مقدمه : 30175203907790پدیدآورندگان 00پدیدآورندگان 30175203907790پدیدآورندگان 00پدیدآورندگان پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی ، مدارکی هستندکه در فرایند تحصیل دراین مقاطع و درنتیجه همکاری میان دانشجویان واستادان و با پشتیبانی مؤسسه های آموزش عالی پدید می آیند . داده های مجموعه این مدارک درکنار هم به خودی خود و همچنین درمقایسه با داده های منابع دیگر، می توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند . چنین اطلاعاتی از مرتب سازی ، دسته بندی ، اولویت بندی و مرتبط سازی داده ها وشکل دادن به آنها درالگوهای جدید و یکپارچه حاصل می شود . هرپایان نامه یا رساله به خودی خود حاوی داده هایی است که برخی از مهمترین آنها درشکل 1- نشان داده شده اند . 365760039560500 3108960436245پایان نامه / رساله 00پایان نامه / رساله 448056070485شکل 00شکل 219456070485محتوا 00محتوا 4114800203200028346402032000 40233606096000301752060960002194560152400تاریخ 00تاریخ 438912060960مؤسسه 00مؤسسه شکل 1 . داده های یک پایان نامه / رساله داده های مجموعه پایان نامه ها و رساله ها را می توان براساس هریک ازاین داده ها و همچنین درمقایسه با یکدیگرتحلیل کرد این تحلیل کرد این تحلیل برای هردسته از دادهها در طول زمان ، روندهای تغییرآنها را نیزظاهرمی سازد . درصورتی که داده های منابع دیگر را نیزوارد این فرایندکنیم ، دامنه تحلیل افزایش می یابد . ( شکل 2 ) 3108960173355اطلاعات دانشجویان 00اطلاعات دانشجویان 3657600488950001737360488950اطلاعات پایان نامه / رساله ها 00اطلاعات پایان نامه / رساله ها 4389120488950اطلاعات استادان 00اطلاعات استادان 420624011366500274320011366500310896022225تحلیل اطلاعات 00تحلیل اطلاعات 3931920154305003200400154305004206240245745اطلاعات تخصصی رشته 00اطلاعات تخصصی رشته 2011680245745اطلاعات مؤسسه ها 00اطلاعات مؤسسه ها شکل 2 . منابع تحلیل اطلاعات پایان نامه و رساله ها بنابراین ، تحلیل اطلاعات پایان نامه و رساله ها می تواند براساس داده هایی انجام شود که از منابع گوناگون فراهم می شوند . برای تحلیل این مدارک با هدف های گوناگون، تاکنون پژوهش ها و مطالعات زیادی انجام شده است اما بررسی آنها نشان می دهدکه مدلی که ابعادگوناگون این مدارک راپوشش دهد ، ارائه نشده است . ازاین رو، نمی توان براساس هریک ازپژوهش های پیشین ، الگویی را استخراج کرد وتعمیم دادکه مبنای توصیف وتحلیل پایان نامه ها ورساله ها درمقیاسی بزرگ ، به ویژه درسطح ملی قرار گیرد به این منظورلازم است الگویی طراحی شودکه تمامی ابعاد پایان نامه ها ورساله ها را دربر گیرد .برای طراحی چنین الگویی ، اولین گام بررسی پژوهش ها ومطالعات پیشین و شناخت ابعاد واقلامی است که برای توصیف و تحلیل پایان نامه ها و رساله ها به کار رفته است . به همین دلیل ، دراین مقاله با مرور نوشتجات ، ابعاد تحلیل پایان نامه ها ورساله ها درپژوهش ها و مطالعات پیشین استخراج ودسته بندی می شوند . تحلیل اطلاعات و فنون آن پایان نامه ورساله که گزارش پژوهش در دوره های کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی هستند ( 16 ؛ 17 ) برای انتفال اطلاعات به مخاطبان خود تدوین می شوند وازاین رو نوعی مدرک 1به شمارمی روند ( 39 : 804- 809 ؛ 74 ) . از نظردایشارت 2مدرک ظرفی 3از اطلاعات است که برای انتقال پیام بین یک نویسنده و یک خواننده به کارمی رود .بنابراین ، صرفنظرازگونه های متعدد مدارکی که وجود دارند همه مدارک دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن انتقال اطلاعات است ( 48 : 8 ). شکل 3 این تعریف را نشان می دهد . 1920240243840خواننده 00خواننده 5120640335280نویسنده 00نویسنده 3840480335280اطلاعات 00اطلاعات 448056019367500292608019367500 شکل 3 . ارتباط بین نویسنده و خواننده از طریق مدرک ( 48 : 8 ) هرمدرک افزون براینکه برای خواننده آن مدرک خاص دارای اطلاعاتی است ، هنگامی که درکنارمدارک مشابه دیگرقرارگیرد ، اطلاعات جدیدی را فراهم می سازدکه امکان تحلیل سطح بالاتری را فراهم می آورد این اطلاعات جدید ، مخاطبان جدیدی نیزدارد (شکل 4 ) . تولید اطلاعات جدید از اطلاعات موجود درمدارک ، دربحث های مربوط به مراکز تحلیل اطلاعات 1 مطرح می شود ویلهلمی وبراون 2 به خدمات تحلیلی 3به عنوان مهم ترین ویژگی این گونه مراکز اشاره می کنند واین خروجی ها را برای آن برمی شمارند : 1- چکیده گزارش های آخرین پیشرفت ها 4 2- شناخت شکاف ها 5 دردانش موجود 3- توصیه هایی برای برنامه های پژوهشی وفرمول بندی سیاست ها 4- مدیریت اطلاعات برای کمک به تصمیم گیری و 5- ساخت ( سنتز) ایده های جدید ازدانش موجود ( 82 : 106- 109 ) . منابع دیگرنیزکارکردهای مشابهی را برای این مراکز از مطالعه نوشتجات یافته اند. از جمله کارکردهایی که به موضوع این مقاله مربوط می شوند می توان به این موارد اشاره کرد: ارزیابی ، تحلیل و سنتز مجموعه ای از اطلاعات ؛ پیش بینی و ارائه توصیه براساس تحلیل و سنتز اطلاعات و شناخت شکاف ها ( 55 : 17- 23 ؛ 31 : 455- 461 ؛ 68 ). تولید اطلاعات جدید ازطریق کنارهم قراردادن وتحلیل اطلاعات موجود درمدارک، با روش ها و ابزارهای گوناگونی صورت می گیردکه ازجمله آنها می توان به ‹‹ تحلیل محتوا ›› ، ‹‹ فرا- تحلیل ›› و ‹‹ کتاب سنجی ›› اشاره کرد . نیواندورف 1 تحلیل محتوا را تحلیل نظام یافته 2، عینی وکمی ویژگی های پیام ها تعریف می کند . ازنظر او تحلیل محتوا ، بررسی دقیق برهم کنش های انسانی ؛ تحلیل شخصیت نقش ها درپیام های بازرگانی تلویزیونی ، فیلم ها و رمان ها ؛کنکاش رایانه ای درباره کاربرد واژه ها در اخبار وسخنرانی های سیاسی؛ و مانند آنها را دربردارد . این تحلیل ، تحلیلی کمی وایجازی از پیام ها ومبتنی بر روش علمی است ، وبه نوع متغیرهایی که اندازه گیری می شوند و همچنین زمینه ای که پیام ها درآن خلق یا ارائه می شوند، محدود نیست ( 71 : 10 ) . با استفاده ازاین روش ، می توان داده های کیفی گردآوری شده درپژوهش را به صورت نظام یافته ،کمی ومعتبرتحلیل کرد؛ به شکلی که تعمیم نتایج آن امکان پذیرباشد (30: 251- 262 ؛ 60 : 99- 102 ) . درعلوم اجتماعی و رفتاری ، مطالعات وتجربه های منفرد به ندرت به پرسش های پژوهش پاسخ های قطعی می دهند . ازاین رو، برای پیشرفت این علوم ، باید اصول وروندهای زیربنایی آنها ازطریق گردآوری ، انباشت و پالایش حجم وسیعی از مطالعات کشف شود . بنابراین مرور نوشتجات ، نقشس مهم درخلاصه سازی و تشریح وضعیت علم دریک مقطع زمانی ایفامی کند ( 66 : 55 ) . به اعتقاد ولف ، درعلوم اجتماعی ورفتاری نسبت به علوم طبیعی وفیزیکی، توضیح رفتار انسانی بسیار دشوارتر و پیچیده تراست ؛ کنترل محیط پژوهش بسیاردشوارتراست ؛ تعاریف مشترک همیشه نه وجود دارند و نه مورد پذیرش اند ؛ و روش ها ، فنون و ویژگی های نمونه ازیک مطالعه به مطالعه دیگرتفاوت می کنند . بنابراین ، مطالعات وتجربه های منفرد به ندرت پاسخ هایی به اندازه کافی قطعی ارائه می کنندکه بتوان برپایه آنها سیاست ها را استوارساخت . با پذیرش علم به عنوان انباشت و پالایش اطلاعات و دانش؛ وجود راهبردهایی برای بررسی ، ترکیب ، وسنتزپایا و معتبرمطالعات مشابه ضروری است . این مقوله ها با کاربرد رویه هایی درفرا- تحلیل پاسخ داده می شوندکه امکان بررسی ها و سنتزهای کمی نوشتجات پژوهشی را فراهم می کنند اما با وجود حجم وسیع داده هایی که باید به این منظورگردآوری ، پردازش ،جذب و سنتزشوند ، ناتوانی مغزانسان درانجام پایا و معتبراین مهم به عنوان یک مشکل اساسی پدیدارمی گردد . به این منظور، به روش هایی نیازاست که نتایج مطالعات موجود را ترکیب ویکپارچه کنند ، به نحوی که الگوی نسبتا یکنواختی را ازعلیت هاو روابط پایه آنها پدیدار سازند . این الگو، اصول عام ودانش انباشته را به وجودمی آورد ( 84 : 9- 11 ) . گلاس 1میان سه مفهوم موجود دراین زمینه تمایزقائل می شود . براین اساس، تحلیل اولیه 2، تحلیل اصلی داده ها دریک پژوهش است ؛ و تحلیل ثانویه3، تحلیل دوباره داده ها به منظور پاسخ به پرسش اولیه پژوهش با تکنیک های آماری بهتر یا پاسخ به پرسش های جدید با استفاده از داده های موجود است . اما فرا- تحلیل ، به تحلیلِ تحلیل ها یعنی تحلیل آماری مجموعه وسیعی ازنتایج تحلیل های انجام شده درمطالعات منفرد به منظوریکپارچه سازی وترکیب یافته های آنها اشاره دارد ( 56 :‌ 3 ) . کتابسنجی که معمولا درکنار اصطلاحات اطلاع سنجی 4، علم سنجی 5، و کتابخانه سنجی 6به کارمی رود ، از لحاظ تعریف و ارتباط با این اصطلاحات هماهنگ نیست ( 20 : 239- 242 ) . اگه و روسو7،کتاب سنجی ، علم سنجی و تحلیل استنادی را زیرمجموعه اطلاع سنجی می دانند ( 52 : 2- 4 ) . دیوداتو8نیزکتاب سنجی درعلم می شمارد (45: ix-viii ) . هود و ویلسون 9 علم سنجی ، اطلاع سنجی وکتابسنجی را مطالعه پویای موضوعات وکاملا مرتبط به هم می دانند ( 62 : 291- 314 ) . درحالی که گوپتا این چهار اصطلاح را مکمل هم معرفی می کند ( 24 : 38- 58 ) . به هرترتیب ، تمامی این موارد در دو وجه اشتراک قطعی دارندکه اول کاربرد ریاضیات و آمار، و دوم موضوعیت اطلاعات در تمامی آنهاست . به طورخلاصه ، اندازه گیری ابعاد فیزیکی و محتوایی مدارک علمی را می توان کتاب سنجی دانست ( 37 : 373- 379 ) .کومار یافتن سیرتحول موضوع ها درمدارک وتعریف محدودیت های موجود درقلمروهای موضوعی را ازهدف های کتاب سنجی می داند. از نظروی این فنون درکتابسنجی به کارمی روند : 1-شمارش ؛ شامل مناطق جغرافیایی ، دوره های زمانی ، شاخه های علوم یا موضوع ها، انواع مدارک و نویسندگان منفرد وسازمان ها ؛ 2- توزیع بسامد انتشارات ازنظررتبه و اندازه ؛ و 3- تحلیل استنادی ( 22 : 379- 385 ) . تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها فنونی که به آنها اشاره شد، با تعریف علمی خود یا با بهره گیری ازمفاهیم کلی آنها در تحلیل مدارک گوناگون علمی به کاررفته اند . پایان نامه ها ورساله ها نیزبه عنوان گونه ای ازمدارک علمی وپژوهشی به روش های گوناگونی بررسی وتحلیل شده اند . در سطحی ازتحلیل ، این مدارک براساس معیارهایی بازیابی واطلاعات کتابشناختی آنها در قالب های گوناگون ، ازجمله براساس موضوع ارائه شده اند . بازیابی ،گزینش، دسته بندی و ارائه اطلاعات رساله های تدوین شده ازسوی زنان درقرن نوزدهم درباره زبان های نو (51 : 209- 212 ) ؛ جنبش های کار ( 80 : 9- 16 ) ؛ هئیت مبلغان ( 78 : 97- 101) آمریکا ( 46 : 637- 652 ) ؛ تاریخ نظامی ( 57 : 373- 388 ) ؛ تاریخ کار( 29 : 313- 329 ؛‌ 79 :‌ 212- 231 ) ؛ مطالعات مربوط به زنان ( 36 : 389- 405 ) ؛ راهنمایی شده توسط یک استاد ( 54 : 653- 655 ) ؛ تدوین شده دراروپای شمالی ( 63 : 317- 320) درباره مالیات ( 47 : 72- 75 ) ؛ املاک و مستغلات ( 32 : 205- 210 ) ؛ وموضوع های مربوط به کارولینای شمالی ( 53 : 81- 88 ) ازاین جمله محسوب می شوند . اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها با استفاده ازفنون و مفاهیم پیش گفته درسطوح عمیق تری نیز بررسی وتحلیل شده اند . ویلیامز1رساله های سالهای 1948 تا 1957 میلادی را که درآمریکا درباره زبان های خارجی جدید نگاشته شده بودند ، بررسی وبراساس جنس نویسنده ، دانشگاه ، موضوع ، توزیع موضوع ها دردانشگاه ها ، توزیع انواع زبانها در قرن های گوناگون ، زبان متن رساله ها ، حجم تولید رساله ها دردانشگاه ها ، وروندهای گوناگون تحلیل کرد ( 83 : 344- 348 ) . نلسون وکوروف 2پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای رشته آموزش وپرورش را در دوره زمانی 1950- 1990 از لحاظ جنس نویسنده ، طرح و نوع پژوهش ، تحلیل آماری داده ها ، جامعه ، اهمیت نتایج ، و سن افراد بررسی و مقایسه کردند ( 70 : 158- 169 ) . آدامز و وایت 1 پژوهش های انجام شده درقالب رساله های اداره امورعمومی 2را از لحاظ روش وکیفیت با رساله های جرم شناسی ، مدیریت ، برنامه ریزی ، امور اجتماعی و مطالعات زنان مقایسه و یافته های خود را مرتب یا منظم کردن موجودیت ها درگروه ها دسته ها ، یا طبقه هایی براساس مشابهت آنها بیان کرد . دراین فرایند ، مجموعه ای از موجودیت ها درقالب گروه هایی دسته بندی می شوندکه هریک تا حد ممکن با گروه های دیگرمتفاوت باشند ، اما هرگروه دردرون خود درحد امکان متجانس باشد .به این ترتیب ،گروه ها یا طبقه هایی پدیدمی آیندکه ازیکدیگرمتمایز، اما اعضای آنها به هم شبیه هستند .علی رغم وجودکاستی هایی درطبقه بندی ، مزایای زیادی هم دراین کار وجود دارد به نحوی که انجام آن را درحوزه علوم انسانی گریزناپذیرمی نماید . ازجمله این مزایا می توان به قدرت توصیفی، کاهش پیچیدگی ، شناخت مشابهت ها ودرک تفاوت ها اشاره کرد ( 33 : 1 ،‌ 3 ،‌ 4 و 11- 16 ) . جدول 1 . اقلام تحلیل پایان نامه ها / رساله ها ردیف منابع اقلام تحلیل Abdulay 2002 Adams and White 1994 Blake 1994 Bourner , Bowden,and Laaing 2001 اشرفی شهری 1373 خسروی 1378 1 روش پژوهش √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 تاریخ انتشارمنابع و مراجع / عمراستنادها √ √ √ √ √ √ 3 تاریخ دفاع رساله/ پایان نامه √ √ √ √ 4 تعدادکل مقالات پدید آورنده رساله/ پایان نامه √ 5 دانشگاه ودانشکده محل تحصیل √ √ √ √ √ 6 عنوان (اصلی وفرعی رساله / پایان نامه √ √ 7 موضوع رساله/ پایان نامه √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8 قاره محل نگارش رساله √ √ 9 کشورمحل نگارش رساله √ √ √ 10 قلمرو زمانی √ 11 چکیده رساله (دارد ندارد) √ √ 12 تعداد پدیدآورندگان √ 13 جنس پدید آورنده √ √ √ √ √ √ 14 طرح پژوهش (دارد/ ندارد ) √ √ 15 نوع تحلیل آماری √ √ 16 جامعه پژوهش √ √ 17 سن پدید آورنده √ √ 18 میزان اهمیت نتایج √ √ √ √ √ √ 19 تعداد استنادها √ √ √ √ √ √ √ 20 پیشینه پژوهش (دارد/ ندارد) √ √ 21 کتابشناسی (دارد/ ندارد) √ 22 فرضیه پژوهش (دارد/ ندارد ) √ √ √ 23 هدف پژوهش (دارد/ندارد ) 24 پرسشهای پژوهش (دارد / ندارد ) √ 25 اهمیت پژوهش (دارد / ندارد ) √ √ 26 تعداد جدول ها √ 27 پیشنهادها ( دارد / ندارد ) √ 28 تعدادصفحات / واژگان رساله √ √ √ √ 29 چارچوب وترتیب منطقی رساله √ √ 30 نوع پژوهش/کاربرد بودن پژوهش √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 نتیجه منطقی دارد / ندارد √ √ 32 کیفیت کلی رساله √ 33 نو بودن موضوع √ 34 نام دانشجو √ 35 عناوین مجلات پر استناد درمنابع و مراجع √ 36 ادغام نظریه و عمل √ 37 استفاده ازهمکار پژوهشی √ 38 شکل منابع مورد استناد(کتاب مقاله و.. √ √ √ √ √ √ 39 رابطه میان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای فرد √ 40 رشته دانشگاهی √ 41 جامع و مانع بودن عنوان √ 42 جامع و مانع بوده چکیده √ 43 منابع پراستناد / نوع محمل پراستناد √ 44 مدت زمان نگارش رساله √ 45 تعدادمقالات مستخرج ازرساله / پایان نامه √ 46 کشورمنتشرکننده منابع و مراجع √ 47 تعدادرساله ها/ پایان نامه دفاع شده درهردانشگاه √ 48 کیفیت پرسش پژوهش √ 49 تعدادنظریه های طرح شده √ 50 نقدوبررسی نظریه ها ( انجام شده/ نشده ) √ 51 انتخاب نظریه و تعریف مفاهیم √ 52 ساختن مدل تحلیلی √ 53 حجم نمونه √ √ 54 روش نمونه گیری √ 55 ابزارگردآوری داده √ √ به این ترتیب ، دسته بندی اقلام و ابعاد تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها به توصیف ودرک بهترآنها کمک می کند . دسته بندی موفق توانایی تعیین ویژگی های اسلامی یا مهمی را داردکه دسته بندی برپایه آنها بنا می شود. این ویژگی ها می توانند مفهومی، تجربی یا ترکیبی ازاین دو باشند . درسطح مفهومی ، دسته بندی معمولا به صورت قیاسی صورت می گیرد وبرای آن شواهدی تجربی وجود ندارد ( 33 :‌2 ) . اینگونه دسته بندی مانند هردسته بندی دیگری ازمطالعات پیشین تاحدی سلیقه ای است ( 44 : 60- 95 ). به عبارت دیگر، تخصیص هرعامل به یک دسته ، به ویژه درمواردی که ابهام وجودداشته باشد ، براساس نظرنویسنده صورت پذیرفته است . مواردی نیزوجود دارندکه یک عامل را می توان به بیش ازیک دسته مرتبط ساخت . دراین صورت برای حفظ ماهیت ایجاز دسته بندی ، هرعامل تنها دریک دسته قرارداده شده است . براین اساس می توان اقلام تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد : اطلاعات پایان نامه / رساله ، اطلاعات مرتبط با پایان نامه / رساله و اطلاعات به این ترتیب، دسته بندی اقلام و ابعاد تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها به توصیف و درک بهتر آنها کمک می کند. دسته بندی موفق توانایی تعیین ویژگی های اساسی یا مهمی را دارد که دسته بندی بر پایه آنها بنا می شود. این ویژگی ها می توانند مفهومی، تجربی، یا ترکیبی از این دو باشند. در سطح مفهومی، دسته بندی معمولا به صورت قیاسی صورت می گیرد و برای آن شواهدی تجربی وجود ندارد(33: 2). این گونه دسته بندی مانند هر دسته بندی دیگری از مطالعات پیشین تا حدی سلیقه ای است(44: 60-95). به عبارت دیگر، تخصیص هر عامل به یک دسته، به ویژه در مواردی که ابهام وجود داشته باشد، براساس نظر نویسنده صورت پذیرفته است. مواردی نیز وجود دارند که یک عامل را می توان به بیش از یک دسته مرتبط ساخت. در این صورت برای حفظ ماهیت ایجاز دسته بندی، هر عامل تنها در یک دسته قرار داده شده است. بر این اساس می توان اقلام تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد: اطلاعات پایان نامه/ رساله، اطلاعات مرتبط با پایان نامه/ رساله، و اطلاعات تجمعی و ترکیبی. 55 قلم به دست آمده در مطالعات و پژوهش های پیشین در این سه دسته به صورت زیر قابل تقسیم بندی هستند: 1. اطلاعات پایان نامه/ رساله 1-1. محتوا 1-1-1. موضوع رساله/ پایان نامه (31)* 1-1-2. روش پژوهش (11) 1-1-3. نوع پژوهش/ کاربردی بودن پژوهش (9) 1-1-4. میزان اهمیت نتایج (6) 1-1-5. حجم نمونه (2) 1-1-6. جامعه پژوهش (2) 1-1-7. ابزار گردآوری داده ها (2) 1-1-8. نتیجه منطقی(دارد/ ندارد) رساله/ پایان نامه (2) 1-1-10. نوع تحلیل آماری (2) 1-1-11. جامع و مانع بودن عنوان (1) 1-1-12. جامع و مانع بودن چکیده (1) 1-1-13. قلمرو زمانی (1) 1-1-14. روش نمونه گیری (1) 1-1-15. کیفیت کلی رساله (1) 1-1-16. نو بودن موضوع (1) 1-1-17. ادغام نظریه و عمل (1) 1-1-18. کیفیت پرسش پژوهش (1) 1-1-19. تعداد نظریه های طرح شده (1) 1-1-20. نقد و بررسی نظریه ها(انجام شده/ نشده) (1) 1-1-21. انتخاب نظریه و تعریف مفاهیم (1) 1-1-22. ساختن مدل تحلیلی (1) 1-2. شکل 1-2-1. تعداد صفحات/ واژگان رساله (4) 1-2-2. تعداد جدول ها (1) 1-3. ساختار 1-3-1. فرضیه پژوهش(دارد/ ندارد) (3) 1-3-2. چکیده رساله(دارد/ ندارد) (2) 1-3-3. طرح پژوهش(دارد/ ندارد) (2) 1-3-4. پیشینه پژوهش(دارد/ ندارد) (2) 1-3-5. هدف پژوهش(دارد/ ندارد) (2) 1-3-6. اهمیت پژوهش(دارد/ ندارد) (2) 1-3-7. چارچوب و ترتیب منطقی رساله (2) 1-3-8. پرسش های پژوهش(دارد/ ندارد) (1) 1-3-9. پیشنهادها(دارد/ ندارد) (1) 1-3-10. کتابشناسی(دارد/ ندارد) (1) 1-4. استنادها 1-4-1. تعداد استنادها (7) 1-4-2. شکل منابع مورد استناد (6) 1-4-3. تاریخ استناد منابع و مراجع/ عمر استنادها (6) 1-4-4. کشور منتشر کننده منابع و مراجع (1) 1-5. پدید آورنده 1-5-1. جنس (6) 1-5-2. نام (2) 1-5-3. رشته دانشگاهی (1) 1-5-4. تعداد پدیدآورندگان (1) 1-5-5. استفاده از همکاری پژوهشی (1) 1-6. موسسه 1-6-1. دانشگاه و دانشکده محل تحصیل (5) 1-7. تاریخ 1-7-1. تاریخ دفاع رساله/ پایان نامه (4) 1-7-2. مدت زمان نگارش رساله (1) 1-8. محل نگارش 1-8-1. کشور محل نگارش رساله (3) 1-8-2. قاره محل نگارش رساله (2) 2. اطلاعات مرتبط با پایان نامه/ رساله 2-1. تعداد کل مقالات پدیدآورنده رساله/ پایان نامه (1) 2-2. رابطه میان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای فرد (1) 2-3. تعداد مقالات مستخرج از رساله/ پایان نامه (1) 2-4. سن پدید آورنده (2) 3. اطلاعات ترکیبی 3-1. تعداد پایان نامه/ رساله های دفاع شده در هر دانشگاه (1) 3-2. عناوین مجلات پراستناد در منابع و مراجع (1) 3-3. منابع پر استناد (1) نگاهی به این دسته بندی نشام می دهد که بیشترین اقلام تحلیل اطلاعات پایان نامه ها و رساله ها از خود آنها قابل استخراج بوده اند. به عبارت دیگر، توجه مطالعات و پژوهش های پیشین بر محتوای این مدارک متمرکز بوده است. بر این اساس، از میان 55 قلم یافت شده، 48 قلم(3/87 درصد) اقلام قابل استخراج از پایان نامه/ رساله، 4 قلم(3/7 درصد) اقلام مرتبط با پایان نامه/ رساله، و 3 قلم(4/5 درصد) نیز اطلاعات تجمعی و ترکیبی بودند. از میان اطلاعات قابل استخراج از پایان نامه ها و رساله ها نیز به ترتیب 22 قلم در مقوله ساختار، 4 قلم در مقوله استنادها، 5 قلم در مقوله پدید آورنده، 1 قلم در مقوله موسسه، 2 قلم در هر یک از مقوله های تاریخ و محل نگارش قرار داشتند.


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

background