« به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: تعلیمات اجتماعی مقطع: اول نوبت: تاریخ: بارم 1- کدام نیاز مادی است؟ 1- زیبایی 2- احساس امنیت 3 محبت 4- پوشاک 2- در یک سفر کوهنوردی چه مسئله ای موجب از دست رفتن مقاومت افراد نمی شود؟ 1- بیماری 2- خستگی 3 - امیدواری 4- گرسنگ 3- خانواده به این علت ممکن است اعضای خود را از دست بدهد. 1- از سیل 2- جنگ 3 - زلزله 4- همه موارد 4- به وظایف معینی که بر عهده فرد در خانواده گذاشته می شود گویند. 1- مشورت 2- همکاری 3 - احساس مسئولیت 4- هیچکدام 5/0 5/0 5/0 5/0 5- مهمترین وظایف خانواده ـــــــــــــــ از فرزندان و ـــــــــــــــ آنان است. 6- کسی که سرپرستی و هدایت یک گروه کوهنوردی را بر عهده دارد و همه اعضاء از او اطاعت می کنند ــــــــــ نام دارد. 7- در خانواده عشایری مراقبت از گوسفندان و تهیه علوفه بر عهده دختر خانواده است. ص غ 8- استفاده از فکر و اندیشه و تجربه دیگران را مشورت می گویند. ص غ 5/1 75/0 25/0 25/0 9- نظام را تعریف کنید. 10- خانواده روستایی و عشایری را با خانواده شهری مقایسه کنید. 11- افرادی که نظم را رعایت نمی کنند به چه مشکلاتی روبرو می شوند؟ 12- وظیفه مادر در خانواده عشایری را بنویسید. 13- ادامه تحصیل چگونه باعث جدایی افراد ار خانواده می شود؟ 14- چهارمورد از ویژگی های افراد مورد مشورت را بنویسید. 15- بدن انسان به چه چیزهایی احتیاج دارد؟ 16- اعضای خانواده نسبت به رهبر خانواده چه وظایفی دارند؟ 17- اولین گروهی که شما عضو آن شدید چه نام دارد شامل چه کسانی می شود؟ 18- بدون اکسیژن و آب ما با چه مشکلاتی روبرو می شویم؟ 19- ( اطفال پس از تغذیه به محبت پدر و مادر نیاز اساسی دارد.) در این جمله کدام نیاز مادی و کدام کلمه نیاز غیر مادی است؟ 25/1 2 2 5/1 1 2 1 1 5/1 1 1 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: تاریخ مقطع: اول نوبت: تاریخ: بارم 1- کار اصلی کوچ نشینان چه بود؟ 1- کشاورزی 2- داد و ستد 3- دامداری 4- جنگاوری 2- مادها در کدام قسمت ایران ساکن شدند؟ 1- جنوب 2- غرب 3 - شرق 4- شمال شرقی 3- پیامبری که رد دوره نمرود زندگی می کرد چه نام داشت؟ 1- حضرت ابراهیم 2- حضرت موسی 3 - حضرت نوح 4- حضرت عیسی 4- کدام قوم لفبا را اختراع کردند؟ 1- سومریها 2- فینیقی ها 3 - بابلیها 4- آشوریها 5- کتاب مقدس زرتشتیان چه نام داشت؟ 1- انجیل 2- تورات 3 - زبور 4- هیچکدام 6- هگمتانه در محل کنونی کدام شهر قرار داشت؟ 1- شیراز 2- مشهد 3 - همدان 4- اصفهان 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7- پایتخت کشورهای قدیمی آشورس ــــــــــــــــ ایلام ــــــــــــــ لیدی ـــــــــــــ است. 8- دوران تاریخی زندگی انسان با اختراع ــــــــــــــ آغاز شده است. 9- وظیفه اصلی ریش سفید داوری میان مردم بود ص غ 10- اختراع چرخ از ترکیبات چوب با فلز بود. ص غ 5/1 5/0 25/0 25/0 11- بردیای دروغین که بود و چگونه از راز قتل بردیا با خبر شده بود؟ 12- چرا گروهی از کوچنشینان کنار رود نیل ساکن شدند؟ 13- چرا روستائیان خانه های خود را نزدیک بهم می ساختند؟ 14- زندگی کوچ نشینی را تعریف کنید. 15- بین النهرین به کجا گفته می شود؟ 16- عاقبت فرعون و لشکریانش چه شد؟ 17 چرا آریایی ها تصمیم به مهاجرت گرفتند؟ 18-حمورابی که بودواقدام مهم او چه بود؟ 19- کوچ نشینان چه حیواناتی را پرورش می دادندو از آنها چه استفاده ای می کردند؟ 20- مردم لیدی چرا ب دریا نوردی رو آوردند؟ 2 1 5/1 2 1 5/1 2 5/1 5/1 5/0 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: جغرافیا مقطع: اول نوبت: اول تاریخ: بارم 1- محصولی که با گرما و خشکی سازگاری زیادی دارد؟ 1- خرما 2- گندم 3- جو 4- چغندر قند 2- مرکز مهم ماهیگیری جنوب است؟ 1- بندر بوشهر 2- بندر لنگه 3 - بندر جاسک 4- هیچکدام 3- نام قاره ای که کشور ایران در آن واقع شده است. 1- ااروپا 2- آفریقا 3 - آسیا 4- آمریکا 4- کدام یک جزء گیاهان صنعتی ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی نمی باشد. 1- پنبه 2- پسته 3 - نیشکر 4- چغندر قند 5- ناحیه کوهستانی چقدر از مساحت کشور را تشکیل می دهد؟ 1- یک سوم 2- دو سوم 3 - یک چهارم 4- دو چهارم 6- فلات ایران شبیه به چه شکل هندسی است؟ 1- مربع 2- لوزی 3 - مستطیل 4- مثلث 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7- نام دیگر آب و هوای نیمه بیابانی ـــــــــــــــ است 8- دو جزیره بزرگ خلیج فارس ــــــــــــــ و ـــــــــــــــــ است. 9- دماوند بلند ترین قله جهان است. ص غ 10- به هوای گرمی که رطوبت آن زیاد باشد شرجی می گویند. ص غ 5/0 1 25/0 25/0 11- جلگه چیست؟ 12- چه عواملی موجب می شود که ساکنان کشورهای خاورمیانه بهم نزدیکتر شوند؟ 13- زندگی روستایی بیشتر بر پایه چه عواملی قرار دارد؟ 14- در لبه های فلات ایران چه کوه هایی قرار دارد؟ 15- در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی جمعیت بیشتر در چه نقاطی زندگی می کنند؟ 16- قله های بلند ناحیه بیابانی را نام ببرید. 17- خور را تعریف کرده و مثال بزنید. 18- نام فلاتهای آسیا را از غرب به شرق بنویسید. 19- چرا در ناحیه نیمه بیابانی صنعت قالیبافی رواج دارد؟ 75/0 2 5/1 5/1 25/1 1 1 1 1 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: تاریخ مقطع: دوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- به قسمت کوهستانی گیلان می گفتند. 1- دیلم 2- طبرستان 3- بخارا 4- هرات 2- فرماندهان سپاه سامانیان چه نام داشتند؟ 1- برمکیان 2- سپه سالاران 3 - امیران 4- خوارج 3- اعضای شورایی که عمر تشکیل داده بود چه کسانی بودند؟ 1- حضرت علی (ع) 2- عثمان 3 - عبدالرحمن بن عوف 4- همه 4- عمر به دست چه کسی کشته شد؟ 1- عمر بن سعد 2- فیروز 3 - طلحه 4- مروان حکم 5- این جنگ بین حضرت علی (ع) و خوارج اتفاق افتاد؟ 1- صفین 2- جمل 3 - خندق 4- نهروان 6- شهر بغداد در زمان کدام خلیفه بنا شد؟ 1- سفاح 2- منصور 3 - مأمون 4- هارون 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7- پایتخت حکومت طاهریان ـــــــــــــــ صفاریان ــــــــــــــــ سامانیان ــــــــــــــ نام داشت. 8- حضرت علی (ع) در 21 رمضان توسط شخصی بنام ـــــــــــــــ به شهادت رسید. 9- علویان از نسل امام علی (ع)بودند؟ ص غ 10-مشهورترین خلیفه عباسی امین نام داشت؟. ص غ 5/1 5/0 25/0 25/0 11جانشین یعقوب لیث که بودو چرا خلیفه حکومت او را تائید کرد ؟ 12-امام حسین (ع)چه ویژگی هایی داشتند ؟ 13-اقدامات حضرت علی (ع) پس از رسیدن به حکومت چه بود؟ 14- شرایط انتخاب خلیفه چه چیزهایی بود؟ 15- خوارج چه کسانی بودند ؟ 16- شرط صلح امام حسن (ع)با معاویه چه بودو به چه دلایلی حاضر به صلح شد؟ 17- چرا مامون امام رضا(ع) را بعنوان ولیعهد خود انتخاب کرد؟ 18-دو علت سقوط بنی امیه را بنویسید؟ 19- عیاران چه کسانی بودند؟ 20- روز عاشورا کدام فرزند امام بیمار بود و نتوانست بجنگد؟ 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 2 5/1 5/0 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: جغرافیا مقطع: دوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- این رودها در قاره آسیا قرار دارند؟ 1- گنگ و ارانژ 2- نیجر وبراهماپوترا 3- ارانژ و نیجر 4- گنگ و براهماپوترا 2- کدام یک از نواحی زیر در قاره فریقا کم جمعیت است؟ 1- حوضه ی رود کنگو 2- دره ی رود نیل 3 - صحرای بزرگ آفریقا 4- خلیج گینه 3- کدام ویژگی مربوط به اروپای پیراست؟ 1- قله های گنبدی 2- قله های نوک تیز 3 - دره تنگ 4- دامنه های دارای شیب 4- در این ناحیه درختانی که در سرمای زیاد قادر به بقا هستند مانند سرو، کاج وسوزنی برگان رشد می کنند. 1- توندرا 2- استپ 3- تایگا 4- چمنزار 5- خط استوا از این قسمت افریقا عبور می کند؟ 1-شمال 2- جنوب 3- مرکز 4- هیچکدام 6-این قاره سرزمین گسلها و شکستگی هاست؟ 1- اروپا 2- آسیا 3- امریکا 4- هیچکدام 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7- به سرزمینی که از یک طرف به خشکی واز سه طرف به آب محدود می شود ــــــــــــــ می گویند. 8- به شکستگی های پوسته زمین ــــــــــــــــ می گویند. 9- طویل ترین رود اروپا دانوب نام دارد. ص غ 10- در اطراف دره ی نیل گندم کشت می شود. ص غ 5/0 5/0 25/0 25/0 11- درگذشته چه عواملی از افزایش جمعیت در قاره آفریقا جلوگیری می کرد؟ 12- منظور از آفریقای سبز چیست؟ 13- اثرات مثبت و منفی بادهیا موسمی آسیا را بنویسید؟ 14- جلگه را تعریف کنید. 15- منظور از اوراسیا چیست؟ 16- ناهمواریهای آسیا را نام برده و توضیح دهید؟ 17- جاده ابریشم چه کشورهایی را به هم متصل می ساخت؟ 18- گسل ها در افریقا باعث بوجو د آمدن چه چیزهایی شده است ؟ 19- دو رود اروپا و دو کوه آفریقا را نام ببرید. 2 5/1 5/1 5/1 75/0 5/1 75/0 5/1 1 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: نگارش و انشاء مقطع: اول نوبت: تاریخ: بارم 1- در نوشتن باید به اصل ــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــ جمله توجه کنیم؟ 2- برای توصیف باید ـــــــــــــ و ـــــــــــــــ داشته باشیم؟ 3- برای توصیف چیزی به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟ 4- برای بیان حاصل فکر خود روی کاغذ به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 5- در توصیف یک پدیده از چه چیزهایی بهره می گیریم؟ 6- عبارات زیر را که به زبان گفتار است به زبان نوشتار تبدیل کنید؟ مینا و محمد برای خرید به مغازه باباشون رفتن و از اونجا مقداری از وسایل مدرسشون رو خریداری کردن 1 1 2 2 5/0 5/1 موضوع انشاء : (یکی را به دلخواه انتخاب کنید) 1- از زبان یک شئ یا یک موجود زنده سخن بگویید. 2- مدرسه و کلاس خود را توصیف کنید. 3- فواید کتاب و کتابخانی را بنویسید. 12 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس:نگارش و انشاء مقطع: سوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- در این بیت کدام آرایه ادبی بکار رفته است؟ « بحر آفرید و برّ و درختان و ‌آدمی خورشید و ماه و انجم ولیل و نهار کرد » 1- تشبیه 2- مبالغه 3- ضرب المثل 4- تضاد 2- در این بیت کدام آرایه ادبی بکار فته است؟ « بحر تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز » 1- تشبیه 2- مبالغه 3- ضرب المثل 4- تضاد 3- ـــــــــــــــ یکی از ارزان ترین و آسان ترین راه های ارتباط است. 4- ــــــــــــــــ یکی از راه های کسب مهرات ذر نویسندگی است. 5- برای هر یک از اسم های زیر یک صفت مناسب بنویسید. الف - گل ــــــــــــــــ ب- کتاب ـــــــــــــــــ ج - آسمان ــــــــــــــــ 6- در بازسازی رویدادها به چه مواردی نیاز داریم؟ 7- در هنگام نوشتن نامه به چه مواردی باید توجه کرد؟ 8- هرنامه شامل چند بخش است؟ 9- چند عنوان برای پایان نامه های دوستانه و خانوادگی بنویسید. 10- کاغذ نامه چه ویژگی هایی باید داشته باشد و چه نوع کاغذی برای نوشتن مناسب نیست؟ 11- حکایت زیر را بخوانید و سپس در محل پرانتز ها یکی از علامتهای مناسب نگارشی (.- ،- ؛- !- ؟) را بکار ببرید. « به گرگ گفتند می خواهند چوپانت کنند نشست و گریه کرد ( ) گفتند ( ) چرا گریه می کنی ( ) گفت می ترسم دروغ باشد ( ) » 25/0 25/0 5/0 5/0 75/0 1 1 75/0 1 10 1 موضوع انشاء : 1- احساس خود را هنگام ورود به حرم مطهر امام رضا (ع) و زیارت ضریح آن حضرت بنویسید. 2- نامه ای به یک دوست یا یکی از اعضای خانواده خود بنویسید. 3- از زبان یک شئ یا یک موجود زنده سخن بگویید. 12 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: تاریخ مقطع: سوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- ناصرالدین شاه به دست چه کسی کشته شد؟. 1- میرزا رضای کرمانی 2- میرزا حسن آشتیانی 3- میرزا حسن شیرازی 4- هیچکدام 2- بزرگترین مستعمره انگلستان بود. 1- ایران 2- مصر 3 - پاکستان 4- هند 3- سید جمال الدین اسدآبادی مانع اصلاحات ایران را در چه می دید؟ 1-انگلیسی ها 2- شاه 3 - مردم 4- روسها 4- مشهورترین پادشاه صفوی بود. 1-شاه اسماعیل 2- شاه تهماسب 3 - شاه سلطان حسین 4- هیچکدام 5- نادر چند سال پادشاهی کرد؟ 1- 11 سال 2- 10 سال 3 - 8 سال 4- 12 سال 6- بر طبق این عهدنامه بخشهایی از ارمنستان و آذرباییجان به تصرف روسها درآمد. 1- ترکمنچای 2- گلستان 3 - مفصل 4- فین کنشتاین 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7- مهمترین فتح نادر فتح ـــــــــــــــــــ بود. 8- پایتخت دولتهای صفویان ــــــــــــــــــ افشاریان ــــــــــــــــــ زندیان ـــــــــــــــــ. بود. 9- عهدنامه مفصل بین ایران و انگلیس بسته شد؟ ص غ 10-پایتخت دولت قاچار کرمان بود؟ ص غ 5/0 5/1 25/0 25/0 11- حکومت مشروطه سلطنتی چگونه حکومتی است؟ 12-امتیاز رویتر چه بود و به موجب آن چه مناطقی به بیگانگان واگذار شد؟ 13-یکی از کارهای دولت روس و انگلیس در تفرقه اندازی در ایران چه بود؟ 14- نادر در چه زمانی در دشت مغان شورایی تشکیل داد؟ 15- تلاش اصلی کریم خان زند برای چه بود و چه لقبی برای خود برگزید؟ 16- دو دلیل سقوط صفویان را بنویسید. 17- مهمترین صادرات و واردات دولت صفوی چه بود؟ 18- جنگ چالدران بین چه دولتهایی بود و علت شکست ایرانیان چه بود؟ 19- سه هدف اصلی سید جمال الدین اسد آبادی چه بود؟ 20- سه مورد از اقدامات امیر کبیر را بنویسید؟ 21- چرا روسیه با انقلاب مشروطه ی ایران کخالف بود؟ 1 1 1 1 5/1 2 5/1 5/1 5/1 5/1 1 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: جغراقیا مقطع: سوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- به آبی که بدرون توده خاک و ماسه نفوذ می کند می گویند : 1- جاری 2- فرو رو 3- سطحی 4- هیچکدام 2- پوسته زمین روی خشکی ها پوشیده از چیست؟ 1- خاک 2- سنگ 3 - گاز 4- 1 و 2 3- کوه های شرق آسیا بر اثر این عامل بوجود آمده اند؟ 1-آتشفشان 2- مواد مذاب 3 - چین خوردگی 4- گسل 4- به چینی که فشار از یکطرف خیلی زیاد باشد یا مانعی جلو آن باشد گویند. 1-خوابیده 2- مایل 3 - راست 4- قائم 5- به پستی و بلندیهایی که در سطح زمین دیده می شود گویند؟ 1- دشت 2- کوه 3 - ناهمواری 4- 1 و 2 6- معروفترین مدل در آموزش جغرافیا است. 1- میزشن 2- بادسنج 3 - ساعت آفتابی 4- تفلاک نما 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7- به عمل تخریب، حمل و برجاگذاشتن مواد ـــــــــــــــ می گویند. 8- به مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب جمع آوری شده ــــــــــــــــــ می گویند. 9- اقیانوس هند بزرگترین اقیانوس جهان است؟ ص غ 10-بیشتر جریان های دریایی بر اثر وزش و حرکت باد بوجود می آیند؟ ص غ 5/0 5/0 25/0 25/0 11- نقشه چیست؟ 12-انسان چگونه ناهمواریهای زمین را تغییر می دهد؟ 13-دوعارضه طبیعی و دو عارضه انسانی را نام ببرید؟ 14- عوارض بوجود آورنده زمین لرزه را بنویسید. 15- رودهای فصلی و دائمی چگونه تشکیل می شوند؟ 16- قسمتهای مختلف سیلاب را نام برده و توضیح دهید و شکل آن را رسم کنید. 17- جزر و مد چیست؟ 1318895527051 000/20 001 000/20 18- کوه ها چگونه به وجود آمده اند یک مثال بزنید؟ 19- اگر فاصله دو نقطه روی نقشه 15 سانتی متر باشد و مقیاس نقشه باشد فاصله دو نقطه روی زمین چند کیلومتر است؟ 1 2 1 2 5/1 5/2 5/0 2 1 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: تعلیمات اجتماعی مقطع: دوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- رشد و سعادت مردم هدف اصلی کدامیک از حکومت های زیر است ؟ 1- حکومت دیکتاتوری 2- حکومت سلطنت مطلقه 3- حکومت الهی 4- حکومت غیر الهی 2- هر شخصی بطور متوالی چند دوره می تواند بعنوان رئیس جمهور انتخاب شود؟ 1- یک دوره 2- دو دوره 3 - هشت سال 4- هشت سال 3- کدام مورد زیر از هنجارهای دینی است؟ 1- یک جور لباس پوشیدن 2- سه وعده غذا خوردن 3 - رعایت عفت عمومی 4- یک جور احوالپرسی کردن 4- در کدام مورد زیر استیضاح وزیران بر عهده اوست. 1- رئیس قوه قضائیه 2- مجلس 3- رهبر 4- رئیس جمهور 5/0 5/0 5/0 5/0 5- ریاست قوه مجریه بر عهده ــــــــــــــ است. 6- همه مؤسسات یک هدف را دنبال می کنند و آن تأمین ــــــــــــــــ مردم است. 7- بانک به طور مستقیم با مردم سر و کار ندارد . ص غ 8- وظیفه ی اصلی مجلس شورای اسلامی وضع قوانین است. ص غ 5/0 5/0 25/0 25/0 9- وظایف رئیس جمهور را نام ببرید. 10- قانون را تعریف کنید. 11- دو رکن اصلی قوه مقننه را نام ببرید. 12- رئیس جمهور در انجام وظایف خود در برابر چه کسانی مسئول است؟ 13- تفاوت سوال و استیضاح را توضیح دهید. 14- یک قانون چگونه به تصویب می رسد. 15- سه مورد از ارکان حکومت اسلامی را نام ببرید. 16- وظایف حکومت را نام ببرید. 17- برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه مردم و موسسات چه وظایفی بر عهده دارند؟ 18- دو نمونه از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی را نام ببرید. 2 2 1 5/1 2 2 5/1 2 5/1 1 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس:نگارش و انشاء مقطع: دوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- در بیت زیر کدام یک از عناصر زیبایی سخن وجود دارد؟ « در نا امیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است » 1- تضاد 2- تشبیه 3- ضرب المثل 4- انسان نمایی 2- در این بیت کدام یک از عناصر زیبایی سخن بکار فته است؟ « کتاب گفت: رویم گرد و خاک نشسته و از اینکه مدت ها منتظر خواننده بنشینم خسته شده ام » 1- تضاد 2- تشبیه 3- ضرب المثل 4- انسان نمایی 3- یکی از راه های مؤثر و مفید برای موفقیت در نوشتن ــــــــــــــ است. 4- برای خیال انگیز کردن نوشته از شیوه ــــــــــــــــ استفاده می کنیم. 5- برای کلمات زیر صفت مناسب بنویسید. 1- پدر ــــــــــــ 2- شب ـــــــــــــ 3- چهره ـــــــــــ 4- دریایی ــــــــــــــ 6- برای بهتر نوشتن چه باید انجام بدهیم؟ 7- چگونه می توان از شیوه انسان نمایی پدیده ها استفاده کرد؟ 8- هنگامی معرفی زادگاه خود به چه مواردی باید توجه کرد؟ 9- در شرح حال نویسی ذکر چه نکاتی لازم است؟ 5/0 5/0 5/0 5/0 1 1 5/1 1 5/1 موضوع انشاء : 1- روستای من. 2- به نظر شما زیباترین فصل سال کدام است؟ توضیح دهید. 3- طبق انسان نمایی پدیده ها یک شئ یا یک موجود زنده را توصیف کنید. 12 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: درس: تعلیمات اجتماعی مقطع: دوم نوبت: اول تاریخ: بارم 1- در این سپرده دارنده ی دسته چک درهرزمان و هرجا مایل باشد می تواند از سپرده ی خود خارج کند؟ 1- جاری 2- پس انداز 3- سرمایه گذاری 4- هیچکدام 2- در زمانهای گذشته قند در اینکشور کالای واسطه ای بود؟ 1- یونان 2- چین 3 - هندوستان 4- کانادا 3- کدام جزء گروه دومین است؟ 1- خانواده 2- دوستان 3 - همسلان 4- هیچکدام 4- کدام دسته از افراد زیر گروه محسوب می شوند. 1- مسافران اتوبوس 2- بیماران یک مطب 3- متولدین یکسال 4- کارکنان یک اداره 5/0 5/0 5/0 5/0 5- شهرداری در مقابل خدماتی که به مردم ارائه می کند ــــــــــــــ را از آن ها دریافت می کند. 6- مهمترین چیزی که محیط زیست را آلوده می کند ــــــــــــــــ است. 7- رابطه دو طرفه بین دو نفر را رابطه متقابل می گویند . ص غ 8- داشتن علاقه به زیبایی باعث می شود وقت زیادی را برای آن صرف کنیم. ص غ 5/0 5/0 25/0 25/0 9- گروه را تعریف کنید. 10- چه عواملی باعث بوجود آمدن مؤسسات مختلف شد. 11- راه های دفع زباله را در گدشته توسط انسانها بنویسید. 12- قرض الحسنه پس انداز چه نوع سپرده ای است؟ 13- برخی از وظایف و خدمات شهرداری رابنویسید. (4 مورد) 14- تفاوت گروه دومین و نخستین را بنویسید. 15- بانک در چه فعالیتهایی سرمایه گذاری می کند. 16- مهمترین وظیفه بانک چیست؟ 17- دو مؤسسه را نام ببرید و وظایف آنها را بنویسید؟ 18- اولین گروهی که انسانها در آن دور هم جمع می شوند چه گروهی است؟ 1 2 2 5/1 2 3 2 5/0 2 5/0 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: نام پدر: درس: حرفه و فن مقطع: سوم راهنمایی بارم 1- کارگران ساختمانی که درارتفاع کارمی کنند برای جلوگیری ازسقوط بایداز چه وسایلی استفاده کنند؟ 1- توری 2- داربست 3- حفاظ 4- کمربند ایمنی 2- کدام یک از عوامل مخرب باعث تغییر رنگ و پوسیدگی چوب می شود؟ 1- حشرات 2- عوامل مکانیکی 3 - مواد شیمیایی 4- هیچکدام 3- قسمت ساکن موتور الکتریکی چه نام دارد ؟ 1- بدنه و محفظه 2- پروانه 3 - رتور 4- بادبزن 4- شیر مادر مناسب ترین غذا برای کودک تا چه سنی است؟ 1- یکسالگی 2- شش ماهگی 3- چهارماهگی 4- ده ماهگی 25/0 25/0 25/0 25/0 5- تونل ها شریان های حیاتی یک کشورند که مسافرت و حمل و نقل روی آنها انجام می شود. ص غ 6- رشد و تکامل کودک به دوعامل وراثت و محیطزندگی وابسته است. ص غ 7- یکی از مهمترین مراحل تولید هر محصول فناوری مرحله ی ـــــــــــــ و ــــــــــــــ است . 8- دیفرانسیل وظیفه ی انتقال حرکت از ـــــــــــــــ به ــــــــــــــ را بر عهده دارد. 25/0 25/0 5/0 5/0 9- رضا می خواهد ماکت ساختمان بسازد او برای مصالح ماکت از چه موادی می تواند استفاده کند. 10- وظیفه رادیاتور در خودرو چیست؟ 11- فراورده های مهم چوب را نام ببرید. 12- میکروب چیست؟ 13- در ساخت محصول از نظر زیبا سازی چه نکاتی باید مورد توجه قرار قرار گیرد. 14- اهم چیست؟ 15- چه عواملی برای پیشگیری از بیماری ها لازم است؟ 16- خاک برداری چیست؟ 1 5/0 75/0 5/0 75/0 5/0 75/0 75/0 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: نام پدر: درس: حرفه و فن مقطع: دوم راهنمایی بارم 1- ورودی در سیستم کامپیوتر چیست؟ 1- حافظه 2- دستگاه چاپگر 3- صفحه کلید 4- صفحه نمایش 2- کنترل مقدار جریان الکتریکی وظیفه کدام قطعه الکترونیکی است؟ 1- آی سی 2- ترانزیستور 3 - دیود 4- مقاومت 3- کدامیک از اتصالات زیر خطر برق گرفتگی برای اشخاص ندارد؟ 1- اتصال سیم فاز به زمین 2- اتصال به زمین 3 - اتصال سیم نول به زمین 4- هچکدام 4- مقیاس یک نقشه در کدام قسمت نوشته می شود؟ 1- کادر نقشه 2- جدول مشخصات نقشه 3- راهنمای نقشه 4- توضیحات نقشه 25/0 25/0 25/0 25/0 5- داروهای محرک میزان فعالیت بدن را کاهش می دهند . ص غ 6- آلومینیوم قابلیت لحیم کاری ندارد. ص غ 7- برای تولید یک محصول فناوری باید مواد را ـــــــــــــــــ داد. 8- مهمترین روش اتصال دائم ـــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــ است . 25/0 25/0 25/0 5/0 9- قسمتهای اصلی سیستم را نام برده یکی را توضیح دهید. 10- سه نمونه از دستاوردهای علم و صنعت الکترونیک را نام ببرید؟ 11- چه عواملی باعث آلودگی آب شده است. 12- دارو چیست؟ 13- مزایای خشک کردن چئب به روش مصنوعی نسبت به خشک کردن در هوای آزاد را بنویسید. 14- اجزای اصلی ساختمان را نام ببرید. (سه مورد) 15- دو رفتار ناسالم کم خطر را نام ببرید؟ 16- کار ریشه چیست؟ 1 75/0 1 5/0 75/0 5/0 5/0 5/0 « به نام خدا » نام و نام خانوادگی: نام پدر: درس: حرفه و فن مقطع: اول راهنمایی بارم 1- مواد از آن ساخته شده اند؟ 1- اتم 2- مولکول


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background