دسته‌بندی نشده    شرکت سهامی عام نمونه صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورتهای مالی شرکت ............. مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ....... تقدیم میشود . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است : صفحه ترازنامه2 صورت سود و زیان3 گردش حساب سود ( زیان ) انباشته3 صورت سود و زیان جامع4 صورت جریان وجوه نقد5 یادداشت های توضیحی : الف . تاریخچه فعالیت شرکت6 ب . مبنای تهیه صورتهای مالی6 پ . خلاصه اهم رویه های حسابداری7 ت . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی25-7 صورتهای مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ .........به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است . اعضای هیئت مدیره سمتامضا 45097701682750016637016827500222377016827500 شرکت …………… ترازنامه در تاریخ 29 اسفند ماه ………… داراییهایادداشت29/12/129/12/2بدهیها و حقوق صاحبان سهامیادداشت29/12/229/12/1 میلیون ریالمیلیو ریالمیلیون ریالمیلیون ریال دارایی جاری :بدهی های جاری : موجودی نقد4................حسابها و اسناد پرداختنی تجاری14.................... سرمایه گذاریهای کوتاه مدت5................سایر حسابها و اسناد پرداختنی15.................... حسابها و اسناد دریافتنی تجاری6................پیش دریافت ها15.................... سایر حسابها و اسناد دریافتنی7................ذخیره مالیات17.................... موجودی مواد و کالا8................سود سهام پیشنهادی و پرداختنی18.................... سفارشات و پیش پرداختها9................تسهیلات مالی دریافتنی19.................... جمع داراییهای جاری................جمع بدهی های جاری.................... داراییهای غیر جاری :................بدهی های غیر جاری : داراییهای ثابت مشهود10................حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت20.................... داراییهای نامشهود11................تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت19.................... سرمایه گذاریهای بلند مدت12................ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان21.................... سایر داراییها13................جمع بدهی های غیر جاری.................... جمع داراییهای غیر جاری................جمع بدهی ها.................... حقوق صاحبان سهام : سرمایه ( ... سهم ... ریالی )22.................... اندوخته قانونی23.................... سایر اندوخته ها24.................... مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود2-10.................... سود انباشته.................... جمع حقوق صاحبان سهام.................... جمع دارایی ها................جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام.................... ***یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است*** شرکت ......... صورت سود و زیان برای سال منتهی به 29 اسفند ماه .......... یادداشتســـــــــــــــــــــــــــال 2ســـــــال 1 میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال فروش خالص و درآمد ارائه خدمات25.............................. بهای تمام شده کالای‌فروش‌رفته‌و‌خدمات ارائه شده26(.............)(.............) سود ناخالص.............................. هزینه های فروش ، اداری و عمومی27(.............)(.............) خالص سایر درآمدهای عملیاتی28.............................. (.............)(.............) سود عملیاتی.............................. هزینه های مالی29(.............)(.............) خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 30.............................. .............................. سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات.............................. مالیات سود فعالیتهای عادی(.............)(.............) سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی .............................. اقلام غیر مترقبه31(.............)(.............) اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه .............................. .............................. سود خالص.............................. گردش حساب سود ( زیان ) انباشته سود خالص.............................. سود انباشته در ابتدای سال.............................. تعدیلات سنواتی32...............(.............) سود انباشته در ابتدای سال – تعدیل شده.............................. سود قابل تخصیص.............................. تخصیص سود : اندوخته قانونی23(.............)(.............) سایر اندوخته ها24(.............)(.............) سود سهام پیشنهادی / مصوب 18(.............)(.............) (.............)(.............) (.............)(.............) سود انباشته .............................. *** یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است *** شرکت .......... صورت سود و زیان جامع برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ......... یادداشتســــــــال 2ســــــال 1میلیون ریالمیلیون ریال سود خالص سال.............................. مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود2 – 10 .............................. سود جامع سال مالی.............................. تعدیلات سنواتی32...............(.............) سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل.............................. *** یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است *** شرکت .......... صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... یادداشتســـــــــــــــــــــــــال 2ســــال 1 میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال فعالیتهای عملیاتی : جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی33........................ بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی : سود دریافتنی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت........................ سود دریافتنی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت........................ سود سهام دریافتنی........................ سود پرداختی بابت تسهیلات مالی(..........)(..........) سود سهام پرداختی(..........)(..........) جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریهاو سود پرداختی بابت تامین مالی........................ مالیات بر درآمد : مالیات بر درآمد پرداختی ( شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد )(..........)(..........) فعالیتهای سرمایه گذاری : وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای مشهود(..........)(..........) وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایهگذاریها بلندمدت(..........)(..........) وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود........................ وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت........................ وجوه نقدی غیر مترقبه – خسارت دریافتی از بیمه34........................ جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری(..........)(..........) جریان خالص ورود وجوه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی........................ فعالیتهای تامین مالی : وجوه حاصل از افزایش سرمایه........................ دریافت تسهیلات مالی........................ بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتنی(..........)(..........) جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامیت مالی........................ خالص افزایش ( کاهش ) در وجه نقد............(..........) مانده وجه نقد در آغاز سال........................ مانده وجه نقد در پایان سال........................ مبادلات غیر نقدی35........................ *** یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است *** شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... تاریجچه فعالیت شرکت 1-1- کلیات شرکت نمونه در تاریخ ..... به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره .......... مورخ .......... در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ( محل ثبت ) ..... یه ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ .......... در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . در حال حاضر ، شرکت نمونه جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت .......... و واحد تجاری اصلی نهایی گروه ، شرکت ........ است . مرکز اضلی شرکت در .......... و کارخانه ( های ) ( یا شعب ) آن در ........ واقع است . 2-1- فعالیت اصلی شرکت موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ..... اساسنامه ..... است . به موجب پروانه بهره برداری شماره ..... مورخ ..... که توسط ..... صادر شده ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ....... ( واحد ) ، در تاریخ .......... آغاز‌شده است . 3-1- وضعیت اشتغال متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است : 2..131..13 نفـــــرنفـــــر کارکنان دائم.................. کارکنان موقت.................. مبنای تهیه صورتهای مالی صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است . خلاصه اهم رویه های حسابداری 1-3- موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام / گروههای اقلام مشابه ارزشیابی میشوند . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود . بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روشهای زیر تعیین میشود : روش مورد استفاده مواد اولیه و بسته بندیاولین صادره از اولین وارده کالای در جریان ساختاولین صادره از اولین وارده کالای ساخته شدهمیانگین موزون قطعات و لوازم یدکیمیانگین موزون موجودی مواد اولیه و بسته بندی تا قبل از سال مالی 2..13 با بکارگیری روش میانگین موزون ارزشیابی میشد اما از ابتدای سال 2..13 روش مزبور به روش اولین صادره از اولین وارده تغییر داده شد . روش جدید در سال 2..13 با فرض تسری به سالهای قبل اعمال شده است ( یادداشت 1-32 ) . 2-3- سرمایه گذاریها سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود . آن گروه از سرمایه گذاریها سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود به اقل بهای بمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود . درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ ترازنامه ) شناسایی میشود . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 3-3- داراییهای ثابت مشهود 1-3-3- داراییهای ثابت مشهود به استثنای مورد مندرح در یادداشت 2-3-3 ، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی کیفیت بازدهی آنها میگردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک میشوند . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور میگردد . 2-3-3- ماشین آلات تولیدی بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها منعکس میشود . دوره تناوب تجدید ارزیابی 5 سال است و ارزیابی توسط کارشناسان مستقل صورت می پذیرد . 3-3-3- استهلاک دارایی ثابت مشهود با توجه به عمر مفید براوردی داراییهای مربوط ( و با در نظر گرفتن استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و با اصلاحیه های بعدی آن ) * و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود : دارایینرخ استهلاکروش استهلاک 45720010350500297180010350500525780010350500 ساختمان7 ، 8 ، 10 درصدنزولی تاسیسات10% ، 12% ، 15 سالهنزولی و خط مستقیم ماشین آلات 10% ، 10 و 15 سالهنزولی و خط مستقیم اثاثه و منصوبات10 سالهخط مستقیم ابزار آلات4 سالهخط مستقیم وسایل نقلیه25 ، 30 ، 35 درصدنزولی برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود . در مواردی که هریک از داراییها استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30 درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست . 4-3- مخارج تامین مالی مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی واجد شرایط است . 5-3- تسعیر ارز اقلام پولی لرزی با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که با بهای تمام شده تاریخی بر حسی ارز ثبت شده است با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله ، تسعیر میشود . تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درامد یا هزینه دوره وقوع شناسایی میشود . 6-3- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانبر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود . -114300889000 * در صورتی که از نرخها و روشهایی به غیر از نرخها و روشهای موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود ، عبارت داخل پرانتز حذف و نرخها و روشهای مورد استفاده در جدول مربوط درج میشود . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 4 – موجودی نقد 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال موجودی صندوق........................... موجودی نزد بانکها *........................... تنخواه گردانها........................... وجوه در راه........................... ........................... 1-4- موجودی نقد در تاریخ 29 / 12 / 2..13 شامل وجوه ارزی معادل ......... میلیون ریال است . 5- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار : سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ( 1-5 )........................ اوراق مشارکت........................ ......................... سرمایه گذاریها در سهام سایر شرکتها ( 2-5 )......................... جمع سرمایه گذاری در اوراق بهادار.......................... سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت.......................... ........................... 1-5- ارزش بازار سرمایه گذاری های سریع المعامله در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان .......... میلیون ریال بیش از مبلغ دفتری است . 2-5- سرمایه گذاریها در سهام سایر شرکت ها در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر است : 228600150495001600200150495002..131..13 نامتعدادسهامبهای‌تمام‌شدهذخیره‌کاهش‌ارزشخالصارزش‌بازارخالصارزش‌بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس: شرکت الف.......................................................................... شرکت ب......................................................................... .......................................................................... سهام شرکتهای خارج از بورس: شرکت ج..................................................... شرکت د..................................................... ..................................................... -114300190500 * موجودی فوق شامل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید ( دیداری ) در بانک است . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 6- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 2..131..13 228600381000013716003810000ریالیارزیذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصولخالصخالص اسناد دریافتنی تجاری : شرکتهای گروه..................................................................... سایر اشخاص..................................................................... ..................................................................... حسابهای دریافتنی تجاری : شرکتهای گروه..................................................................... سایر اشخاص وابسته..................................................................... سایر اشخاص..................................................................... ......................................................................................................................................... 7- سایر حسابها و اسناد دریافتنی 2..131..13 0469900011430004699000 کارکنان ( وام و مساعده )ماندهذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصولخالصخالص اسناد دریافتنی................................................................. سپرده های موقت........ ---................... سود سهام دریافتنی........ ---................... طلب از شرکتهای گروه........ ---................... طلب از سایر اشخاص وابسته........ ---................... سایر اشخاص........ ---................... .................................................................. 8- موجودی مواد و کالا 2..131..13 0311150012573003111500بهای‌تمام‌شدهذخیره‌ کاهش‌ ارزشخالصخالص کالای ساخته شده................... --................... کالای در جریان ساخت................... --................... مواد اولیه و بسته بندی................... --................... قطعات و لوازم یدکی.................................................................... سایر موجودیها.................................................................... جمع.................................................................... کالای در راه *.................................................................... .................................................................... 1-8- موجودی مواد اولیه و بسته بندی ، کالای ساخته شده ، قطعات و لوازم یدکی و ... به بهای تمام شده ........... میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از ......................... تا مبلغ ............... میلیون ریال بیمه شده است . 2-8- در تاریخ ترازنامه مبلغ ...... میلیون ریال از موجودیهای شرکت به منظور ....... نزد شرکت ........ است . 012890500 * کالای در راه آن بخش از سفارشات خارجی است که مالکیت کالای مرتبط با آن تا تاریخ ترازنامه به شرکت انتقال یافته است . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 9- سفارشات و پیش پرداختها 2..13 1..13 میلیون ریالمیلیون ریال سفارشات خارجی : مواد اولیه............... .............. قطعات و لوازم یدکی............... .............. ............... .............. پیش پرداختها : خرید مواد اولیه............... .............. بیمه داراییها............... .............. سایر پیش پرداختها............... .............. ............... .............. ............... .............. شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 10- داراییهای ثابت مشهود جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است : بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی – میلیون ریال استهلاک انباشته – میلیون ریالمبلغ دفتری – میلیون ریال 11430010731500182880010731500502920010731500 مانده درداراییهای‌اضافهداراییهای‌فروختهنقل‌و‌انتقالات مانده درمانده دراستهلاکاستهلاک انباشتهنقل‌و‌انتقالاتمانده‌درمانده درمانده در شرح اقلام29/12/1شده‌طی‌سالشده‌طی‌سالو‌سایر‌تغییرات29/12/229/12/1یال مالیداراییهای‌فروخته‌شدهو‌سایر‌تغییرات29/12/229/12/229/12/1 زمین ساختمان تاسیسات ماشین آلات و تجهیزات اثاثه و منصوبات ابزار آلات وسایل نقلیه 011938000 18288009398000 داراییهای در دست تکمیل سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای اقلام سرمایه در انبار 011112500 01308100001651000 شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 1-10- داراییهای ثابت مشهود شرکت تا ارزش ...... میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است . 2-10- ماشین آلات تولیدی شرکت ، طی سال 2..13 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ..... ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی شده و در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس یافته است . 3-10- بهای تمام شده دارایی در دست تکمیل شامل مبلغ ..... میلیون ریال سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی است که مبلغ ...... میلیون ریال آن در سال مورد گزارش به حساب این دارایی منظور شده است . 4-10- زمین و بخشی از ساختمانها و ماشین آلات در قبال تسهیلات دریافتی در رهن بانک ...... است ( یادداشت 19 ) . 5-10- مانده سرفصلهای داراییهای در دست تکمیل و سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه‌ای شامل مبلغ ........ میلیون ریال داراییهای مرتبط با پروژه احداث خط تولید ........ میباشد که تا تاریخ ترازنامه حدود ........... درصد آن تکمبل شده است و انتظار میرود در سال 4..13 به بهره برداری برسد ( تعهدات سرمایه ای – یادداشت 3-36 ) 11- داراییهای نامشهود 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی...................... سرقفلی محل کسب...................... سایر داراییهای نامشهود...................... ...................... 12- سرمایه گذاریهای بلند مدت 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال سرمایه گذاری در سهام شرکتها...................... اوراق مشارکت...................... سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی...................... ...................... شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 1-12- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح زیر تفکیک میشود : 342900177165001600200177165002..131..13 تعداددرصدارزشبهای‌تمامذخیره‌کاهشخالصخالص سهامسرمایه‌گذتریاسمیشدهدائمی‌در‌ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس : شرکت آلفا...5................................... شرکت بتا...10................................... جمع...................................... سایر شرکتها : شرکت گاما...12................................... جمع کل...................................... 2-12- ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و اوراق مشارکت طبق تابلو بورس اوراق بهادار در تاریخ 29 / 12 / 2..13 به ترتیب بالغ بر ........ و ......... میلیون ریال بیش از مبالغ دفتری است . 13- سایر داراییها 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال حصه بلند مدت وام کارکنان........................ اسناد دریافتنی بلند مدت........................ سایر........................ ........................ 14- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 800100236855001828800236855002..131..13 ریالیارزیجمعجمع اسناد پرداختنی تجاری : شرکتهای گروه................................... سایر اشخاص وابسته................................... سایر اشخاص................................... ................................... حسابهای پرداختنی تجاری : شرکتهای گروه................................... سایر اشخاص وابسته................................... سایر اشخاص................................... ................................... ................................... شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 15- سایر حسابها و اسناد پرداختنی 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال اسناد پرداختنی غیر تجاری...................... شرکتهای گروه...................... سایر اشخاص وابسته...................... مالیاتهای تکلیفی...................... حق بیمه های پرداختنی...................... سپرده حسن انجام کار...................... ذخیره پس اندازهای تعلق گرفته پرداخت نشده...................... متفرقه ( سایر )...................... ...................... 16- پیش دریافتها 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال پیش دریافت از مشتریان : نمایندگان فروش...................... شرکتهای گروه ...................... سایر اشخاص وابسته...................... سایر مشتریان...................... ...................... سایر پیش پرداختها...................... ...................... 1-16- پیش دریافت از مشتریان بر اساس برنامه زمان بندی تولید سال آتی دریافت شده و معادل تولید ......... ماه آینده است . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 17- ذخیره مالیات مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از 0..13 قطعی و تسویه شده است . خلاصه وضعیت ذخیره مالیات ( مالیات پرداختنی ) برای سالهای 0..13 تا 2..13 به شرح جدول پیوست است : 1..13 2..13 – میلیون ریالمیلیون ریالنحوه تشخیص -1143001022350091440010223500194310010223500 194310026098500مالیات سال مالیسود(زیان)ابرازیدرآمدمشمول‌مالیاتابرازیتشخیصیقطعیتادیه‌شده*مانده‌ذخیرهمانده‌ذخیره 0..13............................................................................................................................. 1..13.............................................................................................................................علی الراس 2..13......................................................... --- --- ---..............................رسیدگی به دفاتر .............................رسیدگی نشده (............)(.............)............................. 070485000شرکت نسبت به مالیا تشخیصی برای عملکرد سال مالی 0..13 اعتراض کرده و موضوع توسط هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است . * منظور از تادیه شده ، مبالغ پرداختنی و نیز اسناد پرداختنی تسلیمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 18- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال سود سهام پیشنهادی ( هر سهم .. ریال – ناخالص)/مصوب........................ سود سهام پرداختنی........................ ........................ 19- تسهیلات مالی دریافتنی 1-19- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتنی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است : الف ) به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال بانکها.................... شرکتهای گروه .................... سایر اشخاص وابسته .................... سایر اشخاص.................... .................... کسر میشود:سود و کارمزد سالهای آتی(........)(........) .................... حصه بلند مدت(........)(........) حصه جاری.................... اضافه میشود:سود،کارمزدوجرائم معوق.................... .................... ب – به تفکیک نرخ سود و کارمزد 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال 20 تا 24 درصد...................... 15 تا 20 درصد...................... 10تا 15 درصد...................... بدون سود و کارمزد...................... ...................... شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... ج – به تفکیک زمانبندی پرداخت 2..13 میلیون ریال 3..13........... 4..13........... 5..13........... 6..13........... 7..13 و پس از آن........... ........... د – به تفکیک نوع وثیقه 2..13 میلیون ریال در قبال زمین و ساختمان و ماشین آلات........... در قبال چک و سفته ........... در قبال سایر داراییها........... ........... تسهیلات بدون وثیقه ........... ........... 2-19- تسهیلات مالی دریافتنی شامل مبلغ ........ میلیون ریال ( معادل ...... دلار و ...... یورو ) و ....... میلیون ریال ( معادل ........ دلار ) تسهیلات مالی دریافتنی از ......... است . 20- حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال اسناد پرداختنی ارزی...................... اسناد پرداختنی ریالی : واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی...................... واگذاری به سازمان تامین اجتماعی...................... سایر اسناد پرداختنی...................... ...................... حسابهای پرداختنی : تجاری...................... شرکتهای گروه...................... سایر اشخاص وابسته...................... سایر ...................... ...................... ...................... شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 1-20- سررسید اسناد پرداختنی بلند مدت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است : سالمبلغ – میلیون ریال 4..13......... 5..13......... 6..13......... 7..13......... ......... 21- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است : 3..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال مانده در ابتدای سال....................... پرداخت شده طی سال(.........)(..........) ذخیره تامین شده....................... مانده در پایان سال....................... 22- سرمایه 1-22- سرمایه شرکت در ابتدای سال ......... میلیون ریال بوده و طی سال از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ ....... میلیون ریال افزایش یافته است . 2-22- سهامداران عمده در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است : تعداد سهامدرصد سهام بانک .......................................... شرکت .......................................... شرکت سرمایه گذاری ............................................ سایرین ( کمتر از 5 درصد )................................. ................ 100% 23- اندوخته قانونی طبق مفاد مواد 140 و 238 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 و ماده ....... اساسنامه ، مبلغ ......... میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص ، به اندوخته قانونی منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به 10 در صد سرمایه شرکت ، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمیباشد . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... سایر اندوخته ها سایر اندوخته ها متشکل از اندوخته عمومی و اندوخته طرح توسعه است . شرکت به منظور تقویت بنیه مالی خود به موجب ماده ......... اساسنامه هر سال معادل .......... درصد از سود خالص را به اندوخته عمومی تخصیص میدهند . علاوه بر این ، شرکت به منظور اجرای طرح توسعه ......... ، طبق مصوبات مجمع عمومی ، مبالغی را به اندوخته طرح توسعه اختصاص داده است . گردش حساب اندوخته های یاد شده طی سال مالی به شرح زیر است : اندوخته عمومی اندوخته طرح توسعه جمع 2..13 1..13 2..13 1..13 2..13 1..13 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ابتدای سال کاهش افزایش مانده در پایان سال 25 – فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات 2..13 1..13 1143000002057400000مقدارمیلیون ریالمقدارمیلیون ریال 1485900444500033147004445000194310044450001143004445000 داخل کشور : محصول الف............................................. محصول ب............................................. محصول ج............................................. جمع فروش داخلی............................... صادراتی : محصول الف............................................. محصول ب............................................. جمع فروش صادراتی............................... جمع کل............................... برگشت از فروش و تخفیفات(............)(..............) فروش خالص............................... درامد ارائه خدمات............................... ............................... شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 1-25- مشتریان عمده محصولات شرکت ( بیش از ده درصد فروش ) بر اساس صورتحسابهای صادره به شرح زیر است : 114300152400002857500152400002..131..13 مبلغ فروشدرصد نسبت به کلمبلغ فروشدرصد نسبت به کل شرکتهای گروه................................................................................ شرکتهای وابسته................................................................................ شرکت ..................................................................................... آقای ..................................................................................... 2-25- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات اصلی به شرح زیر است : درصد سود فروشبهای تمام شدهسود ناخالصناخالص به فروش میلیون ریال میلیو ریال میلیون ریال میلیون ریال محصول الف................. ......... ............... محصول ب................. ......... ............... محصول ج................. ......... ............... 3-25- در آمد ارائه خدمات به شرح زیر است : 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال خدمات کارمزدی.................... درآمد حمل محصولات.................... سایر.................... .................... 26- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به شرح زیر است * : 2..131..13 میلیو ریالمیلیون ریال مواد مستقیم.................... دستمزد مستقیم ( یادداشت 2- 26 ).................... سربار تولید ( یادداشت 2-26 ).................... هزینه های جذب نشده در تولید ( یادداشت 3 -26 )(........)(........) جمع هزینه های تولیدی.................... (افزایش)کاهش موجودی کالای در جریان ساخت.................... ضایعات غیر عادی(........)(........) بهای تمام شده کالای تولید شده.................... (افزایش)کاهش موجودی کالا ساخته شده .................... بهای تمام شده کالای فروش رفته.................... بهای تمام شده خدمات ارائه شده ( یادداشت ... ).................... .................... شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 1-26- در سال مورد گزارش معادل ....... میلیون ریال ( سال قبل ...... میلیون ریال ) مواد اولیه خریداری شده است . تامین کنندگان اصلی مواد اولیه ( بیش از ده درصد خرید ) به تفکیک مبلغ خرید از هریک به شرح زیر است : نوع مواد اولیهکشورنام فروشنده2..131..13 ...............انگلستانشرکت ... .................. ...............آلمانشرکت ... .................. ...............ایرانشرکت ... .................. ...............ایرانشرکت ... .................. ...............ایرانشرکت ... .................. ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه در شرایط عادی تولید ، حدوداً معادل ....... دلار در سال است . 2-26- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است : 45720023114000251460023114000دستمزد مستقیمسربار تولید 2..13 1..13 2..131..13 342900-635002400300-635001371600-635003429000-63500میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال حقوق و دستمزد و مزایا.......... .......... .......... .......... بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری.......... .......... .......... .......... مزایای پایان خدمت.......... .......... .......... .......... مواد غیر مستقیم -- -- .......... .......... استهلاک -- -- .......... .......... تعمیر و نگهداشت -- -- .......... .......... برق و سوخت -- -- .......... .......... حق بیمه اموال -- -- .......... .......... ایاب و ذهاب -- -- .......... .......... سایر -- -- .......... .......... .......... .......... .......... .......... 3-26- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول ( عملی ) ، نتایج زیر را نشان میدهد : ظرفیت معمولی واحد اندازه گیریظرفیت اسمی (عملی)تولید واقعی محصول الف................... ....... محصول ب................... ....... محصول ج................... ....... کاهش تولید سال مالی مورد گزارش نسبت به ظرفیت معمول ، ناشی از توقف تولید به دلیل ...... به مدت ....... ماه بوده است . در نتیجه مبلغ ..... میلیون ریال از هزینه های دستمزد مستقیم و مبلغ ...... میلیون ریال از هزینه های سربار تحت سرفصل هزینه های جذب نشده در تولید به عنوان هزینه دوره منظور شده است (یادداشت 28) . 014160500 * گفتنی است ، با توجه به انعکاس زیان کاهش ارزش موجودیها تحت سرفصل خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی ( یادداشت 28 ) ، اقلام موجود در جدول محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته ، به صورت ناخالص در میشود . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 27- هزینه های فروش ، اداری و عمومی 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال حقوق و دستمزد و مزایا..................... بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری..................... مزایای پایان خدمت..................... اجاره ..................... حمل و نقل..................... حق العمل کاریو کمسیون فروش..................... استهلاک داراییهای ثابت مشهود..................... مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده..................... سفر و فوق العاده ماموریت..................... سایر..................... ..................... 28- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال فروش ضایعات..................... سود حاصل از فروش مواد اولیه..................... سود(زیان)ناشی از تسعیر داراییها و بدهییای ارزی عملیاتی..................... هزینه های جذب نشده در تولید ( یادداشت 3-26 )..................... ضایعات غیر عادی تولید..................... زیان کاهش ارزش موجودیها..................... خالص کسری و اضافی انبار..................... ..................... 28- مبلغ ..... میلیون ریال ضایعات غیر عادی ناشی از ....... است . 29- هزینه های مالی طبقه بندی هزینه های مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به قرار زیر است : 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال تسهیلات دریافتنی از بانکها....................... تسهیلات دریافتنی از شرکتهای اصلی....................... تسهیلات دریافتنی از سایر اشخاص....................... ....................... شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 30- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال سود(زیان)ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود....................... سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری....................... سود سهام....................... زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها....................... سود ناشی از کاهش سرمایه گذاریها....................... سود(زیان)ناشی‌از‌تسعیر‌داراییهاوبدهیهاارزی‌غیر‌مرتبط‌با‌عملیات....................... ....................... 31- اقلام غیر مترقبه اقلام غیر مترقبه مربوط به خسارت وارده به بخشی از داراییهای شرکت در نتیجه وقوع زلزله به شرح ارزش است : مبــــــــــلغ میلیون ریال خسارت وارده به داراییهای ثابت مشهود................. خسارت وارده به موجودی مواد و کالا................. ................. 32- تعدیلات سنواتی 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال آثار انباشته تغییر در رویه حسابداری ...................... اصلاح اشتباهات...................... ...................... 1-321 در سال 2..13 روش ارزیابی موجودی مواد اولیه و بسته بندی به دلیل ..... از روش میانگین موزون به روش اولین صادره از اولین وارده تغییر یافته است . اتخاذ روش جدید سود سال 2..13 را به مبلغ ..... میلیون ریال افزایش داده . 2-32- اصلاح اشتباه شامل اقلام زیر است : 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریالاصلاح هزینه استهلاک ماشین آلات در سال 1..13............ -- اصلاح ذخیره مالیات عملکرد سال ...13 -- (...........) .............(...........) شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 3-32- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد . 33- صورت تطبیق سود عملیاتی صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است : 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال سود عملیاتی.................... هزینه استهلاک .................... خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان.................... افزایش موجودی مواد و کالا(........)(........) افزایش سفارشات و پیش پرداختها (........)(........) افزایش حسابهای دریافتنی عملیاتی(........)(........) افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی.................... افزایش پیش دریافتهای عملیاتی.................... سود ناشی از تسویه داراییها و بدهییهای ارزی غیر عملیاتی.................... .................... 34- وجوه نقد غیر مترقبه طی سال مورد گزارش بابت خسارت وارده به ساختمان شرکت در اثر وقوع زلزله مبلغ ....... میلیون ریال از شرکت بیمه دریافت شده که به عنوان جریان نقدی غیر مترقبه در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یافته است . 35- مبادلات غیر نقدی مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است : 2..131..13 میلیون ریالمیلیون ریال تحصیل ده دستگاه کامیون در قبال واگذاری محصولات شرکت...................... تحصیل داراییهای ثابت مشهود در قبال اسناد پرداختنی........... -- ...................... -2286007493000 * گفتنی است ، اقلامی که در تعیین سود ( زیان ) عملیاتی منظور نشده و در سایر سرفصلهای استاندارد صورت جریان وجوه نقد نیز قابل طبقه بندی نبوده است ، در فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی میشود . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 36- تعهدات و بدهی های احتمالی 1-36- بدهی های احتمالی موضوع ماده 235 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است : میلیون ریال تضمین وام شرکت .................. تضمین بدهی کارکنان به بانکها.............. .............. 2-36- سایر بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است : میلیون ریال فروش دین به بانکها.............. دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت در خصوص ................. .............. 3-36- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقدهو مصوب در تاریخ ترازنامه یه شرح زیر است : میلیون ریال احداث ساختمان خط تولید .................. خرید ماشین آلات خط تولید.................. مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در شرکت آلفا.............. .............. 37- رویدادها بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالیاتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده ، به شرح زیر است : 1-37- مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 31 / 3 / 3..13 تشکیل شده و به منظور تامین وجوه لازم جهت ....... افزایش سرمایه شرکت را به میزان ..... میلیون ریال تصویب کرده است . 2-37- در تاریخ 28 / 2 / 3..13 ، انبار شرکت دچار آتشسوزی شده که از این بابت در حدود ...... میلیون ریال به شرکت خسارت وارد گردیده است . لازم به ذکر است که موجودیهای شرکت در قبال آتشسوزی تا مبلغ .... میلون ریال بیمه شده است . شرکت .......... یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .......... 38- معاملات با اشخاص وابسته معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است : ارزش مانده‌طلب(بدهی) نام شرکت طرف معامله نوع‌وابستگیشرح‌معاملهمبلغ معاملهمنصفانه‌معامله*در پایان‌سال الف ) معاملات مشمول ماده 129 شرکت ...عضو‌مشترک ........... ............ ............ ........... هیات‌مدیره شرکت ...عضو‌هیات‌مدیره ........... ............ ............ ........... ب ) سایر اشخاص وابسته شرکت ....شرکت‌همگروه ........... ............ ............ (.........) شرکت .... سهامدار ........... ............ ............ ........... 11430015748000 * ارزش منصفانه معامله در صورتی که تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله داشته باشد باید افشا شود .


دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12848)

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12850)

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ارائه شده به : استاد مهندی حسینی ارائه دهندگان محبوبه دهجوریان اعظم آذادمنش فریبا رمضان نژاد شناخت سیستم مقدمه شناخت به مفهوم بیرون نمایی است.هدف از شناخت در تحلیل و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

-Unlicensed-2 (12851)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات موضوع: مخفی سازی داده ها استاد مربوطه: جناب آقای محمدرضا لوافی تهیه و تنظیم: مریم محمدی زمستان 87 تکنیک هایی برای پنهان کردن اطلاعات پنهان کردن اطلاعات شکلی از مختصر ادامه مطلب…

background