN وجود دارد (مانند یک دیود) لذا با اهم متر پایه ها گیت و کاتد تشخیص داده می شود. در نتیجه پایه آندینز مشخص می گردد. در این روش 2 اشکال وجود دارد. به سالم بودن اتصال های بین G و A نمی توان پی برد. اگر در تریستور بین G و K دیود محافظ باشد چون این دیود را به شکل موازی و معکوس با دیود بین G و K قرار می دهند لذا این نوع تریستورها را نمی توان قسمت نمود. اگر بر بدنه SCR نام پایه ها نوشته نشده باشد به کاتالوگ قطعه یا کتاب مشخصه مراجعه نمایید. تشخیص سالم بودن تریستورهای قدرت پائین حداکثر تا 6 آمپر به کمک اهم متر: بند مثبت اهم متر را به A و بند منفی آن را به کاتد وصل کنید. بایستی مقاومت نشان داده شود. با همین وضعیت (+ به A و –com به K وصل باشد) گیت را به آند وصل کنید بایستی اهم کمی نشان داده شود. حال اگر G را از آند (A) جدا کنید بایستی همچنان اهم کم را مشاهده نمایید. مدار شکل زیر را ببندید. در حالی که کلید S باز باشد به مدار تغذیه 6 ولت بدهید (گیت تحریک نمی شود) آیا لامپ روشن می شود؟ کلید S را ( ) برای یک لحظه وصل و سپس قطع کنید. چه اتفاقی می افتد. ولتاژ 6 ولت را به تدریج کاهش دهید تا به صفر ولت برسد. مشاهدات خود را یادداشت کنید. دوباره ولتاژ را از صفر به 6 ولت برسانید. مشاهدات خود را بنویسید. کلید S را برای یک لحظه وصل و سپس قطع کنید. اکنون با یک تکه سیم برای لحظه ای A و K را به هم اتصال دهید. مشاهدات خود را بنویسید. مدار شکل زیر را ببندید. در حالی که کلید S قطع است ترانس و تغذیه dc را وصل کنید آیا لامپ روشن می‌شود؟ 10)کلید S را وصل کرده و شکل موج دو سر A و K را توسط اسیلوسکوپ مشاهده و رسم نمایید. 11)مدار شکل زیر را روی برد برد بندید. 12) توسط اسیلوسکوپ شکل موج دو سر دیاک را مشاهده و رسم نمایید. ولتاژ شکست دیاک در هر دو جهت چقدر است؟ 13)مدار شکل زیر را ببندید. پلاریته ولتاژهای V1 و V2 را طبق جدول تغییر داده و در هر حالت وضعیت لامپ را از نظر روشن یا خاموش بودن در جدول بنویسید. مثبت منفی مثبت منفی پلاریته (قطبهای+و- تغذیه) مثبت منفی منفی مثبت 14) برای آشنایی با کاربردی از دیاک (به عنوان مدار تریگر) و تریاک مدار دیمر شکل زیر را ببندید. 15) شکل موج بین پایه های و را با اسیلوسکوپ مشاهده و رسم نمایید. 16) مقدار پتانسیومتر را تغییر داده و مشااهدات خود را بنویسید. 17) به کمک مولتی متر پایه های ترانزیستور تک اتصالی 2N 2646 را تشخیص داده و شکل ظاهری آن را با نام پایه های مشخص شده رسم نمایید. 18) مدار شکل زیر را ببندید. 19) توسط اسیلوسکوپ شکل موج هر یک از پایه های UJT را مشاهده و رسم کنید. کار عملی شماره 38 عنوان: آشنایی با تقویت کننده عملیاتی (OP_Amp) وسایل مورد نیاز: IC741- اسیلوسکوپ- مولتی متر- منبع تغذیه دوبل- مقاومت 10- سیگنال ژنراتور. مراحل کار عملی: مدار شکل زیر را ببندید. در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است با یک ولت متر DC ولتاژ پایه های شماره 2-3-4-6- و 7 را اندازه گیری و یادداشت کنید. سیگنال ژنراتور را روی فرکانس 1 تنظیم کنید. و مقاومت R2 را با مقاومت های 22- 47 و 100 جایگزین نموده و در هر مرحله ولتاژهای پیک تا پیک خروجی و ورودی را اندازه بگیرید. (ولتاژ پیک تا پیک سیگنال خروجی در حالت بدون اعوعاج اندازه گیری شود.) جدول زیر را کامل کنید. اختلاف فاز بین ورودی و خروجی چقدر است؟ 5)مدار شکل زیر را ببندید. 6) در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است با یک ولت متر DC ولتاژ پایه های شماره 2-3-4-6-7 را اندازه گیری و یادداشت کنید. 7)سیگنال ژنراتور را روی فرکانس تنظیم کنید و مقاومت را با مقاومت های - و جایگزین نموده و در هر مرحله ولتاژ های پیک تا پیک خروجی و ورودی را به کمک اسیلوسکوپ مشاهده و اندازه گیری نمایید. (ولتاژ پیک تا پیک سیگنال خروجی در حالت بدون اعوعاج اندازه گیری شود) جدول زیر را کامل کنید. 8)برای حالت شکل موج های ورودی و خروجی را رسم نمایید. اختلاف فاز بین ورودی و خروجی چقدر است. 9) مدار شکل زیر را ببندید. 10)به کمک اسیلوسکوپ شکل موج های ووردی و خروجی مدار را شماهده و رسم نمایید. 11) با استفاده از یک فانکش ژنراتور یک موج مثلثی به مدار فوق اعمال نمایید. اکنون شکل موج های ورودی و خروجی مدار را مشاهده و رسم نمایید. 12)مدر مدار مرحله 9 جای خازن و مقاومت را عوض نموده و در حالی که سیگال ژنراتور خاموش است توسط یک مولتی متر ولتاژ DC خروجی را اندازه بگیرید. 13)یک مقاومت را با خازن موازی کرده سیگنال سینوسی ورودی را روی فرکانس و دامنه یک ولت تنظیم کنید. سپس توسط اسیلوسکوپ شکل موج های ورودی و خروجی را رسم نمایید. 14) به مدار فوق یک موج مربعی اعمال نموده و شکل موج های ورودی و خروجی را رسم نمایید نام مدارهای مرحله 9 و 12 را بنویسید.


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background