شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود همانطور که ملاحظه میشود کل شرکت به دو بخش تولیدی و غیر تولیدی تقسیم شده است که هر دو بخش مستقیماتحت نظر مدیریت عامل می‌باشند بخش تولیدی از قسمتهایی نظیر تاسیسات ، تعمیرات و نگهداری ، کنترل کیفیت و بخش غیر تولیدی از قسمتهای تدارکات، امور مالی، وامور بازرگانی واداری تشکیل شده است . در طراحی مجدد ساختار سازمانی با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش تولیدی خود باید به سه قسمت عمده تفکیک شود . که این سه بخش عبارتند از : بخش تولید اکسل پیکان بخش تولید اکسل پژو بخش تولید کرانویل – پینیون چارت جدید به این دلیل بوجود آمده است که هر یک از این محصولات با توجه به خصوصیات فیزیکی و تکنولوژی ساخت از یکدیگر متفاوت بودند و نیاز مندیهای خاص خود را دارد که با توجه به این موضوع مدیریت واحد آنها اشکالاتی را در عمل بوجود می‌آورد که لزوم تغییر در ساختار سازمانی را ایجاب می‌کرد . شناخت وتحلیل منظور ، خط مشی واهداف کیفی وضع موجود شناخت و تحلیل منظور، خط مشی و اهداف کیفی وضع موجود در زمینه شناخت و تحلیل خط مشی و اهداف کیفی و منظور های سازمانی در شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو می توان به برخی نکات اشاره نمود . 1 ـ رسالت و اهداف سازمان با توجه به وضع موجود شرکت کاملاً‌ مناسب به نظر می رسد تنها نکته ای که دراین بند از خط مشی کیفی سازمان مورد توجه واقع نشده گسترش فعالیتهای شرکت در زمینه توسعه محصولات جدید و گسترش فعالیتهای شرکت غیر از زمینه تولید اکسل خودروهای بنزینی می باشد که با توجه به توان بالقوه شرکت برای حصول این امر رسیدن به آن دور از دسترس نیست یعنی شرکت می تواند محصولای غیر از اکسل نیز تولید نماید و روانه بازار کند و سازمان را هر چه بیشتر و بهتر توسعه دهد . 2 ـ در زمینه دیدگاه شرکت که در بند دوم خط مشی و اهداف ذکر شده است طرح سعی کرده است که بر اساس مدل TQM دکتر اوکلند با تاکید بر تعهد مدیران شرکت ، عزم و اراده مدیران شرکت را در بسط و توسعه فرهنگ کیفیت که در آن جابه نام فرهنگ بهبود مستمر و پیش گیری از عیوب یاد شده بیان کند و آنرا در کلیه سطوح و فرآیندهای سازمان بسط داده است . 3 ـ در زمینه بحث از روش شرکت ناظم خط مشی سازمان با تاکید بر آموزش کارکنان در جهت تقویت روحیه تعهد گرایی و جلب مشارکت آنان در حقیقت بر این جمله معروف دکتر (( ایشی کاوا )) تاکید کرده که : کیفیت با آموزش شروع می شود و با آموزش ختم می شود و این امر را مبنای انجام صحیح امور دانسته در تمام سطوح سازمانی دانسته است که این امر بدون وجود فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین سطوح مختلف سازمان امکان پذیر نیست و این امر هم بایستی با آموزش کارکنان تامین شود که این نشانگر یک چرخه مناسب در جهت انجام صحیح امور در تمامی سطوح می باشد . 4 ـ سازما الگی خود را در نظام مدیریت کیفیت بر اساس الزامات و بایدهای دو استاندارد ISO /TS 16949 , ISO 9001-200 بنا نهاده است و تمامی کارکنان خود را با احترام متعهد به اجرای الزامات مندرج در این استانداردهای سیستم کیفیت که در نظام کیفیت شرکت آمده کرده است . خط مشی کیفیت خط مشی کیفیت : شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو یکی از بزرگترین تولید کننده گان اکسلهای بنزینی در صنعت خودرو می باشد . رسالت و اهداف ما : تولید اکسلهای بنزینی و قطعات با استانداردهای بین المللی جلب رضایت و اطمینان مشتریان ، خدمات پس از فروش ، توجه به کارکنان ، افزایش کیفیت محصولات و توجه به رشد و سودآوری . دیدگاه ما : تاکید بر نگرش مدیریت کیفیت سعی بر نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عیوب در کلیه فعالیتها و فرآیندها . روش ما : تقویت روحیه تعهد گرایی و مسئولیت پذیری از طریق آموزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در کارهای گروهی ، انجام صحیح امور در تمام سطوح ، ایجاد فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین مدیران و کارکنان . الگوی ما : نظام مدیریت کیفیت مبینی بر نیازمندیهای I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامی کارکنان شریف شرکت محورسازان متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام کیفیت شرکت می باشند. شناخت وتحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت تحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو جهت برقراری واجرای سیستم مدیریت کیفیت از گواهینامه های سیستمهای مدیریت کیفیت استفاده می کند . این شرکت دارنده گواهینامه های ISO 9001-94 و ISO TS/16949-99 می باشد . شرکت همچنین در نظر دارد گواهینامه IMS شامل؛ استاندارد OHSAS 18000 و استاندارد زیست محیطی ISO 14000 و استاندارد ISO 9001-2000 وگواهینامه مؤسسه استاندارد ایران جهت آزمایشگاه اندازه گیری (کالیبراسیون)تحت عنوان "تعیین صلاحیت کالیبراسیون" . شرکت فعالیت خود را جهت اخذ این گواهینامه ها از سال 1378 آغاز کرد .در این سال اولین گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت که اخذ شد ، گواهینامه استاندارد ISO 9002-94 بود ویکسال بعد از آن یعنی در آذر ماه 1379 شرکت موفق به اخذ دومین گواهینامه خود یعنی گواهینامهISO 9001-94 شد .با فعالیت های مداوم شرکت در جهت برقراری سیستم مدیریت کیفیت در سال 1380 موفق شد گواهینامه ISO TS/16949-99 را دریافت کند و هماکنون نیز در پی دستیابی به گواهینامه استاندارد ISO 9001-2000 و ISO TS/16949-2001 می باشد. مدارک سیستم مدیریت کیفیت : شرکت محور سازان ایران خودرو جهت اجرای سیستم مدیریت کیفیت مدارک واسنادی را مورد استفاده قرار می دهد این مدارک از سه سطح تشکیل شده اند که بر اساس شماره سطوح نامگذاری شده اند وبه ترتیب سطح یک ,دو وسـه نام دارند. ترتیب وچگونگی قرارگرفتن مدارک در این سطح از روی اهمیت مدرک تعیین می گردد . به طور کلی مدارک مورد استفاده در سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو شامل موارد زیر است : خط مشی کیفیت نظامنامه کیفیت روشهای اجرایی دستورالعملها طرحهای کنترل لیستها فرمها استانداردها نقشه ها 10-کاتالوگ ها ومدارک فنی واحدهای مجری یا دخیل در سیستم مدیریت کیفیت : شرکت محور سازان ایران خودرو سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده خود را توسط واحد تضمین کیفیت طرحریزی نمود اجرای این سیستم علاوه بر واحد تضمین کیفیت نیازمند مشارکت واحدهای دیگری از سازمان می باشد در اینجا کلیه واحدهایی که به نوعی در اجرای سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو دخیل هستند را نام می بریم : واحد تضمین کیفیت مهندسی تحقیق وتوسعه (R&D) اداری مالی خدمات فنی بازرگانی تولید حراست 10-تربیت بدنی 11-آموزش نحوه اجرا ونظارت بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت توسط کمیته هاوتیم هایی که افراد آنها از میان این واحدها انتختب می شوند .وظایف این کمیته هاوتیمها در روشهای اجرایی , دستورالعملها ویا آیین نامه ها ذکر شده است در زیر تیمها و مراجع تعیین وظایف هر یک آمده است : تیم ممیزی داخلی : روش ممیزی داخلی مندرج در استاندارد و روش اجرایی ممیزی داخلی تیم FMEA : روش اجرایی FMEA یا تجزیه و تحلیل حالت شکست وآثار آن کمیته آموزش : روش اجرایی آموزش کمیته اقدام اصلاحی : روش اجرایی اقدام اصلاحی تیم SPC : روش اجرایی کنترل فرآیند آماری کمیته بهره وری : آیین نامه بهره وری تیم APQP : روش اجرایی برنامه ریزی از پیش تعیین شده کیفیت محصول محور سازان ایران خودروتیم حل مسأله : دستورالعمل حل مسأله تیم ارزیابی : دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران تولیدی شناخت وتحلیل وضع موجود از مسئولیت مدیریت گزارش شناخت وتحلیل وضع موجود از مسئولیت مدیریت در شرکت محورسازان ایران خودرو "نماینده مدیریت" تمام اختیارات را در غالب سیستم مدیریت کیفیت در اختیاردارد. باوجود این مدیریت در نهایت تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب می باشد . مدیریت در این سازمان باتوجه به وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است می بایست در جهت برقراری سیستم مدیریت کیفیت خط مشی واهداف کیفیت را برای سازمان تعیین نماید .به این منظور مدیریت بر اساس رسیدن به اهداف معین شده بایستی خط مشی را تعیین کند . مدیریت باید میزان رضایتمندی مشتری (در اینجا منظور ایران خودرو ) و مصرف کنندگان را اندازه گیری و بررسی نماید و بر این اساس "بهبود مستمر " را در دستور کار خود قرار دهد . مسئولیت واختیار دیگر مدیران در رده میانی سازمان وشرح وظایف کلیه پرسنل لازم است که توسط مدیریت مشخص شده باشد. با توجه به آنکه مدیریت نهایتاً تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب دراین شرکت است لذا مدیریت خود را نماینده مشتری در سازمان می داند . از دیگروظایفی که بر عهده مدیریت می باشد تأمین منابع مورد نیاز شرکت است , که باید آنها را در اختیار نمایندگان مختلف خود در بخشهای مختلف سازمان , برای دستیابی به حداکثر رضایتمندی کلیه طرفهای ذینفع در شرکت , قرار دهد. مدیریت همچنین موظف استبازنگری مدیریت را در دستور کار خود قرار دهد, به این منظور نماینده مدیریت باید هر شش ماه تمامی مسائل وموارد مثبت ومنفی در رابطه با استقرار سیستم کیفیت ونگهداری سیستم را به مدیر عامل گزارش دهد این موارد اکثراًشامل: میزان برگشتی , میزان ضایعات , و میزان مغایرت ها با استاندارد و ... هدف از انجام بازنگری های مدیریت شش ماهه حصول اطمینان از رسیدن به اهداف سازمان است . ازدیگر مسئولیتهای مدیریت تعیین طرح تجارت است, هرچند دراین شرکت مدیریت درتعیین طرح تجارت تنها در مقابل شرکت ایران خودرو مسئولیت دارد . دیگر مسئولیت مدیریت ایجاد انگیزش وتفویض اختیار ورضایتمندی در کارکنان است. در پایان لازم به توضیح است که نمایندگی مدیریت در شرکت محور سازان ایران خودرو بر عهده واحد تضمین کیفیت و در واقع مدیر آن واحد می باشد. شناخت وتحلیل وضع موجود ازمدیریت منابع وتحقق محصول گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود از مدیریت منابع و تحقق محصول در شرکت محورسازان ایران خودرو مدیریت منابع و تحقق محصول ذکر شده در استاندارد ISO 9001 با توجه به وضع خاص شرکت به آن مفهوم خواسته شده در استاندارد اجرا نمی شوند . در حقیقت این بخشها بر اساس بند APQP که در ISO/ TS 16949-99 آمده است در شرکت عمل می شود که Document های آن در بخش مهندسی قرار دارد و از اختیار واحد تضمین کیفیت خارج می باشد . آنچه که در نظامنامه کیفیت سازمان در مورد مدیریت منابع آمده به شرح زیر است : نیازمندیهای مربوط به منابع در سازمان مشخص گردیده و با توجه به آنها منابع لازم نظیر استفاده از نیروی متخصص و آموزش دیده و در مدیریتهای اجرایی و امور اپراتوری و همچنین ممیزیهای داخلی و مشاغلی که عملکرد آنها منجر به تائید فعالیتهایی می گردد در چارچوب (( سیستم کیفیت پیش بینی شده ))‌ APQPهستند . شناخت وتحلیل وضع موجود از اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود از اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود : در جهت اجرای این بند ، در سیستم مدیریت کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو فرآیند اندازه گیری ، تجزیه و تحلیلی و بهبود فرآیندهای سازمان در پنج گام به شرح زیر انجام می شود . 1- شناسایی کامل فرآیندها : در این زمینه واحد تضمین کیفیت فرآیندهای جاری در سازمان را شناسایی می کند وبر اساس اهمیت آنها فرآیند ها را در سه دسته : الف )‌ فرآیندهای اصلی با نشان A ب ) فرآیندهای مدیریتی با نشان M ج ) فرآیندهای پشتیبانی با نشان P دسته بندی می نماید و آنها را مشخص می کند . 2 ـ ماتریس ارتباطات : واحد تضمین کیفیت ماتریسی را تحت عنوان ماتریس ارتباطات طراحی می کند که بر اساس واحدهای مندرج در ساختار سازمانی و فرآیندهای دسته بندی شده ساخته می شود .در این ماتریس فرآیندها در ستون اول سمت راست وارد می گردند واحدهای سازمانی در بالاترین سطر ماتریس به نام یا علامت اختصاری نوشته می شوند به این ترتیب نقش هر واحد درانجام هر فرآیند درسطرها و ستونهای دیگر ماتریس باشد نشانه A و M و P مشخص می گردد به بیان دیگر در انجام هر فرآیند درجه اهمیت هر کدام از واحدهای دخیل در انجام آن فرآیند مشخص می شود . نمای کلی این ماتریس به پیوست ارائه گردیده . 3 ـ برای هر فرآیند پارامتری تعیین می شود که نشانگر میزان موفقیت و انجام درست آن فرآیند می باشد و معمولاً‌ مقداری بر حسب درصد واحد آن می باشد . 4 ـ اندازه گیری پارامترها : برای سنجش و تحلیل وضعیت فرآیندها بایستی پارامترهای تعیین شده برای آنها اندازه گیری می شود این اندازه گیری بر اساس جدول برنامه بهبود که تهیه آن در روش اجرایی زیر آمده است تهیه می شود . 1 ـ روش اجرایی سنجش و عملکرد و فرآیند بر اساس نمودار PDCA دمینگ 2ـ روش اجرایی بهبود مستمر نمای کلی این جدول طرز تهیه آنرا به طور واضح نشان می دهد که این نمای کلی به پیوست این بخش آمده است . در فرم برنامه بهبود که نمونه آن در صفحه بالا آورده شده است ابتدا نام واحدی را که مورد سنجش واقع می‌شود وارد می‌گردد . در بند بعدی هدف این سنجش و ملاحظات مربوط به آن که از فرایندهای اندازه‌گیری و تجزیه تحلیل حاصل شده وارد می‌گردد . سپس در بند شرح هدف با پرداختن به جزییات هدف اصلی آنها را به طور کامل شرح می‌دهیم و در ستونهای مقابل مورد ارزیابی قرار می دهیم . در این ستونها ابتدا وضعیت فعلی را براساس شاخص کنترلی ( پارامتر ) که در ستون بعدی آمده وارد می‌کنیم . در ستوا بعدی جهت بهبود را با بهره گیری از پیکانهایی که جهتآنها رو به بالا یا پایین است مشخص می‌شود . در شرکت محورسازان ایران خودرو در وضعیت ثابت یا بدون تغییر جهت بهبود را رو به پایین در نظر می‌گیریم . سپس در بند مربوط به « شرح اقدام » شرح اقدامات اصلاحی که باید انجام شود را وارد می‌کنیم . سپس در ستون بعدی وضعییت آتی را با کمک شاخص کنترلی پیش‌بینی می‌کنیم . در سه ستون باقی مانده بعدی زمانهای شروع برنامه بهبود و دوره ارزیابی آن به همراه افراد مسئول برنامه بهبود مشخص می‌شود . طراحی/بازنگری ساختار سازمانی تدوین / بازنگری ، خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی سازمان خط مشی کیفیت خط مشی کیفیت : شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو یکی از بزرگترین تولید کننده گان اکسلهای بنزینی در صنعت خودرو می باشد . رسالت و اهداف ما : تولید اکسلهای بنزینی و قطعات با استانداردهای بین المللی جلب رضایت و اطمینان مشتریان ، خدمات پس از فروش ، توجه به کارکنان ، افزایش کیفیت محصولات و توجه به رشد و سودآوری وتلاش در جهت تولید محصولات جدید دیدگاه ما : تاکید بر نگرش مدیریت کیفیت سعی بر نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عیوب در کلیه فعالیتها و فرآیندها . روش ما : تقویت روحیه تعهد گرایی و مسئولیت پذیری از طریق آموزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در کارهای گروهی ، انجام صحیح امور در تمام سطوح ، ایجاد فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین مدیران و کارکنان . الگوی ما : نظام مدیریت کیفیت مبینی بر نیازمندیهای I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامی کارکنان شریف شرکت محورسازان متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام کیفیت شرکت می باشند. نظامنامه کیفیت تاریخچه شرکت محورسازان تولید کننده انواع محورهای سبک ونیمه سنگین ویکی از بزرگترین تأمین کنندگان ایران خودرو می باشد. شرگت صنعتی خودروسازان ایران در سال 1343در مساحتی برابر 43000 متر مربع در تهران به ثبت رسید واز سال 1345 بهره برداری آن آغاز گردید. موضوع اصلی فعالیت شرکت تولید ومونتاژ اتوبوس بوده است. شرکت در سال 1371به سهامی عام تبدیل واز سال 1373 در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس قرار گرفت واز سال 1373موضوع فعالیت شرکت به تولید وفروش انواع دیفرانسیل وامسل عقب وگیر بوکس خودرو های دیزلی وبنزینی تغییر یافت. تولید در شرکت تا سال 1351 ساخت اتوبوس واز سال 1351 تامرداد سال 1374انواع مینی بوس فیات وایویکو بوده است،در سال1367موافقت اصولی برای تولید سالانه 40000 دستگاه اکسل عقب خودروهای بنزینی در دو نوبت کاری اخذ وپس از خریدارن وراه اندازی ماشین آلاتِ کارخانحات تالبوت انگلستان تولید انبوه اکسل عقب پیکان از سال 1373 آغاز گردید. با توجه به آنکه تنها تولید کننده پیکان در ایران ، ایران خودرو می باشد ، لذا محورسازان تنها یک مشتری دارد. میزان درخواست ایران خودروبرای اکسل پیـکان سالانه حدود 200000 عدد می باشد،که تنها دو تأمـین کـننده برای این محصول وجود دارد: 1- توس مشهد با تولیدی حدود سالانه 30000 اکسل. 2- محورسازان باتولیدی حدود سالانه 130000 اکسل. این شرکت_( ایران خودرو) تفاوت احتیاج به این محصول را از ترکیه وارد میکند. واردات اکسل در ایران حدود 19.99% بازار را به خود اختصاص داده است. 160120 200000 تولید داخلی 100 x=80.06 واردات100 - 80.06 = 20% امید است در آینده ای نزدیک به خودکفایی کامل در تولید این محصول وما بقی احتیاجات باشیم. خط مشی کیفیت: خط مشی کیفیت : شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو یکی از بزرگترین تولید کننده گان اکسلهای بنزینی در صنعت خودرو می باشد . رسالت و اهداف ما : تولید اکسلهای بنزینی و قطعات با استانداردهای بین المللی جلب رضایت و اطمینان مشتریان ، خدمات پس از فروش ، توجه به کارکنان ، افزایش کیفیت محصولات و توجه به رشد و سودآوری . دیدگاه ما : تاکید بر نگرش مدیریت کیفیت سعی بر نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عیوب در کلیه فعالیتها و فرآیندها . روش ما : تقویت روحیه تعهد گرایی و مسئولیت پذیری از طریق آموزش کارکنان و جلب مشارکت آنان در کارهای گروهی ، انجام صحیح امور در تمام سطوح ، ایجاد فضای مناسب و روابط کاری صمیمانه در بین مدیران و کارکنان . الگوی ما : نظام مدیریت کیفیت مبینی بر نیازمندیهای I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامی کارکنان شریف شرکت محورسازان متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام کیفیت شرکت می باشند. مقدمه: نظامنامه کیفیت حاضر شرح سیستم مدیریت تضمین کیفیت در شرکت محورسازان ایران خودرو می‌باشد . سیستم تضمین کیفیت موجود شامل مدارک و مستندات اجرایی است که در هر مقطع از فعالیتها شرایط و نتایج انجام فعالیتها را تعیین می کند بطوریکه تضمین کیفیت در پایان حاصل شود . تمامی سطوح شرکت موظفند مطابق شرایط تعریف شده در سیستم کیفیت عمل نموده و از آن پیروی نمایند . 1-4- مسئولیت مدیریت: 1-1-4- خط مشی کیفیت : مدیریت شرکت محورسازان ایران خودرو به عنوان سیاست کیفی خود خط مشی کیفیت خود را که در بر گیرنده تعهد خود به کیفیت برتر در تولید اکسل و در راستای اهداف سازمانی این شرکت می باشد را منتشر کرده است به گونه ای که با انتظارات و نیازهای مشتری مرتبط باشد . تمامی پرسنل شرکت محورسازان ایران خودرو خط مشی کیفی منتشرشده را مطالعه کرده تا از سیاست کیفیتی شرکت مطلع گردیده و امور اجرایی را در راستای خط مشی کیفی انجام دهند . خط مشی کیفی در صفحه 4 به صورت کامل آورده شده است . اهداف : اهداف و مقاصد و میزان رسیدن به خط مشی کیفیت که نشاندهنده انتظارات مشتریان می باشد در طرح کاری آینده شرکت آورده شده است و طی زمانبندی تعیین شده در روش مذکور دست یافتنی می باشد . رضایت مشتری: میزان رضایت مشتری مطابق دستورالعمل بررسی شکایات در پریودهای پیش بینی شده تعیین می گردد و شاخص های رضایتمندی مشتریان و یا عدم آن نیز بر اساس اطلاعات دریافتنی تدوین و در واحد فروش موجود می باشد . بهبود مستمر: این شرکت فلسفه بهبود مستمر را درون سازمان توسعه و گسترش میدهد ، برای این منظور کلیه واحدها برنامه های اجرائی بهبود مربوطه را با تعریف شاخص های بهبود در دوره های زمانی مشخص تدوین می‌نمایند . 2-1-4- سازمان : شرکت محورسازان ایران خودرو سازمان اجرائی خود را به گونه ای سازماندهی کرده است که بتواند امور اجرایی خود را به ساده ترین شیوه ممکن و حداقل بوروکراسی پیاده نماید . جهت مشخص شدن ارتباطات سازمانی شرکت محورسازان ایران خودرو چارت سازمانی تهیه شده و منتشر گردیده است که با کمک آن ارتباط واحدها مشخص می باشد . چارت اصلی سازمانی شرکت محورسازان ایران خودرو در صفحه شماره صفحه آورده شده است . 1-2-1-4- مسئولیت و اختیار : در سازمان شرکت محورسازان ایران خودرو مسئولیت و اختیارات به گونه ای تعریف گردیده است که دستیابی به اهداف تعریف شده امکان پذیر باشد . مسئولیت نهایی در ایجاد و استمرار سیستم مدیریت کیفیت در راستای خط مشی کیفی تعریف شده با مدیریت عامل است . مدیر تضمین کیفیت مسئولیت پیگیری اجرای مؤثر سیستم کیفیت و گزارش دهی در مورد وضعیت سیستم کیفیت جهت مدیریت عامل را بر عهده دارد . مدیر امور کارخانه محورهای سبک مسئول هماهنگی انجام امور مربوط به تولید ، تعمیرات و نگهداری ، برنامه ریزی و انبارش در چارچوب سیستم کیفیت بوده و لازم است اطمینان حاصل نماید امور فوق مطابق شرایط تعریف شده انجام می گیرد . مدیر بازرگانی مسئول انجام امور مربوط به خرید و فروش بوده و در این زمینه لازم است اطمینان حاصل نماید که فعالیتهای انجام یافته در محدوده فعالیتهای او بوده و معیارهای تصریح شده در سیستم کیفیت را برآورده می سازد . مدیر کنترل کیفیت مسئول انجام امور مربوط به بررسی اقلام ورودی و محصولات ساخته شده در کارخانه بوده مدیر امور مهندسی مسئول انجام امور مربوطه بررسی محصول و مواد اولیه می باشد. رئیس آموزش مسئول امور مربوط به آموزش پرسنل بوده و لازم است اطمینان حاصل نماید که ارتقاء کیفی پرسنل مطابق شرایط پیش بینی شده در سیستم کیفیت ، در حال اجرا می باشد . مدیر خدمات مدیریت مسئول حفظ و نگهداری مدراک آرشیو بوده و لازم است اطمینان حاصل نماید همواره مدارک مورد نیاز سیستم تحت کنترل و یکسان و صحیح در واحدها مورد استفاده قرار می گیرد. این مسئولیتها و اختیارات به گونه ای تعریف گردیده اند که اطمینان از کیفیت در کلیه سطوح ایجاد گردد . نماینده مشتری مدیر مهندسی مسئولایت برآورده ساختن احتیاجات مشتری در عملیات داخلی براساس نیازمندیهای کیفیت خواسته شده می باشد . بطور مثال انتخاب مشخصات ویژه ، برقراری اهداف کیفیت آموزش ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، طراحی و توسعه محصول و … مسئولیت کیفیت: مدیریت مصورت مستمر از محصولاتی که مطابق با نیازمندهیهای مشخص شده نیستند مطلع می شود و اختیار لازم را در صورت نیاز به توقف تولید به کنترل کیفیت داده است . این محصولات در تمامی شیفتها تعیین تکلیف شده و تصحیح می شوند. 2-2-1-4- منابع : نیازمندیهای مربوط به منابع مشخص گردیده و با توجه به آنها منابع لازم نظیر استفاده از نیروی متخصص و آموزش دیده در مدیریتهای اجرایی و امور اپراتوری و همچنین ممیزیهای داخلی و مشاغلی که عملکرد آنها به تائید فعالیتهایی می گردد . در چارچوب سیستم کیفیت پیش بینی شده است . 3-2-1-4- نماینده مدیریت : مدیر تضمین کیفیت از طرف مدیریت عامل که دارای مسئولیت اجرایی است ، انتخاب و مسئولیتها و اختیارات کامل درارتباط سیـستم کیفیت به نامبرده تفویض شده است . مدیر‌تضمین کیفیت موظف است‌که از برپایی و اجرای مستمر‌سیستم‌کیفیت بر طبق استاندارد 94-9001-ISO اطمینان حاصل نماید . مدیر تضمین کیفیت موظف است گزارشات عملکرد سیستم کیفیت را بصورت مرتب و دوره ای برای مدیریت عامل ارسال نماید تا مدیریت شرکت بتواند بر پایه گزارشات مذکور ، سیستم کیفیت را مورد بازنگری قرار داده و تصمیمات لازم را در جهت بهبود سیستم کیفیت اتخاذ نماید . 3-1-4-بازنگری مدیریت : مدیریت شرکت که دارای مسئولیت اجرائی است مسئولیت دارد که سیستم کیفیت را در فواصل معین مورد بازنگری قرار داده واطمینان حاصل نماید که سیستم کیفیت بطور مستمر اجرا شده و کارائی لازم را جهت برآورده کردن نیازهای استاندارد 94-9001-ISO را دارا می باشد. همچنین ایشان مسئولیت دارند که اطمیان حاصل نمایند که سیستم کیفیت اجرا شده در راستای خط مشی کیفی سازمان می باشد . جهت نیل به اهداف فوق جلسات بازنگری مدیریت با حضور مدیریت عامل ومدیر تضمین کیفیت در فواصل حداکثر شش ماهه برگزار گردیده و سوابق آن جهت بررسی های بعدی نگهداری می گردد. تاریخ جلسات بازنگری توسط مدیر تضمین کیفیت به مدیریت عامل پیشنهاد شده و مدیریت عامل ضمن تائید تاریخ برگزاری جلسه ،‌اعضای جلسه را نیز تعیین می نماید. مصوبات جلسات بازنگری مدیریت در صورتجلسات ثبت شده و توسط مدیر تضمین کیفیت موارد مربوطه به مسئولین ذیربط ابلاغ می گردد . مدیر تضمین کیفیت همچنین مسئولیت پیگیری اقدامات ابلاغ شده را عهده دار می باشد. سرفصل مطالبی که در جلسات بازنگری مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از :‌ -گزارشات دوره ای مدیر تضمین کیفیت گزارشات ممیزیهای داخلی گزارشات ممیزیهای خارجی بررسی شکایات مشتریان و اطلاعات رسیده از بازار مصرف بررسی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بررسی پیشنهادات بهبود سیستم کیفیت بازنگری مدیریت ـ تکمیلی به منظور بهبود مستمر و فراگیری و پوشش تمامی نیازهای سیستم کیفیت و کارائی آن گزارشهای بهبود مستمر و قابلیت و اهداف استراتژیک کیفیت در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد. طرح تجارت جهت تعیین انتظارات فعلی و آتی مشتریان برنامه هایی پیش بینی شد تا عملکرد کوتاه و بلند مدت را مشخص سازند. این برنامه ها ممکن است شامل اجرای : ـ موضوعات وابسته به بازار شامل طرح رضایت مشتری ـ برنامه ریزی مالی و اهداف هزینه ـ پیش بینی های رشد، شامل طرحهای احداث و تجهیزات کارخانه ـ توسعه منابع انسانی ‌ـ‌ بهداشت ،‌ایمنی و موضوعات تجزیه و تحلیل و استفاده از داده های موجود در سطح شرکت : هرماه این شرکت میزان بهره وری را محاسبه و مشخص نموده و به اطلاع کلیه کارکنان میرساند . همچنین وضعیت کیفی محصولات تولیدی در سه خط تولید که بیشترین ضایعات و مردودی را دارند تهیه شده و مدیریت آگاه می شود. 2ـ4ـ سیستم کیفیت : 1-2-4- کلیات: شرکت محور سازان ایران خودرو سیستم کیفیت خود را بر مبنای الگوی استاندارد 2000ـ9001 ـ I SO و شرایط اجرایی ایجاد نموده تا بدینوسیله نیازمندیهای تعیین شده در استاندارد مذکور و نیازمندیهای مشخص شده را ایجاد ، مدون و نگهداری نماید. در همین راستا نظامنامه کیفیت بعنوان بالاترین سطح 2000ـ 9001 ـ ISO را بصورت کلی و همچنین ساختار مدارک سیستم کیفیت را بیان می نماید . مسئولیت تهیه و بازنگری نظامنامه کیفیت را بعهده مدیر تضمین کیفیت می باشد . نظامنامه‌کیفیت پس از‌تصویب مدیریت عامل‌که با درج امضای ایشان بر روی‌جلد نظامنامه مشخص می‌گردد . توسط مدیر تضمین کیفیت معتبر و نسخ آن توزیع می گردد. مدیر تضمین کیفیت مسئولیت دارد در دوره های یکساله نظامنامه کیفیت را بازنگری و در صورت لزوم اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. دومین سطح مدارک سیستم کیفیت روشهای عمومی است . در روشهای عمومی توضیح داده شده است که چه کاری ؟ توسط چه کسی ؟ چه موقع ؟ و چگونه ؟ انجام می شود. در سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو در مورد فعالیتهای مرتبط با نیازههای 94ـ9001 ـ I SO استاندارد روش اجرایی مربوطه تهیه گردیده است . لیست روشهای عمومی سیستم کیفیت در لیست 201 – L Q A آورده شده است . سومین سطح مدارک سیستم کیفیت شامل دستور العمل کاری می باشد که در این مدارک چگونگی نحوه انجام فعالیتها شرح داده شده است . لیست دستور العمل کاری سیستم کیفیت آورده شده است . چهارمین سطح مدارک سیستم کیفیت شامل سوابق اجرایی نظام کیفیت ، فرمها ، استاندارد مرجع ، شناسنامه های محصول ، کالا و … می باشد ، این سطح نشان دهنده چگونگی عملکرد نظام کیفیت می باشد. 2-2-4- روشهای اجرایی سیستم کیفیت : الف – روشهای عمومی فعالیتهای مرتبط با نیازهای استاندارد94ـ9001 ـ I SO تهیه شده است . روشهای عمومی به گونه ای تهیه شده اند که با خط مشی کیفی شرکت سازگار باشند . ب – امور اجرایی سیستم کیفیت براساس روشهای عمومی و دستور العمل های مدون شده اجرا می شوند ، در مدارک مذکور با توجه به پیچیدگی کار وشیوه های بکار رفته ، محدوده و جزئیات امور درج شده است . ج ـ در روشهای سیستم کیفیت با توجه به گستردگی امور ،‌در صورت نیاز به دستور العمل های اجرائی اشاره شده است. 3-2-4- طرح ریزی کیفیت :‌ الف – در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو برای کالاها ، محصولات میانی و محصولات نهایی مشخصات برنامه های بازرسی مربوطه مطابق سیستم منتقل شده از موجود می باشد و نیازهای کیفیتی از طریق آنها برآورده می گردد. در هنگام تغییر در پارامترهای تعریف شده ، واحد مهندسی مسئول بررسی ،تهیه و تائید مدارک می باشد و کنترل کیفیت مسئولیت بررسی و تهیه برنامه های بازرسی مورد نیاز را بر عهده دارد. ب ـ کلیه مشخصات مورد نیاز جهت حصول اطمینان از کیفیت کالاها و محصولات در شناسنامه های مربوطه و مدارک تالبوت ثبت گردیده است . ج ـ جهت حصول اطمینان از سازگاری هماهنگی امور مختلف در شناسنامه های کالا و مدارک تالبوت و برنامه های بازرسی مراتب کار از طریق اخذ تائید از واحدهای ذیربط انجام می گیرد. د ـ در تهیه برنامه های بازرسی ، بازرسی ها و کنترل های مورد نیاز تعیین و ثبت می گردد. ه ـ واحد کنترل کیفیت مسئولیت دارد هر گونه نیاز جهت افزایش سطح کنترل ها را تحت بررسی داشته و نیازهای خود را به مدیریت شرکت منتقل نماید تا جهت تامین آنها برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. وـ در روشهای اجرائی سیستم کیفیت بازرسی های مواد اولیه ،‌ محصول میانی و محصول نهایی و همچنین برنامه های بازرسی پیش بینی و مدون شده است تا روش تصدیق مناسب در کلیه مراحل تولید ونیز ورود مواد اولیه مشخص گردد. ز ـ در سیستم کیفیت شرکت محور سازان خودرو در کلیه مراحل بازرسی مواد اولیه ،‌محصول میانی و محصول نهایی معیارهای پذیرش کالاهای مورد بازرسی در برنامه های بازرسی آورده شده است. ح ـ‌در کلیه روشهای اجرایی و دستور العملهای سیستم کیفیت نحوه ثبت سوابق در صورت نیاز فرمهای مربوطه معرفی شده اند. 3-4- بازنگری قرارداد: 1-3-4- کلیات : واحد فروش مسئولیت بازنگری قرارداد توافقهای فروش منعقد شده را مطابق روش اجرایی فروش برعهده دارد . 2-3-4- بازنگری : بخش کلی محصولات تولیدی شرکت محورسازان ایران خودرو، اکسل پیکان می باشد که دراین خصوص نیازمندیهای سفارش مشخص می باشد و در رابطه با سفارشات دیگر لازم است واحد فروش قبل از تسلیم یک پیشتهاد و یا قبول یک قرارداد یا سفارش اطمینان حاصل نماید که :‌ الف ـ نیازمندیهای مشتری به خوبی در هنگام دریافت سفارشات درک و ثبت شده است . ب ـ‌ هر گونه مغایرت بین نیازمندیهای مشتری و مفاد قرار داد(سفارش مشتری) برطرف شده باشد. ج – قابلیت برآورده نمودن نیازمندیهای مندرج در قرار داد وجود دارد. 3-3-4- اصلاحیه برای یک قرارداد :‌ واحد فروش مسئولیت دارد در صورت ایجاد هرگونه تغییر در مفاد قرارداد منعقده شده ، مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید . تغییرات مذکور از طرف مدیریت عامل دریافت شده و پس از تائید به واحد فروش ابلاغ می گردد. 4-4- کنترل طراحی :‌ 1-4-4-کلیات : جهت حصول اطمینان از کنترل و تصدیق طراحی محصول روش اجرایی طراحی و بهینه سازی محصولات تدوین و اجرایی شده است . 2-4-4- طرح ریزی طراحی و توسعه :‌ مدیریت واحد مهندسی یکی از روسای واحد مهندسی را مسئول طراحی (رئیس پروژه) تعیین نموده و نامبرده موظف است اقدام به تهیه طرح توجیهی نموده و ریز فعالیتها، مسئولیتهاو زمان هر فعالیت را در گانت چارت مشخص می نماید . هر طرح پرونده مستقلی داشته که تحت کنترل مطابق گانت چارت اجرا می گردد. 3-4-4-وجوه اشتراک سازمانی و فنی : وجوه اشتراک سازمانی وفنی گروههای مختلف که به نحوی در طراحی نقش دارند در گانت چارت مشخص شده و در صورت نیاز اصلاح می گردد. 4-4-4- داده ها به طراحی :‌ بخش مهندسی محصول براساس مدارک ارسالی از طرف مشتری ، اقدام به جمع آوری و تکمیل مدارک فنی نموده و ضمن تائید صحت مدارک و تهیه لیست از آنها، به منظور تکمیل و بهره برداری به رئیس پروژه ارجاع می دهد . نیازمندیهای ناکامل ، مبهم و یا متضاد بوسیله رئیس پروژه با طرفهای مربوطه حل وفصل قرار گرفته و نتایج در پرونده منعکس می گردد. 5-4-4- ستانده از طراحی :‌ ستانده ها از طراحی مدون و بصورتی بیان می گردند که بتوان آنها را طبق نیازمندیهای داده ها به طراحی تصدیق و صحه گذرای نمود به گونه ای که نیازمندیهای طراحی برآورده شده و معیارهای پذیرش تعیین گردد. همچنین در مجموعه ستانده های هر طرح چگونگی بهره برداری ، انبارش ، جابجایی ،‌ نگهداری ، تعمیرات و سایر موارد مرتبط با کارکرد ایمنی توسط رئیس پروژه و مدیر مهندسی مشخص می شود. بهبود طراحی : 6-4-4- بازنگری طراحی : در برنامه ریزی طرح مراحل مناسبی از طراحی توسط رئیس پروژه و یامدیر مهندسی تعیین میگردد تا با مرور طرح نتایج طرح ریزی مورد بررسی قرار گیرد. این بازنگری ها طی جلسات با حضور تمامی نمایندگان بخشهای مرتبط انجام شده و صورتجلسه می گردد. 7-4-4- تصدیق طراحی : طراحی پس از اتمام توسط مدیر مهندسی مورد تائید قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود ستانده ها با نیازمندیها تطابق دارد . این امر با انجام محاسبات به روشهای دیگر و یا با طراحی های مشابه صورت می پذیرد. 8-4-4- صحه گذاری : پس از تصدیق طراحی و ساخت محصول به منظور اطمینان از مطابقت محصول با نیازمندیها ، مدیر مهندسی با همکاری رئیس پروژه و کارشناسان مربوطه عملکرد محصول در شرایط عملیاتی را ارزیابی نموده و نهایت با تائید مشتری صحه گذاری می گردد. 9-4-4- تغییرات طراحی : کلیه تغییرات توسط مدیر مهندسی قبل از اجرا مشخص شده و پس از تدوین و بازنگری جهت نگهداری در پرونده و اجرا در اختیار رئیس پروژه قرار می گیرد. 5-4- کنترل مدارک : 1-5-4- کلیات : در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو جهت کنترل مدارک مطابق نیازمندیهای استاندارد 94ـ9001 ـ I SO روش اجرایی کنترل مدارک تهیه شده و مدیر تضمین کیفیت مسئولیت کنترل مدارک را بعهده دارد. همچنین مدارک برون سازمانی از قبیل استانداردهای محصول واطلاعات رسیده از مشتری در صورت بکارگیری در سیستم کیفیت ، توسط مدیر خدمات مدیریت مطابق روش اجرایی مدارک آرشیو تحت کنترل می باشد. 2-5-4- تصویب و صدور مدارک و داده ها : مدارک و مستندات سیستم کیفیت توسط افراد مرتبط با موضوع تهیه گردیده و پس از تهیه توسط افراد مجاز مورد بازنگری و تائید قرار می گیرند. مدارک سیستم کیفیت‌توسط مدیر‌تضمین‌کیفیت معتبر‌و‌منتشر می گردند . مدارک سیستم کیفیت دارای نشانه اعتبار بوده و مدارک غیر معتبر از مدارک معتبر جداسازی شده اند . مدارک معتبر با مهر آبی و امضا واحد تضمین کیفیت معتبر گردیده و مدارک منسوخ با مهر قرمز (غیر معتبر) مشخص می گردند. همچنین اعتبار داده ها توسط درج امضای تائید کننده های مجاز بر روی فرمها و سوابق مربوطه مشخص می گردند. نمونه هایی از مدارک مربوطه در این شرکت ، نقشه ها ، استانداردها ، دستور العملهای بازرسی ، دستورد العملهای کاری ، نظامنامه کیفیت ، دستور العملهای اپراتوری و … می باشند. واحد تضمین کیفیت لیست روشهای عمومی و دستورالعملهای سیستم کیفیت را بصورت مرتب و دوره ای تهیه و منتشر می نماید تا آخرین وضعیت مدارک مذکور در دوره های مشخص ، نشان داده شود. همچنین واحد تضمین کیفیت آخرین وضعیت فرمهای سیستم کیفیت را بصورت مرتب و دوره ای ثبت ومنتشر می نماید . نام و شماره مدرک روشهای اجرایی در ضمائم آورده شده است. 3-5-4- تغییرات در مدارک و داده ها : مدیر تضمین کیفیت مسئولیت نظارت بر تغییرات مدارک را بعهده دارد . نامبرده مسئولیت دارد تا حدامکان برای بازنگری مدارک از افرادی استفاده نماید که مدارک مذکور در مرحله قبل تهیه و بازنگری نموده اند . همچنین مدیرتضمین کیفیت مسئولیت دارد سوابق تغییرات در مدارک را به نحو مؤثر نگهداری نماید.تغییرات در مدارک سیستم کیفیت در صفحه اول هر مدرک و در قسمت تغییرات که به همین منظور پیش بینی شده است . مشخص می گردد. 6-4-خرید : 1-6-4- کلیات : جهت حصول اطمینان از خریداری کالاها مطابق نیازمندیهای سیستم کیفیت ، روش اجرایی خرید تدوین و اجرایی شده است . واحد خرید مسئولیت اجرای روش مذکور را بعهده دارد. پیمانکاران فرعی تائید شده مشتری : شرکت محورسازان ایران خودرو از پیمانکاران تائید شده که براساس روش ارزیابی موجود شرکت میباشد خرید می نماید و در مواردیکه مشتری جهت خرید با خدمات مورد نیاز محصول خود، لیست تامین کنندگان تائید شده خود را در اختیار این شرکت قرار دهد ، از آن خرید خواهد شد ،‌بدیهی است استفاده از تامین کنندگانی که مشتری تائید و معرفی نموده است رافع مسئولیت این شرکت از لحاظ کیفیت قطعات ،‌مواد و خدمات نمی باشد. 2-6-4- ارزیابی پیمانکاران فرعی : پیمانکاران فرعی بر پایه توانایی برآورده کردن نیازهای شرکت بصورت دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرند . پیمانکاران فرعی به 4 دسته تقسیم ومورد ارزیابی قرار می گیرند. (پیمانکاران)تامین کنندگان تولیدی :‌ این بخش از تامین کنندگان بر پایه ارزیابی های انجام شده به دو قسمت تقسیم می شوند . دسته اول تامین کنندگان قابل قبول می باشند که به سه دسته درجه بندی شده اند و دسته دوم تامین کنندگان و شرایط آنها با توجه به تقسیم بندی و توانایی آنها در فرم بت شده است . تامین کنندگان خارجی : این دسته از تامین کنندگان با توجه به سوابق آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند و در دو دسته درجه بندی و در لیست تامین کنندگان خارجی ثبت می گردند. آزمایشگاهها :‌ این دسته از تامین کنندگان با توجه به ارزیابی های انجام شده در دو دسته درجه بندی و در لیست آزمایشگاههای مجاز ثبت می گردند. مراکز کالیبراسیون : الف ـ این دسته از تامین کنندگان با توجه به ارزیابی های انجام شده در یک دسته ثبت می گردند ب ـ پیمانکاران فرعی با توجه به کالاهای تامین شده توسط آنها ارزیابی می گردند و ارزیابی‌ها ، پارامترهای ارزیابی و کالاهای مورد نظر مشخص شده است . تیم ارزیابی کننده در ارزیابی ها به گزارشاتی که به کیفیت عملکرد پیمانکاران فرعی مرتبط می باشد توجه نموده و آنها را مد نظر دارد .تعدادی ازاین گزارشات بدین قرار می باشند :‌گزارشات ممیزیهای داخلی ،‌گزارشات واحد کنترل کیفیت و … ج ـ سوابق ارزیابی تامین کنندگان در واحد خرید نگهداری می گردد تا در هنگام نیاز مورد استفاده قرار گیرند. 3-6-4- داده های خرید : تمامی واحدهای شرکت محورسازان ایران خودرو موظفند مشخصات کالای مورد درخواست را بطور کامل در فرمهای درخواست خرید ثبت و به واحد برنامه ریزی ارسال نماید . واحد برنامه ریزی مسئولیت نهایی بررسی و تکمیل فرمهای درخواست خرید را بعهده دارد و واحد مذکور موظف است فرمهای مذکور را پس از بررسی ، تائید نموده و به واحد خرید ارسال نماید تا خرید کالا توسط واحد خرید انجام گیرد. هرگونه اطلاعات تکمیلی از شناسنامه کالای مذکور قابل استخراج می باشد. 4-6-4- تصدیق محصول خریداری شده : 1-4-6-4- تصدیق بوسیله عرضه کننده در محل پیمانکار فرعی : در حالت عادی تصدیق کالاها درمحل پیمانکار فرعی در سیستم کیفیت شرکت بعنوان یک نیاز تعریف نشده است و در صورتیکه در شرایط خاص این امر مورد نیاز باشد، در زمان عقد قرارداد با پیمانکاران فرعی توافقات لازم با پیمانکاران مذکور توسط واحد خرید صورت می گیرد. 2-4-6-4-تصدیق بوسیله مشتری از محصول فراهم شده توسط پیمانکاران فرعی : چنانچه تصدیق کالاهای خریداری شده از پیمانکاران توسط مشتری بعنوان یک نیاز در قرارداد فروش درج شده باشد ،‌در مرحله بازنگری قرارداد ، امکان این امر مورد بررسی و تائید قرار می گیرد. تصدیق بوسیله مشتری رافع مسئولیت شرکت محورسازان ایران خودرو جهت تامین محصول قابل قبول نیست . 7-4- کنترل محصول تدارک شده بوسیله مشتری : جهت تشریح چگونگی عملکرد سیستم کیفیت در مورد این قسمت از استاندارد 2000ـ 9001 ـ I SO روش اجرایی برخورد با محصول تدارک شده بوسیله مشتری تدوین و به اجرا در آمده است . در شرایط عادی شرکت محورسازان ایران خودرو از مواد تدارک شده بوسیله مشتریان در تولیدات خود استفاده نمی کند. در صورتیکه برحسب مورد و نیاز ، اقلامی توسط مشتریان تدارک شود ، با اقلام مذکور همانند محصولات خریداری شده توسط واحد خرید برخورد خواهد شد. واحد کنترل کیفیت در این موارد موظف است گزارشات بازرسی اقلام مذکور را جهت واحد فروش ارسال نماید تا مراتب به اطلاع مشتری رسانده شود. تصدیق کالاهای تدارک شده توسط مشتری ، رافع مسئولیت مشتری در تهیه مواد قابل قبول نخواهد بود. چنانچه مشتری اقدام به ارسال بسته بندی های محصول نماید ، این شرکت موظف است تمامی آنها را کنترل نماید و ارسال تجهیزات بسته بندی رافع مسئولیت این شرکت در اجرای کنترلهای لازم نمی باشد. 8-4-شناسایی و ردیابی محصول : در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو جهت تشریح چگونگی برآورده سازی نیازمندیهای این بند استاندارد 94ـ9001 ـ I SO روش اجرایی شناسایی و ردیابی تدوین و به اجرا در آمده است . در شرایط عادی در شرکت محور سازان ایران خودرو روش تولید محصولات بگونه ای است که محصولات در گروههای مشخص و جدا از یکدیگر تولید می گردند . تمامی محصولات تولید دارای شماره سفارش می باشند و در طول مسیر تولید و انبار وهنگام تحویل از طریق شماره سفارش و نام محصول بصورت موثر قابل شناسایی می باشند. شماره سفارش محصولات توسط واحد برنامه ریزی صادر می گرددو واحد تولید مسئولیت ثبت شماره سفارش محصولات میانی ونهایی را در خطوط تولید تا هنگام تحویل به انبار را بعهده دارد . در شرایط فعلی ماهیت کار در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو به گونه ای است که نیاز به ردیابی محصولات نبوده و این مورد بعنوان یک نیاز در سیستم کیفیت تعریف نشده است . همچنین مواد ، قطعات اولیه و محصولات میانی در انبار توسط شماره فنی و نام کالا شناسایی می گردند. 9-4- کنترل فرآیند: فرآیندهای تولیدی که مستقیم بر کیفیت اثر می گذارد در شرکت محورسازان ایران خودرو تحت کنترل قرار گرفته اند. الف ـ روش اجرایی کنترل فرآیند جهت تعیین چگونگی عملیات کنترل تهیه و به اجرا در آمده است. ب ـ تجهیزات و محیط کار مناسب در مراحل مختلف تولید فراهم شده است . ج ـ به کمک شناسنامه های کالا و مدارک آرشیو و فرمهای سفارشات تولید و روشهای اجرایی تولید و کنترل فرآیند، انطباق محصولات با شرایط خواسته شده تحت کنترل می باشد. د ـ عوامل مؤثر بر فرآیندها بطور مناسب کنترل گردیده و فرآیندها بطور مستمر تحت نظر می باشد. ه ـ فرآیندهای انجام شده مطابق روش اجرایی تولید تجهیزات مطابق روش اجرایی تعمیر مورد تائید قرار می گیرند. و ـ معیارهای مهارت در انجام کار تعریف و در دسترس پرسنل تولید قرار داده شده است . ز ـ نگهداری و تعمیر تجهیزات به نحو مناسب بوده تا از استمرار قابلیت فرآیند اطمینان حاصل شود. شرایط احراز مشاغل مؤثر بر کیفیت توسط پرسنل ، مطابق روش اجرایی آموزش مشخص شده و امور مربوط به فرآیند توسط پرسنل اموزش دیده انجام می گیرد. 10-4- بازرسی و آزمایش 1-10-4- کلیات : در سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو به منظور تصدیق آنکه نیازمندیهای مشخص شده برای محصول برآورده شده اند. سیستم بازرسی و کنترل کیفیت مطابق روش اجرایی تائید کالای وارده روش اجرایی تائید محصول در حال ساخت و روش اجرایی تائید محصول نهایی تدوین و اجرا شده است . 2-10-4- بازرسی و آزمایش اقلام دریافتی : 1-2-10-4- کلیه مواد و قطعات اولیه قبل از بکارگیری در محصولات مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و کالاهایی در تولید محصول بکار گرفته میشوند که مورد تائید قرار گرفته باشند . این امر به کمک برنامه های بازرسی و شناسنامه های کالا صورت می گیرد. 2-2-10-4-میزان و ماهیت بازرسیهای اقلام دریافتی به گونه ای است که در محل پیمانکار فرعی کنترلی انجام نمی شود. 3-2-10-4- سیستم کنترل کیفیت به شکلی بنا شده است که اقلام ورودی قبل از بازرسی وارد پروسه تولید نمی شوند و بصورت اضطراری مورد استفاده قرار نمی گیرند . کیفیت محصول ورودی : هنگام ورود مواد و قطعاتی که تاثیر مسقیم در کیفیت تولید اکسل دارند واحد کالای وارده یک یا تعدادی از روشهای زیر را مورد استفاده قرار می دهد : ـ‌دریافت تست های بازرسی و آزمون ـ‌ارزیابی قطعه توسط آزمایشگاههای معتبر ـنتیجه آزمون عملکرد ـارزیابی قطعه بوسیله بازرس شرکت و آزمایشگاه معتبر 3-10-4- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند: الف ـ‌محصولات میانی در طول فرآیند تولید مشخص شده و مطابق برنامه های بازرسی مربوطه مورد بازرسی و کنترل کیفیت قرار میگیرند. ب ـ فرآیندها به گونه ای است که محصولات میانی تا هنگامیکه مورد بازرسی وتائید قرار نگرفته اند در مرحله بعدی بکار گرفته نمی شوند. 4-10-4- بازرسی و آزمایش نهایی : محصول نهایی مطابق برنامه های بازرسی مربوطه مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و نتایج آن ثبت می گردد. کلیه محصولات قبل از ورود به انبار می باسیت مورد بازرسی و تائید قرار گیرند و در غیر اینصورت وارد انبار نخواهد شد. بازرسی دوره ای و آزمون عملیاتی بازرسی دوره ای و تصدیق عملیاتی براساس مهندسی مواد مشتری ، درصورتیکه ارائه شده باشد اجرا می شود و در غیر اینصورت براساس طرح کنترل عمل می گردد. 5-10-4- سوابق بازرسی و آزمون : سیستم کیفیت شرکت محورسازان ایران خودرو به گونه ای است که سوابق بازرسی ها و نتایج آنها بعنوان جزء لاینفک سوابق کیفی نگهداری میگردد. 11-4- کنترل تجهیزات بازرسی ، اندازه گیری و آزمون : 1-11- 4- کلیات : کلیه تجهیزات اندازه گیری و آزمون که برای انطباق محصولات با نیازمندیهای مشخص شده بکار میروند تحت کنترل می باشند. واحد کنترل کیفیت مسئولیت دارد که دقت ابزار اندازه گیری را تعیین و به واحدهای بکارگیرنده ابزار مذکور اعلام نماید تا سازگاری ابزار اندازه گیری بکارگرفته شده با فرآیندهای مربوطه برقرار باشد . واحد کنترل کیفیت ابزار مرجع را مشخص نموده و در فواصل معین آنها را به مراجع صلاحیت دار ارسال می نماید تا ازصحت فرآیند کالیبراسیون ابزاری اطمینان حاصل گردد. فواصل و نوع بررسی مورد نیاز برای ابزار عملیاتی در دستور العملهای مربوطه مشخص شده اند و سوابق کنترلهای انجام گرفته در واحد کنترل کیفیت ثبت و نگهداری می گردند. در صورتیکه در دسترس بودن اطلاعات مربوط به کنترل ابزار اندازه گیر ی بعنوان یک نیاز مشتری در قراردادهای فرو ش تعریف شوند ، واحد فروش می تواند این اطلاعات را از واحد کنترل کیفیت دریافت و به مشتری ارائه نماید. 2-11-4- روش اجرایی کنترل: جهت کنترل ابزار اندازه گیری ، موارد زیر مدنظر می باشد : الف ـ نوع اندازه گیری ، میزان صحت و دقت مورر نیاز و ابزار مرجع مشخص شده و موارد مذکور به گونه ای انتخاب شده اند که دقت و صحت ابزارمورد کنترل (کالیبراسیون )تامین گردد. ب ـ‌کلیه ابزار اندازه گیری مؤثر بر کیفیت مطابق فهرست مشخص گردیده اند و ابزار مذکور قبل از بکارگیری ، کنترل می شوند. همچنین ابزار مذکور در فواصل معین مورد کنترل مجدد قرار می گیرند . جهت انجام کالیبراسیون ابزار عملیاتی شرکت ، از ابزار مرجع تائید شده توسط مراکز معتبر کالیبراسیون ارزیابی شده و تایید گردیده استفاده می شود. ج ـ عملیات کالیبراسیون و اطلاعات مربوطه مانند ابزار مرجع بکار گرفته شده ، دفعات کالیبراسیون ، دامنه کالیبراسیون ،‌دقت ، … در شناسنامه ابزار اندازه گیری ثبت می گردند. چنانچه ابزار اندازه گیری در فرآیند کالیبراسیون مردود گردند. در صورت امکان ابزار مذکور تعمیر و سپس بررسی مجدد می گردند و در غیر اینصورت از لیست ابزار اندازه گیری خارج می شوند . د ـ وضعیت کالیبراسیون کلیه ابزار اندازه گیری توسط نشانگر مناسب مشخص می باشند . نشانگر ابزار اندازه گیری مشخص کننده وضعیت کالیبراسیون آنها می باشد. ه ـ سوابق کالیبراسیون ابزار اندازه گیری در واحد کنترل کیفیت ، ثبت و نگهداری می گردد. و ـ کلیه واحدهای شرکت مسئولیت دارند . هرگاه اشکالی در صحت کالیبراسیون ابزار مورد استفاده خود ملاحظه کردند . مراتب را جهت بررسی به واحد کنترل کیفیت اطلاع دهند و واحد کنترل کیفیت مراتب را بررسی نموده و ضمن اعلام نتیجه ،‌گزارشات مربوطه را نگهداری می نماید. ز ـ‌کلیه واحدهای شرکت مطابق دستورالعمل حمل و نگهداری ابزارهای اندازه گیری ،ابزار اندازه گیری را مورد استفاده قرار می دهند . شرایط تعریف شده در روش مذکور به گونه ای است که از وجود شرایط محیطی مناسب برای بکارگیری ابزار مذکور اطمینان حاصل می گردد. ح ـ‌همچنین واحدهای فوق جهت جابجایی و نگهداری ابزار اندازه گیری مطابق دستورالعمل فوق عمل می نماید . ط ـکلیه واحدهای شرکت موظفند از هر گونه دستکاری در ابزار اندازه گیری که ممکن است تنظیم بودن آنها را خدشه دار نمایند پرهیز کنند . سوابق: سوابق کالیبراسیون برای تمامی گیجها ، تجهیزات اندازه گیری حتی گیجهایی که در داخل شرکت ساخته و بکار گرفته می شود شامل موارد زیر است : ـ کلیه تغییرات مهندسی بازنگری شده ـ کلیه اعداد بدست آمده خارج از مشخصات ـ‌شرایط گیجها و خواندنهای ارقام واقعی از کالیبراسیون و تصدیق آنها ـ آگاه شدن مشتری در مورد محصولات مشکوک ارسالی 12-4- وضعیت بازرسی و آزمون : در سیستم شرکت محور سازان ایران خودرو وضعیت بازرسی محصولات و کالاها مطابق روش اجرایی تعیین وضعیت بازرسی در مراحل مختلف بازرسی مشخص میگردد. وضعیت بازرسی در کالای وارده ،‌محصول میانی ، نهایی و انبار بشرح زیر می باشد. کالای وارده : ـ وضعیت خارج از بازرسی (یا در انتظار بازرسی) ـ‌قابل قبول :‌در این وضعیت اقلام مورد بازرسی تائید شده با رنگ سبز مشخص می گردد. ـ مردود :‌در این وضعیت اقلام بازرسی شده مردودی با رنگ صورتی مشخص می گردد. ـ‌قابل اصلاح :‌در این وضعیت اقلام بازرسی شده که دارای اقلام قابل قبول و مردودی بصورت مخلوط است با رنگ زرد مشخص می گردد. انبار :‌ ـ‌اقلامی که از کالای وارده و تولید به انبار وارد شده و نگهداری می گردد با رنگ سبز مشخص می گردد. ـ‌اقلامی که در بازدیدهای دوره ای از انبار نیاز به بررسی دارد با رنگ سفید مشخص می گردد. ـ اقلامی که مردود بوده و نگهداری می شوند با رنگ قرمز مشخص می گردد. تولید : ـوضعیت خارج از سیستم بازرسی یا (در انتظار بازرسی) ـ‌وضعیت کالا در حال بازرسی : در این وضعیت اقلام مورد بازرسی با رنگ سفید مشخص میگردند و تا زمان اعلام نتیجه توسط واحد کنترل کیفیت ، هیچکس حق بکارگیری و جابجایی اقلام مذکور را ندارد. ـ‌وضعیت تائید :‌در این وضعیت ، اقلام تائید شده توسط پلاک سبز رنگ مشخص می گردند. ـ وضعیت قبول مشروط : اقلامی که با ارفاق تائید شده اند با پلاک زرد رنگ مشخص می گردند. ـ وضعیت مردود قابل اصلاح :‌اقلامی که در بازرسی مردود شده ولی قابل اصلاح می باشند با پلاک صورتی رنگ مشخص می گردند. ـ وضعیت مردود :‌در این وضعیت اقلام مردود شده در بازرسی توسط پلاک قرمز رنگ مشخص می گردند. 13-4- کنترل محصول نامنطبق : 1-13-4-کلیات : در سیستم کیفیت شرکت محور سازان ایران خودرو پیش بینی گردیده است که محصولات


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background