فضاهای آموزشی بخش آموزش های نظری کلاس درس استانداردهای یونسکو در مورد فضاهای آموزشی ، سرانه برای کلاس های حدود 40 نفره با صندلی دسته دار بزرگ 5/1 متر مربع و برای کلاس های حدود 30 نفره 7/1 متر مربع می باشد . کلاس سمینار کلاس سمینار به منظور آموزش شاگردان و برگزاری سمینار با استفاده از امکانات سمعی و بصری مورد استفاده قرار می گیرند . سطح یادگیری از طریق روش های تدریس سمعی و بصری ارتقا می یابد . در این کلاس ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب برای تماشا همیشه باید از کف شیب دار یا پلکانی استفادع مرد و طراحی آکوستیکی صحیح برای عملکرد موفقیت آمیز این نوع کلاس ضروری است . سمینار برای ظرفیت 70 نفر طراحی می شود و سرانه فضا به ازا هر نفر 3/1 متر مربع می باشد . جدول مساحت های مورد نیاز فضاهای آموزشی ردیف نام فضا تعداد زیربنای واحد (متر مربع) زیربنای مورد نیاز (متر مربع) توضیحات 1 کلاس درس 40 نفره 1 60 60 2 کلاس سمینار 1 90 90 ظرفیت 70 نفره 6 جمع کل 2 150 150 فضاهای کمک آموزشی بخش آموزش های نظری کتابخانه در کتابخانه این دانشکده کتب و نشریات تخصصی در رشته های مختلف اسب نگهداری شده و در اختیار مراجعان قرار می گیرد ، در این کتابخانه سیستم باز پیشنهاد می شود . کتابخانه از سه بخش اصلی تشکیل می شود : فضای قفسه بندی فضای مطالعه فضای خدمات کتابخانه ای حداقل تعداد کتب و نشریات برای رشته کشاورزی و مشابه 8000 جلد پیش بینی شده است با رشد سالانه 5 درصد . این کتابخانه دارای فضای مطالعه با گنجایش 20 درصد تعداد کل دانشجویان (طبق استاندارهای یونسکو برای مقطع کاردانی) می باشد . فضای کل کتابخانه با افزودن 40-25 درصد (برای راهروها – راه پله و...) به فضای خالص محاسبه می شود . جدول محاسبه سطح زیربنا ردیف نام فضا سرانه تعداد سطح زیربنا مترمربع به ازای هر 1 قفسه های کتاب 1 120 جلد 600 جلد 5=120÷600 2 برگه دان ها 1 8کشو (800)برگه 1 1=11 3 فضای مطالعه 5/2 1 نفر 10 نفر 25=5/210 4 کتابدار 10 1 1 10=101 5 تکثیر 10 1 1 10=101 6 کامپیوتر 2 1 1 2=21 7 جمع کل 25/66=25%53 ` لابراتوار کامپیوتر با توجه به عمومیت یافتن کامپیوتر در کلیه زمینه ها ، پیش بینی خدماتی در این زمینه برای دانشجویان و کادر هیئت عملی از ضروریات طراحی بشمار می رود . با فرض اینکه این فضا برای 20 درصد تعداد کل شاگردان و کارآموزان پیش بینی شود و برای هر دستگاه کامپیوتر 4 متر مربع فضا در نظر گرفته شود ، به مساحتی معادل 24 متر مربع (4 10% 60 ) نیاز خواهیم داشت . جدول مساحت های مورد نیاز فضاهای کمک آموزشی ردیف نام فضا تعداد زیر بنای مورد نیاز (مترمربع) توضیحات 1 لابراتوار کامپیوتر 1 24 2 کتابخانه 1 25/66 3 جمع کل 2 25/90 فضاهای رفاهی خدماتی بخش آموزش های نظری فروشگاه کتب و نشریات در این فروشگاه کتب و نشریات مرتبط با سوارکاری و نیز لوازم مورد نیاز شاگردان و سوارکاران برای فروش ارائه می شود . محل این فروشگاه بهتر است در فضاهای غیر آموزشی بوده و در دسترس باشد . وجود این فروشگاه و ارائه کتب تخصصی به همراه فیلم و لوح های فشرده مربوط به این رشته ورزشی می تواند بسیار مفید باشد . سرویس های بهداشتی برای هر 50 نفر 3 توالت پیش بینی می شود . نسبت توالت های مردان به زنان 3/2 خواهد بود . برای هر 20 نفر از کارکنان تعداد 3 توالت باید در نظر گرفت . نمازخانه نمازخانه به صورت مجزا برای خواهران و برادران باید پیش بینی شود . مساحت لازم برای هر نفر 1 متر مربع و مساحت نمازخانه برای 30 درصد جمعیت (مجموع شاگردان، سوارکاران، کادر علمی، کارمندان اداری و خدماتی ) محاسبه می گردد . جدول مساحت های مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی ردیف نام فضا تعداد زیربنای مورد نیاز (مترمربع) توضیحات 1 نمازخانه خواهران 1 20 به انضمام وضو خانه 2 نمازخانه برادران 1 20 به انضمام وضو خانه 4 فروشگاه کتب و نشریات 1 20 8 سرویس های بهداشتی 1 20 شامل بانوان و آقایان 9 جمع کل 80 فضاهای اداری بخش آموزش های نظری در طراحی بخش اداری به نکات زیر باید توجه داشت : سهولت دسترسی برای تمام مراجعین باید فراهم شود به نحوی که مراجعه کننده به سرعت و سهولت از ورودی به قسمت مورد نظر هدایت می شود . قسمت هایی که از نظر کاری با هم مرتبط هستند می باید نزدیک به هم پیش بینی گردند تا به سرعت کارهای اداری افزوده شده و از تردد و تماس های تلفنی بین قسمت ها کاسته گردد . بخش ها و تجهیزاتی که مورد استفاده کلیه قسمت های اداره است بهتر است در مرکز بخش اداری استقرار یابند تا به سهولت در دسترس همه قرار گیرند . جدول مساحت های مورد نیاز فضاهای اداری ردیف نام فضا تعداد زیربنای مورد نیاز (مترمربع) توضیحات 1 مدیریت مدرسه 1 24 2 اتاق مسئول دفتر 1 12 3 اتاق مسئول ثبت نام 1 12 4 اتاق مسئول آموزش و استادان 1 18 5 آبدارخانه 1 6 6 جمع کل 5 72 فضاهای پشتیبانی بخش آموزش های نظری موتورخانه مرکز تاسیسات مکانیکی ساختمان مدرسه می باشد که احتیاجات گرمایش و سرمایش و آب گرم مورد نیاز تاسیسات بهداشتی را تامین می نماید . اتاق کارکنان خدمات محلی است که برای استراحت مستخدمین در زمانهائی که کار ندارد مورد استفاده قرار می گیرد . تعداد کارکنان خدمات 35/1 تعداد کل دانشجویان می باشد یعنی در حدود 2 نفره . جدول مساحت های مورد نیاز فضاهای پشتیبانی ردیف نام فضا تعداد زیربنای مورد نیاز (مترمربع) توضیحات 1 موتورخانه 1 10 2 اتاق کارکنان خدمات 1 12 3 جمع کل 2 22 نیازمندی های فضایی بخش آموزش های عملی در بخش آموزش های عملی گروه های مختلف سوارکاران مورد آموزش قرار می گیرند . گروه های شاگردان، سوارکاران آزاد و صاحبان اسب هائی که پانسیون می باشند در این بخش به تمرین و یادگیری سوارکاری می پردازند . باید به این نکته توجه داشت که سوارکاری تنها ورزشی است که وسیله ورزشی آن یک موجود زنده است و نیازمند توجه و نگهداری بسیار می باشد . بنابراین علاوه بر فضاهائی که مورد نیاز ورزشکاران است ، فضاهای بسیاری نیز برای تربیت اسب ، نگهداری و تمرین و آمادگی جسمانی اسب ضروری است . فضاهای فیزیکی بخش آموزش های عملی سوارکاری به چند دسته زیر تقسیم شده اند : فضاهای آموزشی فضاهای اداری فضاهای خدماتی و رفاهی فضاهای پشتیبانی نمودار صفحه بعد فضاهای مختلف بخش آموزش های عملی را نشان می دهد : دیاگرام فضاهای بخش آموزش های عملی سوارکاری 197739025400بخش آموزش های عملی سوارکاری 00بخش آموزش های عملی سوارکاری -5448304692015مسئول خدمات 00مسئول خدمات 501650492061500-5359403891915اتاق استراحت مربیان و دوش و سرویس های بهداشتی 00اتاق استراحت مربیان و دوش و سرویس های بهداشتی 501650417258500-5448302291715مسئول آموزش 00مسئول آموزش -5359403091815مسئول پرورش اسب 00مسئول پرورش اسب 492760338137500492760261810500-5448301491615مدیریت بخش 00مدیریت بخش 4927601809115007835904692015پارکینگ مراجعین 00پارکینگ مراجعین 1819910503491500182880042005250018288003381375007912102291715اتاق کمک های اولیه 00اتاق کمک های اولیه 18199102581275007912101491615فروشگاه لوازم سوارکاری 00فروشگاه لوازم سوارکاری 181991018078450050114202291715انبار دانه های غذائی 00انبار دانه های غذائی 50114203091815انبار چمن 00انبار چمن 50114203891915انبار لوازم تمرین سوارکاری 00انبار لوازم تمرین سوارکاری 50114204692015انبار لوازم کارگری 00انبار لوازم کارگری 489712049206150048971204181475004897120338137500489712025901650050114201491615انبار علوفه 00انبار علوفه 48882301790065003314700503491500623570118300500194310011842750048882301184275003429000118427500331470041903650033147003390265003314700258127500331470017989550022860004692015پادوک 00پادوک 22860003891915میدانهای لنژ 00میدانهای لنژ 22860003091815استخر و جکوزی اسب 00استخر و جکوزی اسب 22860002291715نعلبند خانه 00نعلبند خانه 22860001491615درمانگاه اسب 00درمانگاه اسب 8001003891915پارکینگ کارکنان 00پارکینگ کارکنان 8001003091815بوفه 00بوفه 35433003891915قرنطینه 00قرنطینه 35433003091815اصطبل ها 00اصطبل ها 35433002291715میدانهای بیضی و دایره 00میدانهای بیضی و دایره 35433001491615مانژهای تمرین 00مانژهای تمرین 4888230384175004229100612775فضاهای پشتیبانی 00فضاهای پشتیبانی 2725420612775فضاهای تمرین و آموزش 00فضاهای تمرین و آموزش 3429000384175001943100384175001283970612775فضاهای خدمات رفاهی 00فضاهای خدمات رفاهی 0612775فضاهای اداری 00فضاهای اداری 6235703841750062865038417500262890014668500 فضاهای تمرین و آموزش بخش آموزش های عملی مانژهای تمرین و آموزش روباز مانژ تمرین فضائی است که برای تشکیل کلاس های عملی مورد استفاده قرار می گیرد . شاگردان و سوارکاران در این فضا تکنیک های سوارکاری را فرا می گیرند و ضمناً آموزش های لازم و برخی تمرینات برای آمادگی جسمانی اسب را انجام می دهند . در مانژ تمرین هم اسب و هم سوارکار آموزش می بینند و تکنیک های مختلف را تمرین می کنند . مانژ تمرین در ساعاتی که شاگردان از آن استفاده نمی کنند ، در اختیار سوارکاران عضو باشگاه و کلاس های آزاد سوارکاری قرار می گیرد . مانژ تمرین از لحاظ فرم و ابعاد محدودیتی نداشته و با بررسی نمونه های موجود و مشاوره با متخصصین این رشته ابعاد و تعداد آن تعیین می شود . و می تواند به گونه ای طراحی شود که امکان برگزاری مسابقات را نیز داشته باشد . کف مانژها به دلیل اینکه مکرر مورد استفاده قرار می گیرند ، باید علاوه بر مناسب بودن میزان تحمل بار ، در شرایط آب و هوائی مختلف قابل استفاده باشند . جنس کف مانژها باید توسط مهندسین سیویل برای استفاده کوتاه مدت (تا 5 سال) و یا استفاده دراز مدت ( بالای 5 سال) طراحی شود . برای استفاده کوتاه مدت یک ماده ارگانیک می تواند مناسب باشد ولی برای استفاده های دراز مدت یک ماده غیر ارگانیک روی یک زیرسازی ماکادام باید در نظر گرفته شود . موادی از قبیل خاک اره و تراشه های چوب ، شن و ماسه و خاک ، ماسه غیر ارگانیک یا مخلوطی از فایبر و ماسه ، مخلوطی از دانه های PVC و ماسه می توانند مورد استفاده قرار گیرند . زیرسازی کف مانژ باید بدون پستی و بلندی باشد و شیب ملایمی در جهات مختلف ، برای جلوگیری از جمع شدن باران و برف مذاب داشته باشد . در صورتیکه میزان بارندگی محلی زیاد و سطح آب های زیرزمینی بالا باشد ، ایجاب می کند که زمین مانژ زهکشی شود . حصاری دور مانژها باید حداقل 5/1 متر از درخت ها و درخچه ها فاصله داشته باشند . دروازه ها باید به راحتی باز و بسته شوند و گیره هائی داشته باشند که توسط اسب قابل باز کردن نباشند و همچنین بتوان درها را در حالت باز قرار داد . نعلبند خانه مکانی است حداقل در ابعاد 46 متر با سقفی بلند که کف آن حتماً از بتن می باشد . هر اسب 8-4 هفته یکبار نیاز به نعلبندی دارد . هر نعلبند با دستیارش روزانه 5 اسب را نعلبندی می کنند . نعلبندخانه بهتر است گنجایش دو اسب را داشته باشد در این صورت می توان روز نعلبندی را طوری تنظیم کرد که اسب های جوان و اصطلاحاً بدنعل ، در کنار اسب های با تجربه و خوش اخلاق قرار گیرند . این امر در آموزش و یادگیری اسب های بد اخلاق یا جوان موثر است . بنابراین روزانه 10 اسب را می توان نعلبندی کرد . برای نعلبندی 120 اسب در 6 هفته لازم است دو روز در هفته نعلبند به مجموعه مراجعه کند . در نعلبند خانه باید برای بستن اسب دو حلقه در طرفی تعبیه شود تا اسب را به هنگام نعلبندی مقید سازد . وجود یک پنجره روبروی اسب می تواند در آرامش اسب تاثیر بسزائی داشته باشد . نور کافی ، تهویه مناسب ، پنکه سقفی و یک کوره برای نعلبندی های گرم از لوازم ضروری نعلبندخانه است . داشتن دو محل نعلبندی در کنار هم ، در امر آموزش و یادگیری اسب های بد اخلاق و یا جوان که اصطلاحاً بد نعل هستند کمک موثری می کند . میدان های دایره و بیضی این میدان ها برای تمرین دادن به اسب و آموزش پرش به اسب به کار می روند . در این میدان ها اسب آزاد و بدون سوار حرکت می کند و از روی موانع عبور می کند . اسب هنگام حرکت یک مسیر بسته دایره یا بیضی را طی می کند که عرض آن 5/2 متر می باشد . میدان دایره به قطر 20 متر و میدان بیضی به قطرهای 20 و 40 متر می باشد . میدان لنژ میدان لنژ ، از میدان هایی است که برای تمرین و آمادگی جسمانی اسب به کار می رود . این میدان در مواردی که نخواهند یا به دلایلی نتوانند اسبی را سوار شوند برای تقویت عضلات اسب را نیز ایجاد تنوع در برنامه کار استفاده می شود . این میدان دایره شکل بوده و قطر آن 20 متر می باشد که یا به صورت برقی است که چند اسب هم زمان در مسیر دایره شکل حرکت می کنند و یا سوار کار در وسط می ایستد و اسب را وا می دارد تا روی دایره ای گرداگرد او حرکت کند . برای 120 اسب سه میدان لنژ در نظر می گیریم که دو تای آن برقی بوده در هر کدام 8 اسلب هم زمان می توانند حرکت کنند . هر میدان لنژ سطحی به مساحت 314 مترمربع را اشغال می کند . ارتفاع دیوارهای دور میدان لنژ 180 سانتی متر و دروازه آن دو لنگه و به عرض 140 سانتی متر می باشد . استخر و جکوزی اسب استخر و جکوزی اسب برای آمادگی جسمانی و تقویت عضلات اسب به کار می رود که اسب در حالیکه سوارکار در کنار او و خارج از آب است وارد استخر شده و در آب حرکت می کند و از طرف دیگر خارج می شود . از دیواره های استخر آب با فشار بدن اسب را ماساژ می دهد . اسب در مسیری به عرض 40/1 متر حرکت می کند . این مسیر به شکل دایره یا U و یا یک خط مستقیم می تواند باشد . بهترین حالت آن دایره ای است که به قطر 20 متر که دو رمپ در دو طرف آن وجود دارد و اسب از یک رمپ وارد شده در مسیر دایره شکل به دفعات لازم حرکت کرده و از رمپ دیگر خارج می شود . حداکثر شیب رمپ طبق استاندارد های انجمن اسب بریتانیا 3/8 درصد می باشد . بهتر است اسب ها پس از بیرون آمدن از استخر به خصوص در فصول سرد در سولاریوم مخصوص خشک شوند تا سرما نخورند . سایبان اسب هائی که بیرون از باکس هستند نیاز به سرپناهی طبیعی یا مصنوعی دارند که در برابر باران و نور مستقیم خورشید محافظت شوند و در منطقه ای نگهداری شوند که در معرض آب های جاری قرار نگیرند . این نواحی خشک و دارای سرپناهی باید حداقل مساحتی معادل 6 متر مربع به ازای هر اسب داشته باشند . پادوک پادوک یا بهاربند فضایی است رو باز و محصور که برای آزاد رها کردن اسب مورد استفاده قرار می گیرد . معمولاً در پادوک یک یا چند اسب را برای 3-2 ساعت رها می کنند و بعد آنها را جمع کرده به اصطبل باز می گردانند . ابعاد پادوک محدودیتی ندارد و از لحاظ فرم و شکل نیز آزاد است . اما مساحت بالای 800 مترمربع برای آن پیشنهاد نمی شود چون جمع آوری و کنترل اسب ها در آن مشکل می شود . در هر پادوک یک آخور بزرگ و آبشخور در وسط و یا در کنار حصار پادوک باید پیش بینی شود تا اسب ها بتوانند تغذیه کنند . کف پادوک گاه پهن می ریزند و گاه نیز یونجه می کارند که در صورت کاشت یونجه نیازی به آخور نخواهند بود . پادوک یا بهاربند برای رها کردن اسب ها در فصل زمستان و نیز در زمان اضطراری ، به عنوان مکانی برای پناه دادن اسب ها می توانند مورد استفاده قرار گیرد . محوطه پادوک باید دورتادور حصارکشی شود . همه حصارها باید سالم بوده و از مواد و با طرحی ساخته باشند که به خوبی قابل رویت بوده و برای اسب ها خطری نداشته باشند . حصارها حداقل ارتفاع 120 سانتی متر و یا بیشتر ، متناسب با اسب هائی که در آن نگهداری می شوند را دارا می باشند . حصارها همچنین باید به گونه ای باشند که اسب زیر آن گیر نکند . ( پائین ترین میله از زمین بیش از 30 سانتی متر فاصله نداشته باشد . ) حداقل عرض دروازه پادوک 120 سانتی متر باید باشد و دارای قفلی باشد که با یک دست باز شود . محوطه پادوک و حصار دور آن باید فاقد هر نوع تیزی و یا هر چیز خطرناک که احتمال آسیب رساندن به پای اسب را دارد ، باشد . اصطبل اصطبل فضائی است برای نگهداری اسب ها ، لوازم اسب ، خوراک و سایر مایحتاج آنها ، کلیه مراقبت های روزمره اسب از قبیل نظافت ، خوراک دادن و استراحت اسب داخل اصطبل صورت می گیرد . در هر اصطبل برای نگهداری 20 اسب فضا در نظر گرفته شده است . 120 باکس یعنی 6 اصطبل برای نگهداری اسب های شاگردان ، سوارکاران و مالکان اسب ها در این مجموعه سوار کاری پیش بینی شده است . راهروهای اصلی در هر اصطبل به عرض 3 متر در نظر گرفته شده تا امکان عبور دو اسب از کنار هم فراهم باشد . در ضمن این راهروها امکان ورود وانت به داخل اصطبل را نیز مسیر می سازد که به این منظور درب های ورود و خروج نیز هم عرض راهروها باید در نظر گرفته شود . راهروهای فرعی به عرض 40/2 متر در نظر گرفته شده تا امکان عبور دو کارگر با فرغون و سایر وسایل کارگری و نیز یک اسب و یک انسان فراهم باشد . راهروهای اصلی در مرکز اصطبل که محل ورود به خروج و تجمع 20 شاگرد و سوارکار می باشد ، باید سریعتر شده و فضای تجمع کافی برای آنان به همراه اسب هایشان را در اختیار قرار دهد . به این منظور 75 مترمربع کفایت می کند . تمام قسمت های اصطبل باید از نور طبیعی یا مصنوعی برخوردار باشد به طوری که کلیه فعالیت های مورد لزوم با ایمنی انجام پذیرد و معاینه دقیق اسب ها و نظافت فضاها به خوبی صورت گیرد . راهروهای بین باکس ها باید حداقل عرض 6 را دارا بوده و دارای آب رو برای هدایت آب های سطحی باشد . زین خانه باید در مکانی خشک و دارای نور کافی بوده و از فضای اسب ها جدا باشد . اصطبل باید نورپردازی داخلی و خارجی به حد کافی داشته باشد تا مجموعه و تجهیزات آن با امنیت لازم کار کند و جابجائی افراد و اسب ها به نحوی ایمن صورت گیرد . غذای اسب باید در مکانی نگهداری شود که از اسب ها مجزا بوده در محفظه هائی باشد که برای اسب ها غیر قابل دسترسی باشد . غذاهای پخش شده روی زمین و زباله ها باید فورا جمع آوری شوند . گاه باید با فاصله از زمین و در ارتفاع نگهداری شود به نحوی که خطر آتش سوزی کمتری داشته باشد . تجهیزات برقی نباید در معرض عوامل جوی قرار گیرند و مقاوم در برابر جویدن و دور از دسترس حیوانات باشند . همه مکان ها باید کاملاً تمیز نگهداری شوند و زهکشی مناسب داشته باشند عاری از زباله و فاضلاب باشند تا باعث تجمع و تکثیر حشرات ، جوندگان و بیماری نشوند . هر اصطبل باید وسایلی از قبیل جارو ، شلنگ ، برس ، ظروف در بسته ، مواد ضد عفونی و پاک کننده را داشته باشد تا وضعیت بهداشتی آن حفظ شود . خاک اره پوشاننده کف باکس و پهن باید در محفظه های در بسته نگهداری شوند و یا در گودال کود که دارای کف شیب دار هستند و فاضلاب را به چاه فاضلاب هدایت می کنند . این انبارها باید قابل دسترسی توسط کامیون باشند تا خارج ساختن آنها امکان پذیر باشد . یک اتاق استراحت با استانداردهای لازم باید در دسترس باشد . ساختمان اصطبل به جهت تخلیه گازهای آمونیاک و غیره باید از ارکان تهویه طبیعی و نیز هواکش های مناسب استفاده کند . در اصطبل باید حتما امکان تخلیه فاضلاب و هرز آب های ناشی از شستشو و غیره تامین شود . به این منظور می توان کف راهرو را با شیب 1 درصد شیب بندی کرد و فاضلاب ها را با تمهیدات مناسب خارج کرد . سیم های برق و کلیه تجهیزات باید از حدود دسترسی اسب کاملاً بدور باشند تا امکان گاز گرفتن یا لگد زدن اسب به آنها کاملاً از میان برود . کف اصطبل به منظور جلوگیری از سریدن اسب ، باید خشن باشد . مثلا بتن با رویه خشن یا کف سازی آجری . اصطبل باید حتما ضد زلزله ، مجهز به دستگاه های اعلام در موقع آتش سوزی و امکانات آب فشار قوی و شلنگ های مخصوص برای اطفاء حریق باشد . تابلوئی در ابعاد 24 18 سانتی متر در محلی مشخص باید نصب شود که روی آن اسم و آدرس اصطبل ، تلفن و نام مسئول مراقبت از اسب های ، نام و تلفن دام پزشک و راهنمائی هائی در مورد اقداماتی که در وضعیت اضطراری باید صورت ، نوشته شده باشد . هر اصطبل شامل فضاهای مختلفی می شود که شرح آن به قرار زیر می باشد : باکس هر باکس به منزله یک فضای اختصاصی برای هر اسب می باشد که زمانی که اسب می باشد که زمانی که اسب مشغول کار نباشد در آن اقامت کرده و از جیره غذایی ، آب ، استراحت و شرایط مطلوب بهره مند می شود . برای هر اسب یک باکس مورد نیاز است که فضای کافی برای یک اسب ، چرخیدن و حرکت و دراز کشیدن او را دارا می باشد و شامل آخور و آبشخور نیز باشد . ابعاد باکس برای اسب فاقد کره در استاندارهای انجمن اسب بریتانیا حداقل 33 متر و برای اسبچه حداقل 32 متر و اندازه ترجیحی باکس طبق استاندارهای نویفرت 5/35/3 متر می باشد . چون این مجموعه در زمینه پرورش اسب فعالیت کمی دارد بیشتر اسب ها فاقد کرده می باشند . فرض بر این است که از 20 اسب داخل هر اصطبل 16 اسب فاقد کره باشد . باکس ها باید مکانی راحت برای اسب ها بوده ، ایمنی لازم را برای اسب و انسان دارا باشند و نور کافی برای انجام فعالیت های مورد نظر در آنها فراهم باشد . کف باکس باید به گونه ای باشد که همواره خشک بماند و در اثر آب ریختن و یا ادرار اسب ، آب در آن باقی نماند . همه باکس ها باید دارای نور کافی بوده و تهویه هوا در آنجا به خوبی صورت گیرد و حیوان را در برابر عوارض جوی محفوظ نگاه دارد . اسب ها باید داخل باکسی نگهداری شوند که دارای فضای کافی باشد ، به طوریکه اسب بتواند حرکات طبیعی خود را آزادانه انجام دهد و امکان دراز کشیدن روی کف باکس را داشته باشد . کف باکس ها نباید دارای سطحی لغزنده باشد . باید همتراز و فاقد حفره بوده و دارای شیب بندی شده به سمت آبروی فاضلاب باشد . کف باکس می تواند بتنی بوده و عایقی بندی شده با شیب بندی ملایم به طرف آبروی فاضلاب و یک کف پوش لاستیکی باشد و مواد پوشاننده کف با عمق مناسب روی آن ریخته شود . همچنین کف باکس ممکن است خاکی بوده و آب را سریع جذب کند و روی آن مواد پوشاننده کف قرار گیرد . مواد پوشاننده کف که سطحی نرم و راحت را برای اسب فراهم می کنند حداقل به عمق 5/7 سانتیمتر باید باشند . مواد پوشاننده کف باید ادرار اسب را جذب کنند . این مواد باید عاری از گرد و خاک و کپک باشند . بخش پائینی دیوارها و درهای باکس باید از مصالحی محکم ساخته شده باشد . از ارتفاع 40/1 متر به بالا می تواند نرده باشد تا هر اسب بدون ایجاد مزاحمت برای اسب های مجاور ، دید وسیعی داشته باشد . عرض درب باکس حداقل 120 سانتی متر و ارتفاع آن حداقل 240 سانتی متر باید باشد . درهای باکس ها یا به صورت کشوئی است و یا به خارج باز می شود و روی دیوار خارجی ثابت می گردد . داخل باکس و راهرو نباید تیزی و یا خطری برای اسب وجود داشته باشد . هوای باکس باید به طور مصنوعی و یا طبیعی تهویه شود . چون اسب ها لازم است در معرض نور طبیعی قرار گیرند ، هر باکس باید از نور آفتاب برخوردار باشد . در نتیجه هر باکس در میان نیاز به یک پنجره یا نورگیر سقفی است . هر باکس باید منبع نور مصنوعی ، در حدی که بتوان اسب را معاینه کرد و رسیدگی های لازم را به انجام رساند ، داشته باشد . شیشه های پنجره و چراغ ها باید دارای محافظ باشد و یا غیر قابل دسترسی برای اسب باشد تا حیوان به خود آسیب نزند . اسب هائی که بیشتر روز بیرون از باکس هستند ، در 24 ساعت یکبار کف باکس آنها نظافت می شود و اسب هائی که تمام روز داخل باکس هستند ، در هر 15 روز دو بار کف آنها نیاز به تعویض و نظافت دارد . داخل هر باکس آخور باید پیش بینی شود یعنی فضائی به طول 75 سانتی متر ، عرض 50 سانتیمتر و عمق 40 سانتیمتر که کف آن باید حداقل 85 سانتیمتر از کف اصطبل بالاتر باشد . داخل هر باکس آبشخور باید پیش بینی شود ، به صورت خودکار و قابل نظافت و نیز با فاصله مناسب از آخور به صورتیکه اسب در حال خوردن غذا ، بتواند با کمی حرکت از آب نیز استفاده کند . حداقل ارتفاع سقف باکس 70/2 متر و حداقل ارتفاع دیوارها 40/2 متر باید باشد . باکس مادیان و کره در این باکس مادیه به همراه کره اش نگهداری می شوند تا هر دو آرامش بهتری داشته و مادیان بتواند به کره اش شیر بدهد . ابعاد باکس مادیان وکره در استانداردهای انجمن اسب بریتانیا 80/4 60/3 متر تعیین شده است . با فرض اینکه برخی از صاحبان اسب ها ممکن است به تولید کره علاقمند باشند در هر اصطبل 4 باکس مادیان کره پیش بینی شده است . محل زین کردن اسب محلی است که در آن اسب را برای شروع تمرین آماده می کنند و زین و لگام و مچ بند و غیره را وصل می کنند . چون شاگردان هم زمان برای شروع تمرین آماده می شوند ، اسب ها هم زمان باید زین شوند به همین دلیل برای هر اسب یک محل زین کردن مورد نیاز است که در آن اسب را از دو طرف ببندند و در هر دو طرف اسب فضای کافی برای حرکت شخص سوارکار موجود باشد ، به این منظور حداقل 5/3 3 متر برای هر اسب مورد نیاز است . محل نظافت زین و برگ فضائی است که سوارکاران در پایان تمرین به آنجا رفته و لوازم سوارکاری را تمیز می کنند ، بهتر است این فضا نیمه باز بوده و دسترسی به آب داشته باشد . برای 20 شاگرد که هم زمان لوازم خود را تمیز و مرتب کرده و تحویل زین دار می دهند 25 مترمربع کفایت میکند و صفحه کار طبق استانداردهای نویفرت به ابعاد 9/0 5/3 متر برای هر 15 نفر مورد نیاز است . اتاق تاسیسات در هر اصطبل آب گرم برای شستن اسب ها و نیز برای محل اقامت مهتران مورد نیاز است . همچنین درجه حرارت 20-18 درجه سانتیگراد برای اصطبل ها و 24 درجه سانتی گراد برای محل اقامت مهتران توصیه می شود . برای حفظ این درجه حرارت در فصول گرم و سرد نیاز به سیستم های گرمایش و سرمایش خواهد بود . زین خانه زین خانه فضائی است که در آن لوازم مربوط به سوارکاری از قبیل زین ، آبخوری ، رکاب ، تنگ، عرق گیر و غیره نگهداری می شود . سوارکاران برای شروع تمرین به زین خانه مراجعه کرده و لوازم مورد نیاز را تحویل می گیرند . در این مجموعه چون سوارکاران و شاگردان مدرسه سوارکاری هم زمان به زین خانه مراجعه می کنند تا در کلاس های عملی شرکت کنند ، به زین خانه ای بزرگ نیاز است تا گنجایش 20 نفر را داشته باشد . بسیاری از لوازم سوارکاری از قبیل آبخوری ، تنگ ، رکاب ، به آویزهائی روی دیوار آویخته می شوند بیشترین فضا را زی ها اشغال میکنند و بهتر است در ردیف های روی هم قرار نگیرند تا دسترسی به آنها آسان تر باشد . برای هر زین 8/0 6/0 متر فضالازم است . یعنی 10 مترمربع فضای نشستن و تردد افراد ، 20 مترمربع مسئول زین خانه ، 5 مترمربع سایر لوازم 10 مترمربع ، بنا بر این مساحت لازم برای زین خانه در حدود 45 مترمربع می باشد . محل شستشوی اسب محلی است که در آن اسب ها را شستشو می دهند ، معمولا پس از مسابقه یا تمرین و یا هر زمان که ضرورت داشته باشد . این فضا باید به گونه ای باشد که یک اسب را در خود جای داده و دور تا دور آن شخص بتواند حرکت داشته باشد به این به این منظور حداقل 5/3 3متر فضا برای هر اسب مورد نیاز است . چون اسب ها هم زمان نیاز به شستشو ندارند به ازاء 20 اسب 6 محل شستشو در نظر گرفته می شود . مکانی که برای شستشو اسب در نظر گرفته می شود باید دارای کف بتنی یا از جنسی که آب در آن نفوذ نکند باشد و کف آن نیز شیب بندی داشته باشد . محل شستشوی اسب باید دارای امکانات آب سرد و گرم ، کف ضد سرخوردن و شیب بندی لازم جهت تخلیه آب و فضولات باشد . محل شستشوی اسب می تواند در فضای باز و یا سرپوشیده پیش بینی شود . انبار موقت علوفه در این انبار علوفه مورد نیاز یکهفته در هر اصطبل نگهداری می شود و هر هفته این انبار با علوفه ای که از انبار اصلی آورده می شود پر می شود . مصرف کاه و یونجه هر اسب در روز 8-7 کیلوگرم می باشد . با در نظر گرفتن حجم 9/3 متر مکعب برای هر تن کاه و 8/6 مترمکعب برای هر تن یونجه خشک بسته بندی شده ، در می یابیم که هر اسب در هر روز معادل 05/0 مترمکعب انبار علوفه نیاز دارد . برای 20 اسب فضای مورد نیاز برای یک هفته (72005/0 ) معادل 7 مترمکعب می باشد . با در نظر گرفتن اینکه علوفه تا ارتفاع 5/1 متر از سطح زمین چیده شود و 5/0 متر بالاتر از سطح زمین و در نظر گرفتن مقداری علوفه اضافه تر برای اطمینان 8 مترمربع فضا برای انبار کردن علوفه یک هفته در هر اصطبل نیاز است . علاوه بر آن محلی برای خیساندن علوفه در ظرف های بزرگ مورد نیاز است . فضای کافی برای باز و بسته شدن در ، رفت و آمد کارگران و پرکردن کاری حمل علوفه که در حدود 8 مترمربع در نظر گرفته می شود . انبار موقت دانه های غذایی در این انبار دانه های غذایی از قبیل جو ، جو دوسر و ذرت و سبوس گندم نگهداری می شود . انبار موقت دانه های غذایی برای مصرف یک ماه پیش بینی می شود . هر اسب روزانه 6-2 کیلوگرم دانه غذائی مصرف می کند . بنابراین در یک ماه هر اسب 180-60 کیلوگرم دانه غذائی لازم دارد . هر کیلو دانه غذائی 001/0 مترمکعب حجم دارد . بنابراین هر اسب در ماه 18/0 – 06/0 مترمکعب فضا نیاز دارد . با فرض اینکه دانه های غذائی در محفظه هائی به ارتفاع 1 متر نگهداری شوند . برای هر اصطبل که 20 اسب در آن اقامت دارند به مساحتی معادل 6/3 مترمربع (20 18/0 ) نیاز خواهیم داشت . انبار موقت خاک اره این انبار برای نگهداری خاک اره برای مصرف یک ماه در هر اصطبل پیش بینی می شود . ترکیب خاک اره پهن برای پوشش کف باکس به ارتفاع 10 سانتیمتر مورد استفاده قرار می گیرد . مساحت هر باکس برابر 25/2 مترمربع می باشد و حجم خاک اره هر باکس 6/0 (25/12 05/0 ) مترمکعب خواهد بود . با فرض اینکه هفته ای دو بار پوشش کف باکس عوض شود ، هر باکس در ماه 8/4 (6/0 2 4 ) مترمکعب خاک اره نیاز خواهد داشت . اتاق مهتران به منظور اقامت مهتران در هر اصطبل فضاهائی پیش بینی می شود . از آنجا که طبق استانداردهای موجود برای هر 5 اسب یک مهتر مورد نیاز است در هر اصطبل با داشتن 20 اسب ، به 4 مهتر نیاز داریم . بنابراین 4 اتاق اقامت کارگری در هر اصطبل پیش بینی می شود که مساحت هر کدام 16 مترمربع پیش بینی می شود . بهتر است مهتران در یک نقطه متمرکز نباشند . به دلیل اینکه بتوانند از دو طرف به باکس ها دید داشته باشند و نیز تجمع آنها در یک محل باعث غفلت آنان از کار و یا درگیری و بروز مشکلات بین آنان می شود . آبدارخانه محلی است که برای انبار مواد غذایی و تهیه و نگهداری غذای مهتران مورد استفاده قرار می گیرد و مساحتی معادل 10 مترمربع نیاز خواهد داشت . رختکن مهتران به دلایل بهداشتی و به منظور پیش گیری از سرایت بیماری های مشترک دام و انسان رختکن مجزا برای مهتران پیش بینی شده است .کارگران لباس کار خود را در رختکن تعویض کرده و سپس وارد اتاق که فضای زندگی آنان است می شوند . ضمناً وسایل شخصی کارگران نیز در رختکن نگهداری می شود و فضای اتاق برای خوابیدن و سرگرمی های مختلف و پذیرائی از مهمان استفاده می شود . برای رختکن و انبار لوازم شخصی هر مهتر 5 مترمربع فضا مورد نیاز خواهد بود . انبار وسایل نظافت اسب محلی است که در آن وسایلی که برای نگهداری و نظافت اسب به کار می رود ، قرار داده می شود . وسایلی از قبیل :قشو ، شانه ، سم پاک کن ، جل و مانند آن . برای حفظ بهداشت اسب و جلوگیری از سرایت بیماری ها هر اسب وسایل اختصاصی خود را دارا می باشد . برای هر اسب 1/0 مترمربع برای لوازم شخصی اش در نظر گرفته می شود . جمعاً 12 مترمربع فضا برای 120 اسب مورد نیاز است . که می توان به صورت قفسه هائی آنها را پیش بینی کرد که دو ردیف روی هم قرار گیرند . بنابراین سطحی که اشغال می کنند برابر 6 مترمربع خواهد بود . انبار وسایل کارگری در این انبار وسایلی که کارگران با آن کار می کنند نگهداری میشود تا کارهائی از قبیل رساندن خوراک به اسب ها ، نظافت کف باکس ها و جمع آوری پهن و انتقال به خارج از اصطبل ، شستن کف راهروها ، انتقال خاک اره به باکس ها و از این قبیل که با وسایلی چون فرغون ، بیل ، شن کش ، سطل و غیره صورت می گیرد . طبق استاندارها به ازاء هر 5 اسب یک مهتر مورد نیاز است پس در هر اصطبل که حاوی 20 اسب می باشد 4 مهتر مشغول به کار هستند . با در نظر گرفتن ابعاد فرغون 3/1 7/0 متر مساحت لازم برای 4 فرغون 64/3 مترمربع می باشد (64/3=47/03/1 ) همین مقدار فضا برای سایر لوازم از قبیل سطل ، جارو ، بیل و شن کش در نظر گرفته می شود . با احتساب فضای لازم برای رفت و آمد اشخاص و باز و بسته شدن در حدود 10 مترمربع برای انبار و وسایل مورد نیاز خواهد بود . دوش و سرویس بهداشتی مهتران برای هر بخش اقامتی مهتران یک واحد دوش و سرویس بهداشتی مورد نیاز است . برای دستشوئی و توالت ایرانی 3 مترمربع ، برای دوش و سربینه 6 مترمربع و برای راهروی بین آنها 1 مترمربع در نظر می گیریم . جمعاً سطح زیربنای 10مترمربع برای هر واحد دوش و سرویس بهداشتی برای دو نفر استفاده کننده لازم است . رختکن دانشجویان تعویض لباس سوارکاران و شاگردان در رختکن ها صورت میگیرد که در کنار زین خانه پیش بینی شده است . رختکن ها برای سوارکاران و شاگردان دختر و پسر جداگانه در نظر گرفته می شود . در این رختکن ها سوارکاران و شاگردان برای تمرینات سوارکاری آماده می شوند . هر فرد دارای یک قفسه اختصاصی می باشد که در آنجا لوازم شخصی و لباس های سوارکاری خود را قرار می دهد . قفسه ها دو ردیف روی هم بوده و هر قفسه به عرض 40 سانتیمتر ، عمق 50 سانتیمتر و ارتفاع 90 سانتیمتر در نظر گرفته می شود . علاوه بر این قفسه ها ، تعدادی قفسه نیز برای سوارکاران آزاد در نظر گرفته می شود . در کنار رختکن ها ، سرویس بهداشتی و دوش نیز باید پیش بینی می شود . جدول مساحت فضاهای تشکیل دهنده اصطبل در صفحه بعد جدول مساحت ها در هر اصطبل ارائه شده است . ردیف نام فضا تعداد سرانه (مترمربع) به ازای هر زیربنای واحد (مترمربع) زیربنای مورد نیاز (مترمربع) 1 باکس معمولی 16 5/12 اسب 5/12 200 2 زین خانه (20نفره) 1 2 نفر 40 40 3 محل کار مسئول زین خانه 1 5 نفر 5 5 4 محل نظافت زین و برگ 1 5/1 نفر 15 15 5 رختکن دانشجویان (10نفره) 2 1 نفر 10 20 6 دوش و سرویس دانشجویان 2 - نفر 7 14 7 اتاق سر مهتر و پرونده اسبها 1 20 نفر 20 20 8 انبار وسایل نظافت اسب 1 1/0 اسب 2 2 9 انبار وسایل کارگری 1 5/2 نفر 10 10 10 محل زین کردن اسب 20 10 اسب 10 200 11 محل شستشوی اسب 6 10 اسب 10 60 12 انبار علوفه 1 4/0 اسب 8 8 13 انبار دانه های غذائی 1 4/0 اسب 8 8 14 انبار خاک اره (مصرف یک ماه) 1 5/0 اسب 10 10 15 محل آماده کردن غذای اسب 2 4/0 اسب 8 16 16 اتاق تاسیسات 1 - - 12 12 17 اتاق کارگران 4 121 نفر 121 48 18 دوش و سرویس کارگران 2 5 نفر 10 20 19 رختکن کارگری 4 5 نفر 5 20 20 آبدارخانه کارگری 2 5 نفر 10 20 21 باکس اسب وکره 4 17 اسب وکره 17 68 22 جمع کل 816 جدول مساحت های مورد نیاز فضاهای تمرین و آموزش ردیف نام فضا تعداد زیربنای واحد (مترمربع) زیربنای مورد نیاز (مترمربع) توضیحات 1 میدان دایره 1 314 314 روباز 2 میدان بیضی 1 714 714 روباز 3 مانژ تمرین 2 2400 4800 روباز 4 اصطبل 6 849 5094 سرپوشیده 5 قرنطینه 1 470 470 سرپوشیده 6 پادوک 2 600 1200 روباز 7 درمانگاه اسب 1 420 420 سرپوشیده 8 نعلبندخانه 1 165 165 سرپوشیده 9 استخر و جکوزی اسب 1 363 363 روباز 10 میدان لنژ 2 314 628 روباز 11 جمع کل 14168 فضاهای پشتیبانی بخش آموزش های عملی انبار خاک اره خاک اره دو کاربرد مختلف در مجموعه سوارکاری دارد . یکی برای پوشش کف میدان سوارکاری و دیگری برای پوشش کف باکس ها .مقدار خاک اره مورد نیاز برای کف میدان های سوارکاری نیازی به انبار کردن ندارد و در مواقع لزوم به مجموعه حمل شده و در محل مورد نیاز تخلیه می گردد . مقدار خاک اره به ازاء هر مترمربع میدان 1/0-05/0 مترمکعب می باشد . برای کف باکس ها از ترکیب خاک اره و پهن و یا خاک اره و کلش به ضخامت 10 سانت استفاده می شود و هر 7-3 روز یکبار آن را تعویض کرد . مساحت هر باکس 25/12 مترمربع است و حجم پوشش کف باکس 2/1 (1/0 12 ) مترمکعب می باشد که نیمی از آن خاک اره است یعنی 6/0 مترمکعب . با فرض اینکه هفته ای دو بار پوشش کف باکس عوض شود . در باکس در ماه 8/4 (6/02 4 ) مترمکعب خاک اره نیاز خواهد داشت . برای 120 باکس برای مصرف سه ماه به 1728 (31208/4 ) مترمکعب خاک اره نیاز خواهیم داشت . با فرض اینکه خاک اره را تا ارتفاع 3 متر روی هم تخلیه کنند در حدود 600 مترمربع انبار خاک اره نیاز خواهیم داشت . انبار دانه های غذایی انبار دانه های غذایی جایی است که در ان جو ، ذرت ، جو دو سر و سبوس گندم نگهداری می شود . این انبارها بهتر است برای ذخیره سالانه پیش بینی شوند . مصرف دانه های غذایی به طور متوسط به ازای هر 50 کیلوگرم وزن اسب ، روزانه 600-200 گرم می باشد . دانه های غذایی به صورت خرد شده و خیس به اسب داده می شوند . وزن متوسط اسب 500 کیلوگرم می باشد بنابراین مصرف روزانه هر اسب 6-2 کیلوگرم است . هر کیلو دانه غذایی 001/0 مترمکعب حجم دارد و سالانه هر اسب 2190-730 کیلوگرم دانه غذایی مصرف می کند . یعنی هر اسب سالانه 19/2-73/0 مترمکعب انبار دانه غذایی نیاز دارد . برای محاسبه سطح مورد نیاز میزان حداکثر مصرف ملاک عمل قرار می گیرد تا با کمبود مواجه نشویم . با فرض اینکه دانه های غذایی در محفظه هائی به ارتفاع یک متر نگهداری شود ، برای 120 اسب به سطحی معادل 8/262 (120 19/2 ) مترمربع نیاز خواهیم داشت . انبار علوفه انبار علوفه محلی است که علوفه مورد نیاز شش ماه مجموعه سوارکاری در آن ذخیره می شود . میزان علوفه اسب ها بسته به نوع اسب و فعالیت او فرق می کند . علوفه مناسب در ایران اغلب از مخلوط کاه و یونجه تشکیل می شود . علوفه برای جذب بیشتر باید کاملاً خرد و مخلوط شده و قبل از خوراندن به اسب خیس شود . به طور متوسط اسب ها به ازای هر 50 کیلوگرم وزن خود ، روزانه 500 تا 750 گرم علوفه نیاز دارند . وزن متوسط اسب 500 کیلوگرم می باشد . بنابراین هر اسب روزانه 5/7-5 کیلوگرم علوفه مصرف می کند . هر تن کاه 3/9 مترمکعب و هر تن یونجه خشک شده بسته بندی شده 8/6 مترمکعب حجم دارد . بنابراین هر اسب روزانه 06/0 – 04/0 مترمکعب انبار علوفه نیاز دارد . با توجه به اینکه علوفه مورد نیاز دو فصل ذخیره می شود ، هر اسب نیازمند 8/10 -2/7 مترمکعب انبار علوفه می باشد . برای محاسبه سطح مورد نیاز میزان حداکثر مصرف ملاک عمل قرار می گیرد تا با کمبود مواجه نشویم . با فرض اینکه علوفه تا ارتفاع 2 متر روی هم انباشته شود به سطح معادل 648 مترمربع (2: 120 8/10 ) نیاز خواهیم داشت . بهتر است انبار علوفه در یک محل متمرکز نباشد تا در صورت بروز آتش سوزی تمام علوفه از دست نرود . مثلاً می توان سه انبار مجزا برای آن پیش بینی کرد . انبار پهن انبار پهن جهت ، جمع آوری و خشک کردن پهن مورد استفاده قرار می گیرد . این انبار برای جمع آوری پهن به مدت شش ماه ظرفیت دارد . حجم پهن هر اسب در هر هفته 35/0 مترمکعب و در دو هفته 6/0 مترمکعب و در هر چهار هفته 05/1 مترمکعب برآورد می شود . با افزودن خاک اره به پهن آن را خشک می کنند . با فرض اینکه خاک اره 20 درصد به حجم پهن می افزاید ، حجم پهن هر اسب درماه 26/1 مترمکعب خواهد بود . بنابراین برای جمع آوری پهن اسب های مجموعه به مدت 6 ماه به 907 مترمکعب (120 6 26/1 ) فضا نیاز خواهیم داشت . با فرض ایکه پهن تا ارتفاع 2 متر روی هم انباشته شود به 453 مترمربع فضا نیاز خواهیم داشت . اصطبل ها باید مجهز به محل جمع آوری پهن به صورت یک واحد مستقل باشند . این محل در فاصله متناسبی از اصطبل ها قرار خواهد گرفت . پهن جهت خشک کردن و جمع آوری به انبار آورده می شود و به منظور از بین بردن حشرات باید با روش صحیح سمپاشی شده و نیز پوشش کافی خاک اره داشته باشد . انبار پهن می تواند به صورت حوضچه ای باشد که در آن بتوانند تا عمق 1 متر انباشته کرد . این قبیل حوضچه ها دارای کف شوی بوده تا آب همراه پهن را تخلیه نمایند . انبار پهن روباز نیز در شرایطی می تواند مورد استفاده قرار گیرد . در این گونه موارد از حوضچه هائی با سه دیواره 2-1 متر استفاده می شود که مساحت هر حوضچه 12 مترمربع می باشد . در مجاورت انبار پهن ، انباری برای دپوی خاک اره و انباری هم برای نگهداری اثاث مربوطه از قبیل ارابه ، چنگک ، بیل و غیره در نظر گرفته می شود . از نظر رعایت اصول بهداشتی ، انبار پهن باید در فاصله مناسبی از ساختمان های مختلف قرار گیرد . انبار پهن می تواند دارای کف سازی بتنی بوده و دیواره های جانبی آن هم از بتن یا آجر ، با روکش سیمانی باشد . انبار پهن می تواند سر پوشیده باشد و به قسمی طرح ریزی شود که بارگیری پهن تا حد امکان به آسانی صورت گیرد . انبار وسایل کارگری در مجاورت انبارهای علوفه ، دانه های غذائی ، خاک اره و پهن انباری برای نگهداری وسایل کارگری از قبیل بیل ، فرغون ، گاری حمل علوفه ، شن کش و مانند آن موردنیاز است که باید پیش بینی شود . هر هفته انبارهای موقت داخل اصطبل ها از خاک اره ، علوفه و دانه های غذائی پر می شود و پهن جمع آوری شده از کف باکس ها نیز هفته ای دو بار به انبار پهن منتقل می شود . 25 کارگر در اصطبل ها کار می کنند . با فرض اینکه نیمی از آنها همزمان نقل و انتقالات فوق را انجام دهند به ازاء هر کارگر 2 مترمربع فضای انبار وسایل کارگری در نظر می گیریم . این انبار با مساحت 25 مترمربع پیش بینی می شود تا گنجایش وسایل و ابزارهای لازم را داشته باشد .


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background